Areál dřevovýroby Velké Opatovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 3832/20-99
Nejnižší podání 27.265.334 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

f2364c03
27.265.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
f2364c03 27.265.334 Kč 23.2.2021 12:00:05.018580

KrajJihomoravský kraj
OkresBlansko
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 3832/20-99
Začátek dražby23.02.2021 12:00
Konec dražby23.02.2021 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání27.265.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)33.800.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4983972/0800
Variabilní symbol383220
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je st. pozemek 2089/6 zastavěný výrobně skladovací stavbou č.p. 755, stavba je užívána jako dřevovýroba s administrativně provozním zázemím, zčásti jako sklad. St. pozemek 2089/7 je zastavěn jinou stavbou – sušárnou dřeva. Soubor staveb byl zkolaudován v r. 2016. Pozemky p.č. 2089/2 a 2089/3 tvoří obslužné plochy, ostatní parcely jsou územní rezervou. Součásti a příslušenství tvoří např. plocha zpevněná betonem. Kolem stavby hlavní je pak realizován, v místech kde není položen beton, šotolinový zásyp. Zbylé území areálu je zatravněno, na části najdeme skládku zeminy. Oplocení areálu nahrazují z větší části terénní úpravy, vjezd je uzavřen elektricky otevíranou vjezdovou bránou a vrátky pro pěší. Areál je elektronicky zabezpečen.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IČ 71329277, se síd-lem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,00 Kč. Představu-jící nárok soudního exekutora vzniklý během exekučního řízení 134 EX 05457/20 zahájeného dne 10.11.2020 a určený příkazem k úhradě nákladů exekuce 134 EX 05457/20 - 062 ze dne 01.2021.Žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského soud-ního řádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 10.11.2020, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení sp.zn. 134 EX 05457/20. Přihláška byla doručena 20.1.2021.
2) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4, 602 00 BRNO STŘE D, adresa pro
doručování: Územní pracoviště v Blansku, Seifertova 7, 678 11 BLANSKO, přihlásili pohle-
dávku ve výši celkem 34.132,00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jed-
nací: 273543/21/3006 00540 712917. Návrh na uspokojení přihlášených p ohledávek v roz-
vrhu:Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s
tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena 20.1.2021.
3) TARATRANS spol. s r.o., IČO: 25466577, se sídlem náměstí Svobody 16, Mstišov, 417 03 Dubí, zastoupen: JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice. Pohledávka 1 (134 EX 05457/20), přihlásili celkem 50.324,99 Kč. Pravomocným titulem je Elek-tronický platební rozkaz OS Praha 1 ze dne 7. 10. 2020 č. j. EPR 127816/2020-6. Na návrh oprávněného provedením exekuce soud pověřil soudního exekutora: Mgr. Ing. Jiřího Proška, Exe-kutorský úřad Plzeň, se sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň. Rozhodným dnem při případ-
ném rozvrhu je den doruče ní exekučního návrhu, v případě oprávněného tedy 10. 11. 2020. Při-
hláška byla doručena dne 28.1.2021.
4) TARATRANS spol. s r.o., IČO: 25466577, se sídlem náměstí Svobody 16, Mstišov, 417 03 Dubí, zastoupen: JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice. Pohledávka 2 (134 EX 05990/20), přihlásili celkem 93.441,19 Kč. Pravomocným titulem je
Rozsudek OS Praha 1 ze dne 7. 8. 2020 č. j. 15 C 142/2020 20. Na návrh oprávněného provedením
exekuce soud pověřil soudního exekutora: Mgr. Ing. Jiř ího Proška, Exekutorský úřad Plzeň, se
sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň. Rozhodným dnem při případném rozvrhu je den doru-
sídlem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň. Rozhodným dnem při případném rozvrhu je den doru-čení exekučního návrhu, v případě oprávněného tedy 8. 12. 2020. Přihláška byla doručena dne čení exekučního návrhu, v případě oprávněného tedy 8. 12. 2020. Přihláška byla doručena dne 28.1.2021.28.1.2021.
5) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Plzeň, pobočka pro Jihočeský, Karlovarský a Plzeňský kraj. Přihlásili pohledávku v celkové výši 10.185,00 Kč. Z toho činí: 1) dlužné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.767,00 Kč (výkaz nedoplatků č. 4242001532), 2) penále za pozdní platby pojistného 418,00 Kč (výkaz nedoplatků č. 4242001532). Žádají, aby pohledávky byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu v platném znění a § 337c odst. 5 písm. c) občanského soudního řádu v platném znění. V souvislosti s pořadím pohledávky dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř. odkazují na písm. c) citovaného ustanovení, konkrétně den doručení přihlášky pohledávky k písm. c) citovaného ustanovení, konkrétně den doručení přihlášky pohledávky k ddražbě nemovitosti. ražbě nemovitosti. Přihláška byla doručena 28.1.2021.
6) Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, IČ 71329277, se síd-lem Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,00 Kč. Představu-jící nárok soudního exekutora vzniklý během exekučního řízení 134 EX 05457/20 zahájeného dne 10.11.2020 a určený příkazem k úhradě nákladů exekuce 134 EX 05457/20 - 062 ze dne 01.2021.Žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského soud-ního řádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 10.11.2020, což je den, kdy bylo zahájeno exekuční řízení sp.zn. 134 EX 05457/20. Přihláška byla doručena 2.2.2021.
7) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21 PRAHA 1. Adresa pro doručo-vání: Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28,112 33 PRAHA 1, přihlásili pohledávku o celkové výši 5.004.712.00 Kč, na základě vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací: 743123/21/2001-80543-505768. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu: Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena 2.2.2021.
8) Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, náměstí Svobody 4,602 00 BRNO-STŘED. Adresa pro doručování: Územní pracoviště v Blansku, Seifertova 7, 67811 BLANSKO, přihlásili pohle-dávku o celkové výši 134.235,00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jed-nací: 471622/21/3006-00540-712917. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v roz-vrhu: Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena 10.2.2021.
9) ČSSZ, Pražská správa sociálního zabezpečení Trojská 1997/13a, přihlásilČSSZ, Pražská správa sociálního zabezpečení Trojská 1997/13a, přihlásili pohledávku o celkové i pohledávku o celkové výši 163.817,00 Kč na základě výkazu nedoplatků č.j. 42213/006výši 163.817,00 Kč na základě výkazu nedoplatků č.j. 42213/006--80138013--10.2.202110.2.2021--240/111 vě-240/111 vě-řitel žádá zařadit pohledávku řitel žádá zařadit pohledávku do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.. Přihláška byla doručena dne 16.2.2021.
10) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Krymská 2a, 360 01 KARLOVY VARY. Adresa pro doručování: Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 KARLOVY VARY, přihlásili pohledávku o celkové výši 7.657,00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedo-platků číslo jednací: 116324/21/2401-00542-405258. Shora uvedený správce daně přihlašuje tímto také nesplatnou pohledávku daně z nemovitých věcí za rok 2021 ve výši 7247.00 Kč, jež je splatná následovně: - daň z nemovitých věcí v částce 3623.00 Kč splatná ke dni 31.05.2021, - daň z nemovitých věcí v částce 3624.00 Kč splatná ke dni 30.11.2021. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu: Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena dne 16.2.2021.Přihláška byla doručena dne 16.2.2021.
11) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21 PRAHA 1. Adresa pro doručo-vání: Územní pracoviště pro Prahu 1, Štěpánská 28, 112 33 PRAHA 1, přihlásili pohledávku o celkové výši 5.019.519.00 Kč na základě vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací: 1073864/21/2001-80543-505768. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu: Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky. Přihláška byla doručena 18.2.2021.
12) Alois Pürrer Holz-Vertriebs-GmbH, DIČ: ATU65928017, se sídlem Seestraße 44, 5322 Hof bei Salzburg, Rakousko, právně zastoupen: Mgr. Robertem Tschöplem, advokátem, se sídlem Pod křížkem 428/4, Praha 4, PSČ 147 00, přihlásili pohledávku o celkové výši 5.296,11 EUR (= 137.540 Kč, přepočteno kurzem ČNB k prvnímu dni měsíci, v němž je přihláška podávána, tj. ke dni 1. 2. 2021) + 21.684 Kč na základě Rozhodčího nálezu ze dne 17. 6Rozhodčího nálezu ze dne 17. 6. 2020, vydaným . 2020, vydaným rozhodčím soudem Schiedsgericht der Wiener Warenbörse. rozhodčím soudem Schiedsgericht der Wiener Warenbörse. Dne 27. 1. 2021 podal oprávněný u podal oprávněný u ssoudního exekutora JUDr. Vendula Flajšhansová exekuční návrh na oudního exekutora JUDr. Vendula Flajšhansová exekuční návrh na provedení exekuce na majetek provedení exekuce na majetek povinného. povinného. Přihláška byla doručena 19.2.2021.
13) RaiffeisRaiffeisenbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ 49240901enbank a.s., se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 78, IČ 49240901. Věřitel Věřitel tímto vyčísluje své pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 23.2.2021, a to ve výši Pohle-tímto vyčísluje své pohledávky ke dni konání dražby, tj. ke dni 23.2.2021, a to ve výši Pohle-dávek v částce 10.214.844,53 Kč. Pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k nedávek v částce 10.214.844,53 Kč. Pohledávky jsou zajištěny zástavním právem k nemovitým movitým věcem, zapsaným na LV č. 2516, v k.ú. Velké Opatovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro věcem, zapsaným na LV č. 2516, v k.ú. Velké Opatovice, vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, zapsaným pod č.j. VJihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, zapsaným pod č.j. V--1522/20151522/2015--731, s 731, s právními účinky zápisu zástavního práva ke dni 2.4.2015. právními účinky zápisu zástavního práva ke dni 2.4.2015. Vzhledem k tVzhledem k tomu, že pohledávka Vě-omu, že pohledávka Vě-řitele je pohledávkou zajištěnou zástavním právem, přihlašuje Věřitel svou pohledávku ve skupině řitele je pohledávkou zajištěnou zástavním právem, přihlašuje Věřitel svou pohledávku ve skupině pohledávek zajištěných zástavním právem (§ 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.). pohledávek zajištěných zástavním právem (§ 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Přihláška byla doručena 19.2.2021.


Věcná břemena

Po vydání usnesení o určení ceny nemovitých věcí č.j. 121 EX 3832/20-51 ze dne 23.12.2020 avšak před vydáním tohoto usnesení – dražební vyhlášky, vyšla najevo existence pachtu (nájmu) nemovitých věcí uvedených v čl. II. tohoto usnesení, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, pro obec 582646 Velké Opatovice, katastrální území 779237 Velké Opatovice, na listu vlastnictví č. 2516, na základě Pachtovní smlouvy a Dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy, obojí uzavřené v Praze 6.11.2020, na dobu určitou od 6.11.2020 do 31.12.2030, mezi povinným na straně propachtovatele a společností Countertops s.r.o., IČO: 09170553, se sídlem Školská 689/20, 110 00, Praha 1 – Nové Město na straně pachtýře, s tím, že pachtovné podle dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy činí 200.000,00 Kč + DPH za každý kalendářní měsíc užívání předmětu pachtu pachtýřem, měsíční pachtovné je splatné na základě daňového dokladu (fakturou) vystaveného pachtýři propachtovatelem, v čl. IV. Pachtovní smlouvy strany ujednaly, že pachtýř je oprávněn podpachtovat předmět pachtu nebo jeho část třetí osobě i bez souhlasu propachtovatele, dále, že pachtýř do předmětu pachtu provede investice až do výše 2.000.000,00 Kč a dále smluvní strany ujednaly, že pachtýř je oprávněn započítat pohledávky vůči propachtovateli na pachtovné.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Nádražní 775, Adresa, Velké Opatovice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace