Podíl na rodinném domě v obci Lom, okr. Most

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX25585/15-104
Nejnižší podání 19.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0

KrajÚstecký kraj
OkresMost
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX25585/15-104
Začátek dražby16.09.2020 13:00
Konec dražby16.09.2020 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání19.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)65.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota12.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1102558515
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Dražen je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 5/72  k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 434 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Lom, č.p. 422, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 434), vše zapsané na listu vlastnictví č. 123, vše v k.ú. Lom u Mostu, obec Lom, okres Most. Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že výše uvedený objekt z pohledu ocenění splňuje charakter objektu bydlení vícebytového. Evidenční stav staveb katastru nemovitostí neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Objekt bydlení č.p. 422, který je situován jako řadový krajní. Objekt je zděné konstrukce zastřešený sedlovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA a vlnitým eternitem. Objekt je podsklepený se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím a sestává ze tří vchodů. Objekt je situován v zastavěné části obce, a to na ulici Hornická. Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Lom je možné napojení na kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 218/3, který je ve vlastnictví Města Lom. Parkování je možné na vlastním pozemku. V bytovém domě se pravděpodobně nachází 6 bytových jednotek, každá s kompletním sociálním zázemím. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt původně postaven v roce 1948. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě značně zanedbaná. S ohledem na celkový stav a stáří je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový stavebnětechnický stav a údržbu hodnotíme jako velmi zanedbanou. Z důvodu neumožnění kompletní prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně stanovit velikost bytové jednotky, případně její poměrnou část, která přísluší užívání ideálnímu spoluvlastnickému podílu ve výši 5/72. Dle dostupných podkladů a dle místního šetření bylo zjištěno, že užívaná jednotka (případně její část) je situována ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného bytového domu. Sociální zařízení (koupelna a WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění je uvažováno jako standardní. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení bytového domu je patrné z ocenění.

203EX25585/15 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lom, okres Most, Ústecký kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace