parcely (č. 1218/8 a 1220/10) v obci Hradec Králové - Pražské Předměstí

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 754/07-267
Nejnižší podání 73.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2

KrajKrálovéhradecký kraj
OkresHradec Králové
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 754/07-267
Začátek dražby12.02.2019 13:00
Konec dražby12.02.2019 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání73.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)110.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka5163992/0800
Variabilní symbol75407
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

- parcela č. 1218/8 o výměře 71 m2 - ostatní plocha
- parcela č. 1220/10 o výměře 76 m2 - ostatní plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, pro obec 569810 Hradec Králové, katastrální území 647101Pražské Předměstí, na listu vlastnictví č. 20954, se všemi součástmi a příslušenstvím.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) ČEZ Prodej, a.s., IČ: 27232433,
se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, právně zast. Mgr. Davidem Jüngerem, advokátem, se
sídlem 28.října 438/219, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, přihlásil pohledávku ve výši 7.245,50
Kč s úroky z prodlení vyčíslenými ke dni dražby ve výši 9.583,00 Kč a dále náhrady nákladů řízení
ve výši 12.024,00 Kč a dále náhrady nákladů právního zastoupení ve výši 6.120,00 Kč . Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno 26.2.2010. Doplnění přihlášky doručeno dne
17.3.2015 a dále dne 10.8.2017 a dále dne 4.1.2019.


2) Matco, s.r.o., IČ 26425033,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, (dříve práv. zast. Mgr. Tomášem Rašovským), nyní
právně zast. Mgr. et Mgr. Janou Kolařík Sekyrovou, advokátkou se sídlem Letenská 121/8, 118 00
Praha 1, přihlásila pohledávku na základě rozsudku č.j. 26 Ec 685/2009-48 v celkové výši
319.581,47 Kč. Požádala o zaplacení z výtěžku dražby, doručeno dne 14.2.2012. Doplnění
přihlášky doručeno dne 31.05.2012 a dále 22.7.2014 a dále dne 20.4.2015 a dále dne 16.1.2019.
Pohledávka ve výši 73.932,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským
právem 137 EX 16692/2010-40 ze dne 3.1.2012. V PM ke dni 21.1.2012.


3) Matco, s.r.o., IČ 26425033,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, (dříve práv. zast. Mgr. Tomášem Rašovským), nyní
právně zast. Mgr. et Mgr. Janou Kolařík Sekyrovou, advokátkou se sídlem Letenská 121/8, 118 00
Praha 1, přihlásila pohledávku na základě rozsudku č.j. 26 EC 714/2009-24 v celkové výši
338.911,22 Kč. Požádala o zaplacení z výtěžku dražby, doručeno dne 14.2.2012. Doplnění
přihlášky doručeno dne 31.5.2012 a dále 20.4.2015 a dále dne 18.5.2015 a dále dne 16.1.2019.
Pohledávka ve výši 72.546,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským
právem 137 EX 23429/2010-25 ze dne 28.6.2011. Právní moc ke dni 12.7.2011.


4) JUDr. Vendula Flajšhansová, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň – sever
se sídlem Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.800,00 Kč na
základě PÚNE Č.j. 121 EX 1781/07-17 ze dne 13.3.2012. (PM dne 19.4.2012). Požádala
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 15.3.2012. Doplnění přihlášky doručeno
dne 23.7.2012.


5) Bohemia Faktoring, a.s., IČ: 27242617,
se sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1, (dříve práv. zast. Mgr. Tomášem Rašovským), nyní
právně zast. Mgr. et Mgr. Janou Kolařík Sekyrovou, advokátkou se sídlem Letenská 121/8, 118 00
Praha 1, přihlásila pohledávku v celkové výši 130.612,88 Kč. Požádala o zaplacení z výtěžku
dražby, doručeno dne 3.8.2012. Doplnění přihlášky doručeno dne 22.7.2014 a dále dne 20.3.2015 a
dále dne 5.2.2019. Pohledávka ve výši 30.410,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním
exekutorským právem 139 EX 8638/2012-10 ze dne 20.7.2012. V PM ke dni 23.8.2012.


6) Mgr. Jan Šticha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Domažlice
se sídlem Paroubkova 228, 344 01 Domažlice, přihlašuje náklady exekuce ve výši 7.865,00 Kč na
základě PÚNE č.j. 165 EX 4377/12-78 ze dne 22.42015. Požádal o zaplacení z výtěžku dražby,
doručeno 4.3.2015.


7) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, RP Hradec Králové, IČ 41197518,
se sídlem Hořická 1710/19a, 500 02 Hradec Králové, přihlásila pohledávku ve výši 72.469,00 Kč.
Doloženo vykonatelnými platebními výměry a výkazy nedoplatků. Požádala o zaplacení
pohledávky, doručeno 18.3.2015 Doplnění přihlášky doručeno dne 6.2.2019.. Pohledávka ve výši
72.469,- Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č. j. 12 E 154/2010-12 ze dne
13.7.2010. Právní moc ke dni 12.10.2010.


8) GE Money Bank, a.s.., IČ: 25672720,
se sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4, právně zast. doc. JUDr. Mgr. Janou Tlapák
Navrátilovou, Ph.D, advokátkou, se sídlem Prvního pluku 206/7, 186 00 Praha 8, přihlásila
pohledávku ve výši 21.565,00 Kč s kapitalizovaným úrokem z prodlení ve výši 4.377,00 Kč s
úrokem z prodlení ve výši 963,00 Kč a dále náhradu nalézacího řízení ve výši 14.628,30 Kč a dále
náhradu nákladů exekučního řízení ve výši 7.380,00 Kč. Nepožádala o zaplacení pohledávky,
doručeno dne 20.3.2015.


9) OSSZ Hradec Králové,
se sídlem Slezská 839, 502 00 Hradec Králové, přihlásila pohledávku ve výši 153.225,00 Kč na
základě vykonatelných a pravomocných výkazů nedoplatků a platebních výměrů. Požádala
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 26.3.2015. Doplnění přihlášky doručeno
dne 27.3.2017 a dále 14.9.2017 a dále dne 16.1.2019. Pohledávka ve výši 22.365,00 Kč s
příslušenstvím je zajištěna soudcovským zástavním právem č.j. 32 E-69/2010-12 ze dne
18.5.2010. V PM ke dni 12.6.2010. Pohledávka ve výši 23.016,00 Kč s příslušenstvím je
zajištěna soudcovským zástavním právem č.j. 32 E-66/2010-12 ze dne 17.5.2010. V PM ke dni
12.6.2010. Pohledávka ve výši 49.270,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j.
46001-004277/2013/220/BLL ze dne 5.2.2013. V PM ke dni 6.3.2013. Pohledávka ve výši
8.114,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna soudcovským zástavním právem č.j. 12 E-70/2008-11
ze dne 23.4.2008. V PM ke dni 19.8.2008.


10) Finanční úřad pro Plzeňský kraj, ÚP v Klatovech,
se sídlem Machníkova 129, 339 01 Klatovy, přihlásil svoji pohledávku ve výši 44.581,53 Kč na
základě výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 2.1.2019. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 16.4.2015. Doplnění přihlášky doručeno dne 26.9 .2017 a dále dne 3.1.2019 .
Pohledávka ve výši 43.647,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j.
131339/10/228940605064 ze dne 15.4.2010. V PM ke dni 5.6.2010. Pohledávka ve výši
15.265,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním právem č.j. 195052/05/228940/6862 ze
dne 13.10.2005. V PM ke dni 8.11.2005. Pohledávka ve výši 7.090,00 Kč s příslušenstvím je
zajištěna zástavním právem č.j. 2027838/17/2305-00540-403270 ze dne 13.12.2017. V PM ke
dni 5.6.2010.


11) E.ON Energie, a.s., IČ: 26078201 (dříve Lumen Energy a.s.)
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, právně zast. Mgr. Pavlem Vincíkem,
advokátem, se sídlem Ovocný trh 1096/8, 110 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši
523.829,38Kč. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 21.4.2015.
Doplnění přihlášky doručeno dne 23.10 .2017 a dále dne 24.10.2017 a dále dne 7.2.2019 .
Pohledávka ve výši 167.868,93 Kč s příslušenstvím je zajištěna zástavním exekutorským
právem č.j. 165 EX 4377/12-19 ze dne 13.11.2012. V PM ke dni 31.12.2012.


12) Hana Straková, nar. 1.5.1946,
bytem Gebauerova 10, 530 03 Pardubice, právně zastoupena Mgr. Vladimírem Zimou, advokátem
se sídlem Na Drážce 1549, 530 03 Pardubice, přihlásil pohledávku oprávněného ve výši 552.440,52
Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno 22.4.2015. Doplnění přihlášky doručeno dne
23.4 .2015 a dále dne 11.02.2019.


13) Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace, IČ: 64811069,
se sídlem Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové, přihlásila pohledávku ve výši 2.567.569,62
Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno dne 14.12.2015. Doplnění přihlášky doručeno dne
19.5 .2017 a dále dne 23.1.2019 . Pohledávka ve výši 568.647,00 Kč s příslušenstvím je zajištěna
zástavním exekutorským právem č.j. 023 EX 1477/15-20 ze dne 16.6.2015. V PM ke dni
29.6.2015.


14) Mgr. Pavla Fučíková, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava,
se sídlem Slévárenská 410/14, 709 00 Ostrava, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. Doloženo
PÚNE č.j. 024 EX 259/09-204 ze dne 20.12.2018. (V PM ke dni 16.1.2019). Požádala o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 20.12.2018. Doplnění přihlášky doručeno dne
23.1.2019.


15) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov,
se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. Doloženo
PÚNE č.j. 103 (203) EX 2000/10-34 ze dne 21.3.2014. (V PM ke dni 1.5.2014). Požádal
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 10.1.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

část obce Pražské Předměstí, Hradec Králové, okres Hradec Králové, Královéhradecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace