Dražba pozemků, ostatní plocha, celková výměra 3.095 m², spoluvlastnický podíl 1/5, k. ú. Medlice u Budišova nad Budišovkou

Do začátku dražby zbývá: 5 dnů 20 hodin 12 minut 49 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 01101/18-120
Nejnižší podání 7.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 01101/18-120
Začátek dražby22.09.2021 10:00
Konec dražby22.09.2021 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání7.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)10.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota3.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0110118
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je níže uvedený id. spoluvlastnický podíl 1/5 na nemovitých věcech, a to:

- pozemek parcela č. 9, ostatní plocha o výměře 3028 m²,

- pozemek parcela č. 1220/4, ostatní plocha o výměře 67 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 41 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Jakartovice, katastrální území Medlice u Budišova nad Budišovkou.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěny.

Popis dražené nemovité věci:

Dražené pozemky se nachází v okrese Opava, v obci Jakartovice, části Medlice, mimo souvisle zastavěné území obce, poblíž Zříceniny hradu Medlice a vodní nádrže Kružberk.

Jedná se o pozemky, který jsou v Územním plánu zařazeny v plochách NP (plochy přírodní).

Převažující (hlavní) využití:

- plochy biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability – ÚSES

- plochy maloplošných zvláště chráněných území přírody, plochy evropsky významné lokality NATURA 2000

Přípustné využití:

-stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, odpočinková a vyhlídková místa, včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení

- nezbytné průchody dopravní a technické infrastruktury jen v prokazatelně nutném nebo vyznačeném rozsahu

- cyklistické stezky, pěší komunikace

Nepřípustné využití:

- pozemky staveb a činnosti, které jsou neslučitelné s převažujícím a přípustným využitím, především pozemky staveb pro bydlení, ubytování, výrobu, rekreaci, agrofarmy apod.

- stavby, zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, ekologická a informační centra

- stavby pro výrobu el. energie z obnovitelných zdrojů - voda, vítr, slunce, biomasa

- oplocování pozemků kromě přípustných

- změny pozemků na zemědělskou půdu

Podmínky prostorového uspořádání a ochrany krajinného rázu:

- nejsou stanoveny

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°51'43.64"N 17°37'10.82"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace