Vinice, orná půda, Olbramovice okres Znojmo!

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 5848/11-IZ
Nejnižší podání 41.813 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 17

Nejvyšší podání

0bfad736
125.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
0bfad736 125.000 Kč 4.5.2021 13:22:55.200232
cc8db9b1 120.000 Kč 4.5.2021 13:21:43.280149
0bfad736 115.000 Kč 4.5.2021 13:20:51.450991
cc8db9b1 110.000 Kč 4.5.2021 13:19:25.238872
0bfad736 105.000 Kč 4.5.2021 13:17:29.959901
cc8db9b1 100.000 Kč 4.5.2021 13:15:06.980009
0bfad736 95.000 Kč 4.5.2021 13:10:52.068540
cc8db9b1 90.000 Kč 4.5.2021 13:10:34.398812
0bfad736 85.000 Kč 4.5.2021 13:09:10.551379
cc8db9b1 80.000 Kč 4.5.2021 13:08:37.872728
0bfad736 75.000 Kč 4.5.2021 13:06:39.445657
cc8db9b1 70.000 Kč 4.5.2021 13:05:52.603149
0bfad736 65.000 Kč 4.5.2021 13:03:49.419239
acbf7ebf 60.000 Kč 4.5.2021 13:03:27.978652
0bfad736 51.813 Kč 4.5.2021 13:02:56.361356
cc8db9b1 46.813 Kč 4.5.2021 13:01:37.145424
acbf7ebf 41.813 Kč 4.5.2021 13:00:07.466552

KrajJihomoravský kraj
OkresZnojmo
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 5848/11-IZ
Začátek dražby04.05.2021 13:00
Konec dražby04.05.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání41.813 Kč
Výsledná cena (odhadní)62.720 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4211213215/6800
Variabilní symbol584811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek parc. č. 7378 o výměře 65 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha se

způsobem využití neplodná půda. Pozemek má obdélníkový tvar a je svažitý. Na pozemku se

nacházejí vzrostlé stromy. Skutečný stav je v souladu se stavem uvedeným v katastru

nemovitostí.

Pozemek parc. č. 7455 o výměře 360 m2 je veden v katastru nemovitostí jako orná půda.

Pozemek má lichoběžníkový tvar, je mírně svažitý a působí jako neobhospodařovaný a

neudržovaný. Na pozemku se nacházejí vzrostlé stromy a travní porost. Skutečný stav není v

souladu se stavem uvedeným v katastru nemovitostí.

Pozemek parc. č. 7379 o výměře 1 622 m2 je veden v katastru nemovitostí jako vinice.

Pozemek má obdélníkový tvar a je mírně svažitý. Skutečný stav je v souladu se stavem

uvedeným v katastru nemovitostí.Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 

1/Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova ul. 53, 674 01 Třebíč, přihlásila do dražby pohledávku ve výši 7865 Kč, jedná se o náklady exekuce 042 Ex 99/14. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) do třetí skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudu doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 9.1.2014 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora ve výši 3.630,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté skupiny s tím, že pro po řadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

V případě, že z rozdělované podstaty nebude plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní

exekutor žádá, aby celá přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté

skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi. Pořadí pohledávky je dáno dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

Přihláška č.l. 134 doručena dne 12.04.2021

 

2/ Soudní exekutor JUDr. Ivana Kozáková, Exekutorský úřad Třebíč, se sídlem Bráfova ul. 53, 674 01 Třebíč, přihlásila do dražby pohledávku ve výši 7.865 Kč, jedná se o náklady exekuce 042 Ex 1332/18. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 4.235,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř. ve znění účinném k 31.12.2012 (dále jen o.s.ř.) do třetí skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy byl soudu doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 25.9.2018 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora ve výši 2.420,- Kč (vč. DPH) byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté skupiny s tím, že pro po řadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

V případě, že z rozdělované podstaty nebude plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní

exekutor žádá, aby celá přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. do šesté

skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi. Pořadí pohledávky je dáno dnem doručení přihlášky soudnímu exekutorovi.

 

Přihláška č.l. 138 doručena dne 12.04.2021

 

3/ Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ 130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Brno, pobočka pro Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina přihlásila pohledávku v celkové výši 18.682,-Kč. Z toho:

1) Dlužné pojistné v neuhrazené částce 3.360,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 4240901021, který nabyl právní moci dne 10.06.2009,

2) Penále z prodlení v částce 1.514,-Kč, vyměřené platebním výměrem č. 2140901020, který nabyl právní moci dne 10.06.2009,

3) Penále z prodlení v částce 6.715,-Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 8341301099, který se stal vykonatelný dnem 21.10.2013,

4) Penále z prodlení v částce 7.093,-Kč, vyměřené výkazem nedoplatků č. 8341800579, který se stal vykonatelný dnem 16.07.2018.

 

Oprávněnost přihlášení pohledávky do dražby dokládá výše pravomocnými a vykonatelnými listinami.

Žádá, aby pohledávky č. 1 a č. 2 byly uspokojeny v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávek č. 1 a č. 2 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazuje na písm. a) kdy rozhodným datem je datum zahájení exekuce, tj. 25.01.2010, což dokládá Usnesením o zahájení exekuce OS Znojmo č.j. 15 EXE 4093/2010, návrh na exekuci ze dne 24.11.2009, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládá Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 2053/09 ze dne 19.03.2012.

Žádá, aby pohledávka č. 3 byla uspokojena v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávky č. 3 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazuje na písm. a) kdy rozhodným datem je datum zahájení exekuce, tj. 05.02.2014, což dokládá Vyrozuměním o zahájení exekuce č.j. 042 EX 99/14, naše zn. 0046EX8314, ze dne 09.01.2014, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládá Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 99/14 ze dne 18.04.2016.

Žádá, aby pohledávka č. 4 byla uspokojena v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) a § 337c odst. 5 písm. a) občanského soudního řádu v platném znění.

V souvislosti s pořadím pohledávky č. 4 dle ust. § 337c odst. 5 o.s.ř., odkazuje na písm. a) kdy rozhodným datem je datum doručení exekučního návrhu, tj. 26.09.2018, což dokládá doručenkou k návrhu na nařízení exekuce, naše zn. 0447EX8318, ze dne 25.09.2018, nyní vymáhaný Exekutorským úřadem Třebíč, soudním exekutorem JUDr. Ivanou Kozákovou. V příloze dokládá Exekuční příkaz k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí ve vlastnictví povinného, č.j. 042 Ex 1332/18 ze dne 30.10.2018

Přihláška č.l. 143 doručena dne 20.04.2021


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

48°59'58.9"N 16°21'28"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace