Ideální 1/6 RD s pozemky, obec Sedlnice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 4594/09-119
Nejnižší podání 83.334 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 0

Podání námitek

Každý z účastníků dražby a povinný má právo ve stanoveném čase podat k dražbě námitky proti udělení příklepu.

Uživatel Námitka / Reakce dražebníka
dcf54f08

2.12.2021 12:31:53: Nemohu prihodit

2.12.2021 15:01:52: Usnesení: Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan rozhodl takto: při elektronické dražbě konané ve shora uvedené exekuční věci prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz dne 2.2.2021 od 12.00 h do 12.30 h námitku držitele s při přiděleným uživatelským jménem dcf54f08: „Nemohu přihodit“, učiněnou ve 12.31 h dne 2.2.2021 neshledal důvodnou.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresNový Jičín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 4594/09-119
Začátek dražby02.12.2021 12:00
Konec dražby02.12.2021 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání83.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)125.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota45.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol459409
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Ideální 1/6 domu č.p.18 s pozemky v obci Sedlnice. Jedná se o samostatně stojící dům, starý přibližně 80 let. Část objektu (první nadzemní podlaží), byla renovována jedním z vlastníků. Druhé podlaží je v demoličním stavu. Celková plocha pozemků je nadstandardní. Více viz znalecký posudek.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Petr FIRKUŠNÝ, bytem Planá, Zahradní 399, zastoupen advokátem: Mgr. Simonou
Turkovou, advokátkou, nám. Republiky 86, 347 01 Tachov, přihlásil pohledávku ve výši
160.572,60 Kč na základě rozhodnutí platební rozkaz Okresního soudu v Tachově č.j. 22 C
612/2011-10 ze dne 24. 10. 2011. Ve věci je vedena exekuce sp.zn. 074 EX 07566/13 u
soudního exekutora Mgr. David Koncz. Pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním
právem. Přihláška byla doručena 15.10.2021, věřitel požádal o uspokojení pohledávky
z rozdělované podstaty.
2) Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská
174, 130 00 Praha 3, přihlásila pohledávku ve výši 8.470.00 Kč na základě Příkazu k úhradě
nákladů exekuce č. j. 091 EX 14930/14-161 ze dne 14.10.2021. Přihláška byla doručena
18.10.2021, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
3) TEMPLON LIMITED, reg. č. 224874 se sídlem Prodromou 75, Nicosia, Cyprus, práv. zast.
advokátem JUDr. Martina Lajdová, advokát, se sídlem Rooseveltova 564/6 302 00 Brno,
přihlásili pohledávku ve výši 56.220,00 Kč na základě rozhodnutí Rozhodčí nález rozhodce
Ing. Václav Brable, sp.zn. 3R 853/2009 ze dne 24.7.2009. Ve věci je vedena exekuce sp.zn.
137 EX 117/10 u soudního exekutora JUDr. Petr Kocián. Přihláška byla doručena 19.10.2021,
věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
4) Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 7.865.00 Kč na základě
Příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 134 EX 02329/17-695. Přihláška byla doručena
21.10.2021, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
5) Soudní exekutorka Mgr. Pavla Fučíková, Exekutorský úřad Ostrava, se sídlem Slévárenská
410/14, Ostrava – Mariánské Hory, PSČ 709 00, přihlásila pohledávku ve výši 6.655.00 Kč
na základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce č. j. 024 EX 503/18-112. Přihláška byla
doručena 22.10.2021, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
6) Nezletilý Martin HORÁK, bytem pod adresou matky, zákonný zástupce nezletilého:
Marcela HORÁKOVÁ, bytem Planá, Revoluční 663, zastoupena advokátkou: Mgr.
Simonou Turkovou, advokátkou nám. Republiky 86, 347 01 Tachov, přihlásili pohledávku
ve výši 52.484,00 Kč a další běžné výživné v částce 3.000,00 Kč od 1. 9. 2018, to je: 1)
52.000,00 Kč (dlužné výživné za období od 1. 12. 2016 do 31. 7. 2018) a další běžné
výživné v částce 3.000,00 Kč od 1. 8. 2018. 2) 484,00 Kč (náklady exekučního řízení), na
základě rozhodnutí rozsudek Okresního soudu v Tachově č.j. 13 Nc 3022/2017-49, 21 P a
Nc 74/2017 ze dne 8. 8. 2017. Ve věci je vedena exekuce sp.zn. 024 EX 503/18 u soudního
exekutora Mgr. Pavla Fučíková. Přihláška byla doručena 25.10.2021, věřitel požádal o
uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
7) Intrum Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, přihlásili
pohledávku ve výši 7.799,00 Kč s přísl. na základě rozhodnutí: Rozhodčí nález JUDr.
Eva Vaňková sp.zn. Va-PD 148/2009-10 ze dne 21.4.2009. Ve věci je vedena exekuce
sp.zn. 124 EX 9365/09 u soudního exekutora JUDr. Ondřej Mareš. Pohledávka je zajištěna exekutorským
zástavním právem. Přihláška byla doručena 3.11.2021, věřitel požádal o
uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
8) Intrum Czech, s. r. o.(dříve Profidebt,s.r.o.), se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9, přihlásili
pohledávku ve výši 4.986,50 Kč s přísl. na základě rozhodnutí: Českého telekomunikačního
úřadu, odboru pro Západočeskou oblast, ze dne 28. 1. 2008, č. j. 504/2008-634/II.
Ve věci je vedena exekuce sp.zn. 167 EX 13116/11 u soudního exekutora JUDr. Igor Ivanko. Pohledávka
je zajištěna exekutorským zástavním právem. Přihláška byla doručena 3.11.2021,
věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
9) SMART Capital a.s., IČ: 268 65 297, sídlo: Hněvotínská 241/52, PSČ 779 00 Olomouc přihlásili
pohledávku ve výši 234.204,00 Kč, na základě rozhodnutí: rozhodčí nález sp. zn.
7224/2008 vydaným rozhodcem JUDr. Romanem Brnčalem dne 25.2.2009, pravomocným
dne 20.3.2009. Ve věci je vedena exekuce sp.zn. 101 EX 00943/09 u soudního exekutora
Mgr. Daniel Vlček. Pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem. Přihláška byla
doručena 9.11.2021, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
10) Český inkasní kapitál, a.s., se sídlem: Praha 1, Václavské nám. 808/66, PSČ 110 00 IČ:
27646751, právně zastoupen: JUDr. Romanem Majerem, advokátem se sídlem, Vyskočilova
1326/5, Praha 4, 140 00, přihlásili pohledávku ve výši 13.214,79 Kč na základě rozhodnutí
platební rozkaz, který vydal Okresní soud v Tachově dne 06.11.2008, č.j. 12 Ro 1675/2008-
8. Ve věci je vedena exekuce sp.zn. 081 EX 07181/09 u soudního exekutora JUDr. Marcel
Smékal. Pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem. Přihláška byla doručena
19.11.2021, věřitel požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.
11) Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350
02 Cheb, přihlásil pohledávku ve výši 7.752.88 Kč na základě Příkazu k úhradě nákladů
exekuce č. j. 074 EX 07566/13 ze dne 21.10.2021. Přihláška byla doručena 22.11.2021, věřitel
požádal o uspokojení pohledávky z rozdělované podstaty.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby

Usnesení: Soudní exekutor JUDr. Ivo Luhan rozhodl takto: při elektronické dražbě konané ve shora uvedené exekuční věci prostřednictvím portálu www.okdrazby.cz dne 2.2.2021 od 12.00 h do 12.30 h námitku držitele s při přiděleným uživatelským jménem dcf54f08: „Nemohu přihodit“, učiněnou ve 12.31 h dne 2.2.2021 neshledal důvodnou.Adresa místa předmětu

Sedlnice 18, Adresa, Sedlnice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace