2. kolo Podíl 1289/10860 zahrada Brno-Chrlice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137EX902/17-IZ2
Nejnižší podání 52.500 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

008c888c
52.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
008c888c 52.500 Kč 30.3.2021 13:21:35.262043

KrajJihomoravský kraj
OkresBrno-město
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137EX902/17-IZ2
Začátek dražby30.03.2021 13:00
Konec dražby30.03.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání52.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)105.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota25.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211212650/6800
Variabilní symbol90217
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek parc. Č. 334/1 se nachází v severní zastavěné městské části Chrlice. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zahrada o výměře 652 m2. Pozemek je rovinný a ze všech stran je ohraničený drátěným oplocením sousedních vlastníků. Na pozemku se nacházejí porosty a dřevěný přístřešek. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný jako zahrada. K pozemku je přístup po zpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. Č. 333/1, který je ve vlastnictví mnoha vlastníků.


Rozhodnutím č.j. SÚ 1310/2/08/Šr ze dne 8.8.2008 byla stavebním úřadem Brno-Chrlice společnosti INSECO

a.s., IČ 26902281, Lidická 1005/23b, 602 00 Brno, povolena stavba nazvaná „Obytná budova – soubor

devíti řadových rodinných domů“, ulice Ernsta Macha, Brno, pozemek p.č. 333, 334 v katastrálním území

Chrlice, včetně 23 parkovacích stání, z toho dvě pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Na pozemku p.č. 334, k.ú. Chrlice byla povolena parkovací stání (jako součást výše uvedené stavby),

včetně dvou míst pro osoby s omezenou schopností pohybu (k dnešnímu dni pozemek p.č. 334/1, k.ú.

Chrlice).

Na výše uvedenou stavbu byl vydán kolaudační souhlas č.j. MCBCHR/03786/10/Šr ze dne 23.12.2010.

K dnešnímu dni není stavebnímu úřadu znám stav těchto parkovacích stání, zda se na tomto pozemku

stále nachází a zda nebyla případně odstraněna.

V příloze k dražbě je nákres situace stavby parkovacích stání, která je ověřená stavebním úřadem ke

stavebnímu povolení.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, které bylo zveřejněno po konání 1. dražby na úřední desce soudního exekutora


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

49°8'0.24"N 16°39'11.5"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace