Restaurační objekt Uhřice u Kyjov

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137EX 14901/18/IZ/2
Nejnižší podání 1.000.000 Kč
Minimální příhoz 20.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihomoravský kraj
OkresHodonín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137EX 14901/18/IZ/2
Začátek dražby24.03.2020 13:00
Konec dražby24.03.2020 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání1.000.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.500.000 Kč
Minimální výše příhozu20.000 Kč
Dražební jistota250.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211200975/6800
Variabilní symbol1490118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

objekt občanské vybavenosti č.p. 194, původně hospoda, situovaný

v oddělené části obce Uhřice, jižním směrem od centrální části obce, při místní zpevněné komunikaci

vedoucí na obec Násedlovice po pravé straně za železnicí. Objekt je umístěn v mírně svažitém

terénu, jako řadový koncový s jedním nadzemním podlažím a půdou pod sedlovou střechou. V okolí

oceňovaných věcí nemovitých se nachází převážně drobné provozní areály, rodinné domy a

železniční stanice. Přístup k objektu je umožněn po místní zpevněné komunikaci umístěné na

pozemku parc.č. 2388/1 (vlastnictví: Jihomoravský kraj, způsoby využití: silnice) a dále přes pozemek.

parc.č. 2387/3 (vlastnictví: Obec Uhřice, způsoby využití: jiná plocha).

Věci nemovité jsou tedy tvořeny objektem občanské vybavenosti č.p. 194, vedlejší stavbou,

venkovními úpravami a pozemkem parc.č.st. 213/1.

Popis objektu občanské vybavenosti č.p. 194

Jedná se o řadový koncový objekt s jedním nadzemním podlažím, pravděpodobně s částečným

podsklepením a půdou pod sedlovou střechou.

Stavebně konstrukční charakteristika:

Objekt je zděný, fasáda je vápenná, sokl je kamenný. Střecha je sedlová, krytina je tašková,

klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Okna jsou dřevěné, vstupní dveře jsou také

dřevěné. Objekt je napojen na inženýrské sítě (pravděpodobně): elektroinstalaci, vodovod a

kanalizaci.

Dispozičřešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu nebylo možno zjistit jeho přesné dispozičřešení.

Stáří a opotřebení:

Stáří rodinného domu je odhadováno na cca 100 let, současný stavebně technický stav objektu se jeví

jako zhoršený vlivem neužívání a neprováděné údržby (provedeno vizuální prohlídkou).

Poznámka:

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyla umožněna prohlídka věcí nemovitých nebylo možno zjistit přesné

vybavení objektu.

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Pozemek

Jedná se o pozemek zapsaný v Katastru nemovitostí na LV č. 967. Pozemek parc.č.st. 213/1 je

zastavěn objektem s dvorní částí, kde je umístěna vedlejší stavba pravděpodobně skladu. Pozemek

jsou mírně svažité směrem k železnici, s možností napojení na veškeré dostupné inženýrské sítě v

obci.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Uhřice 194, Uhřice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace