Dražba garáže, Český Krumlov, část Domoradice, při ul. Urbinská

Do začátku dražby zbývá: 17 dnů 15 minut 8 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00300/20-061
Nejnižší podání 181.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajJihočeský kraj
OkresČeský Krumlov
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00300/20-061
Začátek dražby10.02.2021 09:30
Konec dražby10.02.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání181.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)271.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0030020
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci a spoluvlastnický podíl na nemovitých věcech, a to:

a) nemovitá věc:

- jednotka č.p./č. jednotky 195/34, způsob využití: garáž, vymezeno v: 

Budova: Domoradice, č.p. 195, garáž, LV 4109, na parcele St. 916, LV 4109,

Parcela: St. 916, zastavěná plocha a nádvoří, 219/58, ostatní plocha, 219/59, ostatní plocha,

zapsaná na listu vlastnictví č. 4164 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Český Krumlov, katastrální území Přísečná-Domoradice,

b) id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/56 na nemovitých věcech:

- pozemek parcela č. St. 916, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 843 m². Na pozemku stojí stavba: Domoradice, č.p. 195, garáž,

- pozemek parcela č. 219/58, ostatní plocha o výměře 82 m²,

- pozemek parcela č. 219/59, ostatní plocha o výměře 75 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 4109 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov, pro obec Český Krumlov, katastrální území Přísečná-Domoradice,

přičemž u budovy Domoradice, č.p. 195 se jedná pouze o společné části.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěno.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražená nemovitá věc nemovitá věc se nachází v Jihočeském kraji, ve městě Český Krumlov, části Domoradice, při ul. Urbinská, poblíž zastávky MHD bus „Český Krumlov, sídliště Mír“. Okolní zástavbu tvoří objekty hromadného bydlení a občanské vybavenosti. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 219/120 a 219/107, které jsou ve vlastnictví města Český Krumlov.

Popis nebytové jednotky – garáže č. 195/34

Popis dle Prohlášení vlastníka budovy:

Jedná se o dvoupodlažní budovu, částečně zapuštěnou do terénu z betonového zdiva, se železobetonovými sloupy, průvlaky a stropními konstrukcemi. Budova je zastřešena v části garáží plochou střechou a v komunikačních prostorách sedlovou střechou.

V budově je umístěno 56 garážových boxů pro parkování osobních automobilů. Garážová stání jsou samostatné boxy, oddělené navzájem zděnými příčkami a uzavřené výklopnými, uzamykatelnými garážovými vraty.

Pro přístup pěších slouží venkovní schodiště.

Součástí objektu jsou vnitřní komunikace a venkovní příjezdové komunikace (parc.č. 219/58 a 219/59).

Garáž se nachází ve 2.NP. Celková plocha garáže činí 16,10 m².

Součástí každé garáže jsou vnitřní povrchové úpravy stropu, betonová podlaha, ideální poloviny zděných příček oddělujících garáže, sklopná garážová vrata, el. instalace uvnitř jednotky zahrnující ideální polovinu rozvodné skříňky s podružným elektroměrem a jističem, nástěnné svítidlo s vypínačem, 2 zásuvky 220 V.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Urbinská 195, Adresa, Český Krumlov - Domoradice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace