4. KOLO - id. 1/5 pozemků v Těšanech, okr. Brno - venkov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 10447/13/MB--
Nejnižší podání 169.500 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 1

Nejvyšší podání

4d78748b
169.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4d78748b 169.500 Kč 7.5.2019 9:52:18.539358

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 10447/13/MB--
Začátek dražby07.05.2019 09:30
Konec dražby07.05.2019 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání169.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)565.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200318/6800
Variabilní symbol1044713
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 na pozemcích parc.č. 345/7, 345/21, 345/64, 351/7, 351/21, 351/64, 411/3, 415/2, 686/14, 692/5, 692/14, 1041/2, 1044/3, 1047/4, 1050/7, 1053/6, 1056/6, 1059/2, 1063/2 a 1064/6 vše se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú. Těšany, obec Těšany, okres Brno - venkov, zapsáno na listu vlastnictví č. 91.

Jedná se o následující pozemky:
- parc.č. 345/7, 345/21, 345/64, 351/7, 351/21 a 351/64 – nachází se v jižní a jihozápadní části obce v lokalitě Za školou, jedná se o ostatní plochu - ostatní komunikaci a neplodnou půdu, dle územního plánu obce leží v návrhové ploše technické infrastruktury, - parc.č. 411/3 a 415/2 – nachází se v jihozápadní části obce, parc.č. 411/3 je veden jako ostatní plocha, ostatní komunikace, parc.č. 415/2 je zahrada, dle územního plánu obce pozemky leží v návrhové ploše zóny smíšené obytné – lokalita G2,

- parc.č. 686/14, 692/5 a 692/14– nachází se v severní části obce severně a jižně u hřbitova, parc.č. 692/5 a 692/14 jsou částí komunikace (dle územního plánu jde o stávající účelovou komunikaci), parc.č. 686/14 je zemědělská půda (dle územního plánu obce se nachází v návrhové ploše zóny občanské vybavenosti – lokalita H2 – rozšíření hřbitova),

- parc.č. 1041/2, 1044/3, 1047/4, 1050/7, 1053/6, 1056/6, 1059/2, 1063/2 a 1064/6 – spolu sousedící pozemky nacházející se v jižní části obce, navazují na zastavěnou část, jedná se o zemědělskou půdu, dle územního plánu obce leží v návrhové ploše zóny obytné – lokalita B


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Těšany, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace