OPAKOVANÁ DRAŽBA - Podíl 3/9 ostatní plocha Zálezlice (okres Mělník)

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 03549/19-MG
Nejnižší podání 25.200 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 03549/19-MG
Začátek dražby19.01.2021 09:00
Konec dražby19.01.2021 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Marcela Gomolová
telefon: 544 508 311,
m.gomolova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání25.200 Kč
Výsledná cena (odhadní)63.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211175204/6800
Variabilní symbol354919
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

spoluvlastnického podílu ve výši 3/9 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. 318/34 - ostatní plocha, v k.ú. Zálezlice, obec Zálezlice, okres

Mělník, který je situován v okrajové, zastavěné části obce Zálezlice. Pozemek je situovaný

v rovinném terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemcích p.č. 1066/3 -

ostatní plocha a p.č. 1642 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Středočeský kraj,

Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5.

Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Zálezlice je možné napojení

na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení.

Dle platného územního plánu obce Zálezlice (zveřejněného na aktuálních www stránkách

obce) je pozemek zahrnut v plochách stávajících: „BV-S - plochy bydlení v rodinných domech -

venkovské.“

Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.

Při místním šetření bylo pracovníkem znaleckého ústavu zjištěno, že se na pozemku

nacházejí vedlejší stavby (přístřešek z ocelové k-ce a s pultovou střechou krytou vlnitým

eternitem) a venkovní úpravy (oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, zídka,

vrata z ocelové konstrukce s výplní z drátěného pletiva, vrata ocelová, vrátka ocelová), které

jsou dle sdělení účastníka místního šetření v jeho výlučném vlastnictví, a proto nejsou v

rámci tohoto znaleckého posudku oceněny.

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových

materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Zálezlice, okres Mělník

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace