Dražba zahrady v obci Ořechov okres Brno-venkov

Odročená na neurčito
Odročená na neurčito

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 169EX 5957/15-125
Nejnižší podání 340.000 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-venkov
Stav dražbyOdročená na neurčito
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby169EX 5957/15-125
Začátek dražbynení určen
Konec dražbynení určen

Dražebník

Exekutorský úřad Brno - město, Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25, 602 00 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Jakub Vymětalík
telefon: +420 545 214 443, mobil: +420 775 169 136
podatelna@exekutor-brno.eu

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Středa08:00 - 12:0013:00 - 17:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 15:30
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání340.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)510.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka246132257/0300
Variabilní symbol5957155555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu zahrady parc. č. 809/2 a 810 o celkové výměře 483 m2 jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada. Pozemky na sebe vzájemně navazují. Jde o zahradu náležející ke stavbě rodinného domu č.p. 118 v obci Ořechov, kdy s pozemky parc. č. 808 a 809/1 ve vlastnictví jiného subjektu a tvoří jednotný funkční celek. Samotné pozemky jsou přístupné pouze přes soukromé pozemky, bez zřízeného věcného břemene – po právní stránce není přístup k pozemkům zajištěn. Napojení na IS se nepředpokládá. Na pozemcích se patrně vyskytují trvalé porosty a drobné stavby – venkovní úpravy. Vzhledem ke skutečnosti, že satelitní snímky nemusejí být zcela aktuální nejsou dále uvažovány. Pozemky se nacházejí ve východní části obce Ořechov, za stavbou rodinného domu č.p. 118, který je postaven v ulici Sokolská. Dle územního plánu se jedná o plochy smíšené obytné SO stabilizované (parc. č. 809/2) a územní rezervy (parc. č. 810).


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°6'41.95"N 16°31'34.98"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.