Ideální 1/2 RD v obci Slavonice, k.ú. Mutišov, se zahradou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2743/09-123
Nejnižší podání 133.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 4

Nejvyšší podání

61c47725
133.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
61c47725 [priorita 1] 133.334 Kč 22.10.2020 12:00:33.454748

KrajJihočeský kraj
OkresJindřichův Hradec
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2743/09-123
Začátek dražby22.10.2020 12:00
Konec dražby22.10.2020 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání133.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol274309
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Objekt sestává z jižním směrem mírně sklonitého stavebního pozemku, jehož součástí je stavba samostatného rodinného domu a z navazujícího téměř rovinného pozemku zahrady. Výměra pozemků náležejících k objektu činí 328 m2. Hlavní stavba je svým charakterem nepodsklepený venkovský rodinný dům o jednom nadzemním podlaží zastřešený sedlovou střechou s valbou ze severní strany. Stáří stavby nelze přesně určit, dle typu stavby, použitých konstrukčních prvků a umístění objektu v zástavbě byl však zřejmě postaven před více než 100 lety, v poslední době byla provedena výměna některých konstrukcí jako je výměna střešní krytiny a výměna oken a ke dni ocenění je ve značně zhoršeném stavebně  technickém stavu se započatou rekonstrukcí vnitřních prostor.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Generali Česká pojišťovna a.s. (dříve Česká pojišťovna a.s.), IČO 45272956, Spálená 75/16,
Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1 , právně zastoupen: Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se
sídlem Kodaňská 1441/46, Praha 10 přihlásili pohledávku ve výši celkem 1.678,00 Kč na
základě rozhodnutí OS v Kladně č.j. 209 C 87/2017-29 ze dne 28.8.2017. Ve věci je vedena
exekuce u Exekutorský úřad Karlovy Vary pod sp.zn. 181 EX 11976/17. Přihláška byla
doručena 5.1.2018, doplněná 22.10.2020. Věřitel požádal o uspokojení pohledávky
z rozdělované podstaty.
2) Generali Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, Spálená 75/16, Nové Město, PSČ 110 00
Praha 1 právně zastoupen: Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem Kodaňská
1441/46, Praha 10, přihlásili pohledávku ve výši celkem 2.942,00 Kč s přísl. na základě
rozhodnutí OS v Kladně ze dne 26. 02. 2014 rozsudek pod č.j. 222 C 41/2013-24. Přihláška
byla doručena 5.12.2018, doplněná 22.10.2020. Věřitel požádal o uspokojení pohledávky
z rozdělované podstaty.
3) Soudní exekutor JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, se sídlem Za
Beránkem 836, 339 01 Klatovy, přihlašuje pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě
příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 120 EX 21716/14-57 ze dne 3.12.2018. Přihláška
byla doručena 3.12.2018, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
4) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská
174, 130 00 Praha 3, přihlásila pohledávku ve výši 9.317,00 Kč na základě příkazu k úhradě
nákladů exekuce č. j. 091 EX 6766/10-129 ze dne 17.8.2020. Pohledávka je zajištěna
exekutorským zástavním právem č.j. 091 EX-06766/2010 008 ze dne 13.10.2010. Přihláška
byla doručena 19.8.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
5) Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 63998530 se sídlem
Pobřežní 665/23, 186 00, Zastoupen: Mgr. Martinou Řehořovou, advokátkou, se sídlem
Československé armády 287/19, 500 03 Hradec Králové, přihlásili pohledávku ve výši
celkem 4.823,00 Kč na základě rozhodnutí OS v Kladně ze dne 10.04.2019 č.j. 209 C
36/2019-27. Ve věci je vedena exekuce Exekutorským úřadem Znojmo, soudní exekutorkou
JUDr. Evou Koutníkovou pod sp. zn. 193 EX 4340/19. Přihláška byla doručena 18.8.2020,
věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
6) Soudní exekutor Mgr. Richard Bednář, Exekutorský úřad Praha 10, se sídlem Na Plískavě
1525/2, Praha 10, 102 00, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě příkazu
k úhradě nákladů exekuce č. j. č.j. 003 EX 8589/17-28 ze dne 13.08.2020. Přihláška byla
doručena 19.8.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
7) Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ 00263958 přihlašuje
pohledávku ve výši 1.000,00 Kč na základě rozhodnutí č.j.
vyMULTM/0057843/17/DOPPŘ/PLe ze dne1 2.9.2017. Pohledávka je zajištěna zástavním
právem č.j. MULTM/0053500/19/PRO/VMa. Přihláška byla doručena 27.8.2020, věřitel
požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
8) ABEWY s.r.o., IČ: 279 44 514 se sídlem: Praha 3, Olšanská 2643, zastoupen JUDr. Pavlem
Bergerem, advokátem se sídlem: Praha 10, Bělocerkevská 1037/38, PSČ 100 00, přihlásili
pohledávku 82.958,00 Kč s přísl. Na základě rozhodčího nálezu rozhodce Mgr. Aleny
Léblové ze dne 05.03.2010 sp.zn.: R/502/2009. Pohledávka je zajištěna exekutorským
zástavním právem č.j. 091 EX-06766/2010 008 ze dne 13.10.2010. Přihláška byla doručena
10.9.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty. Přihláška byla
doplněna dne 14.10.2020.
9) Soudní exekutor Mgr. Petr Micka, Exekutorský úřad v Rokycanech, Pivovarská 257, 33701
Rokycany, přihlásil pohledávku ve výši 6.234,00 Kč na základě příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 168 EX 215/20-22 ze dne 10.08.2020. Přihláška byla doručena 10.9.2020,
věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
10)Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, IČ 00005886, Praha 9, Vysočany,
Sokolovská 42/217, právně zastoupen Sokol Tomáš, JUDr, advokát se sídlem Sokolská
tř.1788/60, 120 00 Praha 2, přihlásili pohledávku ve výši celkem 8.259,00 Kč na základě
rozhodnutí OS v Kladně ze dne 12.5.2004, č.j. 30 Ro 694/2004-3. Pohledávka je zajištěna
zástavním právem exekutorským č.j. 067 EX-100916/10-10 ze dne 20.07.2010. Přihláška
byla doručena 13.8.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
11) JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, Evropská
663/132, 160 00 Praha 6, přihlásil pohledávku ve výši 4.640,00 Kč na základě příkazu
k úhradě nákladů exekuce č. j. 067 EX 100916/10-56, ze dne 12.10.2015. Pohledávka je
zajištěna exekutorským zástavním právem 067 EX 100916/10-10, ze dne 20.7.2010
Přihláška byla doručena 10.9.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované
podstaty.
12) B2 Kapital Czech Republic s.r.o., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1, IČ 04191536,
Právně zastoupen: Mgr. Markem Lošanem, advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110
00 Praha 1, jednatelem a společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kanceláře,
adresa pro doručování: ID datové schránky cxcdubz; přihlásili pohledávku ve výši celkem
123.316,99 Kč na základě rozhodnutí č. j. 11 EC 327/2011-30 ze dne 17.9.2012 vyd. Obv.
Soudem pro Prahu 6. Ve věci je vedena exekuce u Exekutorského úřadu Přerov, soudního
exekutora JUDr. Lukáše Jíchy, pod sp. zn. 203 Ex 15183/13. Přihláška byla doručena
20.10.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
13) ČSAD Slaný s.r.o., IČO 60193425, se sídlem Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, zastoupen
Mgr. Michal Dudáš, bytem Novodvorská 1041/8, 674 01 Třebíč, přihlásili pohledávku ve
výši celkem 204.555,80 Kč na základě rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 1 T
43/2018-193 ze dne 19.11.2018. Ve věci je vedena exekuce u JUDr. Marie Sárová, soudní
exekutorka se sídlem v Jihlavě, která exekuci eviduje pod sp. zn. 079 EX 00119/19.
Přihláška byla doručena 21.10.2020, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované
podstaty.
14) ČSAD Slaný s.r.o., IČO 60193425, se sídlem Lacinova 1366/10, 274 01 Slaný, zastoupen
Mgr. Michal Dudáš, bytem Novodvorská 1041/8, 674 01 Třebíč, přihlásili pohledávku ve
výši celkem 119.238,33 Kč na základě Elektronického platebního rozkazu vyd. Okresním
soudem v Litoměřicích č.j. EPR 99498/2019-18 ze dne 5. 8. 2019 . Ve věci je vedena
exekuce u JUDr. Marie Sárová, soudní exekutorka se sídlem v Jihlavě, která exekuci eviduje
pod sp. zn. 079 EX 00541/19. Přihláška byla doručena 21.10.2020, věřitel požádal o
uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo spoluvlastnické bylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Předkupní právo spoluvlastnické bylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mutišov 35, adresa, Slavonice - Mutišov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace