Dražba restaurace s penzionem v Orlové

Do začátku dražby zbývá: 7 dnů 18 minut 28 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 01121/19-061
Nejnižší podání 8.960.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 01121/19-061
Začátek dražby03.11.2020 10:00
Konec dražby03.11.2020 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání8.960.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)13.440.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0112119
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

!!! Dražba byla odročena z důvodu zahájeného insolvenčního řízení na den 03.11.2020. !!!

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 541, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 402 m². Součástí je stavba: Poruba, č.p. 289, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 541,

- pozemek parcela č. 542, zahrada, o výměře 259 m²,

- pozemek parcela č. 543, zahrada, o výměře 396 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 670 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Orlová, katastrální území Poruba u Orlové.

Znalec při místním šetření zjistil nesoulad mezi právní a skutečným stavem: stavba je v Katastru nemovitostí evidovaná jako rodinný dům, dle skutečného stavu je stavba užívána jako restaurace s penzionem.

Jedná se o samostatně stojící budovu, částečně podsklepenou, v části s 1.NP a podkrovím a v části s 2.NP a podkrovím. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je sedlová, se střešní krytinou z pozinkovaného plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny z mědi. Fasádní omítky jsou vápenné v dvorní části, z uliční strany je proveden fasádní obklad stěn. Vnitřní omítky jsou vápenné hladké a obklady. Vnitřní keramické obklady jsou provedeny v kuchyni a sociálních prostorách. Okna jsou hliníková, dveře jsou instalovány dřevěné v obložkách. Podlahy tvoří keramické dlažby. Vytápění objektu je ústřední, prostřednictvím kotle na zemní plyn. Je proveden rozvod vody studené a teplé, zdrojem teplé vody je kotel ÚT se zásobníkem. Vybavení sanity tvoří sprchové kouty, vany, umyvadla a WC. Ostatní vybavení tvoří klimatizace v restauraci a kamerový systém.

Zastavěná plocha objektu činí cca 521 m² (celý pozemek parc. č. 541 a přístavba na pozemcích parc. č. 542 a 543). Užitná plocha činí cca 960 m².

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky inženýrských sítí. 

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci jsou situovány v okrese Karviná, ve městě Orlová, části Poruba, při ul. Slezská, poblíž zastávky MHD bus „Orlová, Poruba, rest. Horník.“. Okolní zástavbu tvoří zástavba objektů individuálního bydlení a občanské vybavenosti. Přístup a příjezd k nemovité věci je z pozemku parc.č. 3421/1, který je ve vlastnictví města Orlová. Ve městě Orlová je k dispozici kompletní občanská vybavenost, nemovitá věc je umístěna cca 3 km od centra města.


Dispoziční řešení:

1.PP – sklepní a skladové prostory (cca 20 m²)

1.NP – vstup, restaurace, sál, sociální zařízení, chodba, technická místnost, kuchyň, sklady, umývárna nádobí a výdejna jídel

2.NP – společné sociální zařízení a prádelna

8x 1 lůžkový pokoj bez sociálního zařízení s kuchyňským koutem

2x 2 lůžkový pokoj se sociálním zařízením

2x mezonetový apartmán (do podkroví) a kancelář

Půdní prostory

Objekt je napojen na IS: elektro, voda, kanalizace a plyn.

Stavba prošla v roce 2015 kompletní rekonstrukcí a dále byla proveden přístavba a nástavba. K datu ocenění se stavba nachází v dobrém technickém stavu, s nutností dalších investic na dokončení 2 mezonetových apartmánů.


Soudním exekutorem bylo v souladu s ust. § 336a odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř.), usnesením č.j. 143 EX 01121/19-041 ze dne 14.05.2020 rozhodnuto o zániku nájemního práva pro třetí osobu, na základě listiny – Smlouvy o nájmu nemovitosti sloužící k podnikání ze dne 01.09.2018, uzavřené mezi povinným jakožto pronajímatelem a třetí osobou jakožto nájemcem, jejíž předmětem je nájem nemovitých věcí specifikovaných v bodě 1.1. smlouvy, tedy nájem pozemku parc. č. 541, jehož součástí je stavba č.p. 289, rod. dům., zapsaného na listu vlastnictví č. 670 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná, pro obec Orlová, katastrální území Poruba u Orlové.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Slezská 289, adresa, Orlová - Poruba, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace