pozemky + zbořeniště RD č.p. 50, obec Srby , k.ú. Srby nad Úslavou

Do začátku dražby zbývá: 3 dny 3 hodiny 15 minut 21 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 7714/13-122
Nejnižší podání 54.350 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-jih
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 7714/13-122
Začátek dražby19.01.2021 13:00
Konec dražby19.01.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání54.350 Kč
Výsledná cena (odhadní)108.700 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4985142/0800
Variabilní symbol771413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

1. Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 31, jejíž součástí je
stavba zbořeniště rodinného domu č.p. 50, dále pak ostatní plochy číslo parcelní 687/1, 909,
zahrady číslo parcelní 689, 692 a trvalé travní porosty číslo parcelní 691/6 a 693/2, se všemi
součástmi, jsou situovány severozápadně od centrální části intravilánu obce Srby. Situování

předmětných oceňovaných pozemkových parcel je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000 a
mapových snímků dané části obce, jenž jsou přílohou znaleckého posudku. Přístup na předmětné
pozemkové parcely je možný z přilehlé místní nezpevněné cesty. V dané části obce je možné
připojení na veřejný vzdušný rozvod elektro a dešťovou kanalizaci situovanou v hlavní příjezdové
cestě, ostatní inženýrské sítě zde nejsou zavedeny. Všechny výše uvedené oceňované pozemkové
parcely jsou užívány, kromě trvalého travního porostu číslo parcelní 693/2, v jednom funkčním
celku se stavbou zbořeniště rodinného domu č.p. 50. Tyto pozemkové parcely jsou značnou dobu
neudržovány a neužívány ke svému účelu, tudíž zcela zapleveleny plevelnými porosty a křovinami.
Zbořeniště rodinného domu č.p. 50 není možné, ke dni ohledání, užívání k rodinnému bydlení, je
staticky zcela narušené, s nutností úplného zbourání. Zbourání tohoto zbořeniště rodinného domu,
odvoz a likvidace sutě, si ovšem vyžádá nemalé finanční náklady. Z tohoto důvodu není se stavbou
zbořeniště rodinného domu č.p. 50, dále ve znaleckém posudku počítáno.
Trvalý travní porost číslo parcelní 693/2 je situovaný východně, nedaleko od výše uvedených
pozemkových parcel, užívaných v jednom funkčním celku se stavbou zbořeniště rodinného domu
č.p. 50. Trvalý travní porost je ke dni ohledání užíván k zemědělským účelům. Přístup je možný
pouze přes pozemky jiných vlastníků.
Obec Srby čítající cca 165 obyvatel, nemá všechnu potřebnou základní občanskou vybavenost, má
velmi omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití. V dané oblasti jsou
rovněž omezené lukrativní pracovní příležitosti. Obec má dostupnost autobusovou i vlakovou
dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním,
sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat
do obce Blovice, vzdálené cca 9 km, nebo spádového města Nepomuk, vzdáleného cca 6 km.
Životní prostředí je v dané oblasti obce nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého
průmyslu nebo provozu.
Předmětem ocenění je tedy spoluvlastnický podíl 1/10 na pozemkových parcelách - zastavěné ploše
číslo parcelní 31, jejíž součástí je stavba zbořeniště rodinného domu č.p. 50, dále pak ostatní ploše
číslo parcelní 687/1, 909, zahradě číslo parcelní 689, 692 a trvalém travním porostu číslo parcelní
691/6 a 693/2, se všemi součástmi (trvalými porosty), v katastrálním území obce Srby.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

O přihláškách věřitelů bylo rozhodnuto v 1.kole dražby dne 21.11.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Srby 50, Srby, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace