parc. - ost. plocha v obci Sokolov (určená pro stavbu garáže)

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 7154/13-50
Nejnižší podání 10.318 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 15
Počet podání 24

Nejvyšší podání

baa0b9c3
72.365 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
baa0b9c3 72.365 Kč 25.11.2021 13:50:19.658610
0516c115 70.000 Kč 25.11.2021 13:45:58.765450
baa0b9c3 67.746 Kč 25.11.2021 13:41:56.350607
0516c115 64.290 Kč 25.11.2021 13:37:37.282847
baa0b9c3 61.773 Kč 25.11.2021 13:32:41.548313
8f9ef6b3 59.551 Kč 25.11.2021 13:32:31.848445
0516c115 57.551 Kč 25.11.2021 13:28:03.237317
8f9ef6b3 55.034 Kč 25.11.2021 13:27:44.004738
0516c115 53.034 Kč 25.11.2021 13:24:51.801922
8f9ef6b3 50.517 Kč 25.11.2021 13:24:43.374546
0516c115 47.517 Kč 25.11.2021 13:24:31.992163
37e8a83e 45.000 Kč 25.11.2021 13:23:23.718310
d8c2da3a 43.000 Kč 25.11.2021 13:18:38.504346
e54f894d 41.000 Kč 25.11.2021 13:14:15.395430
d8c2da3a 39.000 Kč 25.11.2021 13:06:25.721147
e54f894d 37.000 Kč 25.11.2021 13:03:48.853958
d8c2da3a 34.318 Kč 25.11.2021 13:03:08.584707
8f9ef6b3 32.318 Kč 25.11.2021 13:02:59.603957
1c5b5242 20.318 Kč 25.11.2021 13:02:51.731798
acd43caf 18.318 Kč 25.11.2021 13:02:27.498559
1c5b5242 16.318 Kč 25.11.2021 13:02:07.057555
acd43caf 14.318 Kč 25.11.2021 13:01:15.083062
1c5b5242 12.318 Kč 25.11.2021 13:00:30.334918
37e8a83e 10.318 Kč 25.11.2021 13:00:05.781181

KrajKarlovarský kraj
OkresSokolov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 7154/13-50
Začátek dražby25.11.2021 13:00
Konec dražby25.11.2021 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání10.318 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.790 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol715413
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 702/65 o výměře 18 m2 se
všemi součástmi, je situována v severní části intravilánu města Sokolov, severně od nedaleko
situovaného vlakového nádraží, v ulici Fügnerova, jako součást velké skupiny řadových garáží.
Situování nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000, která je přílohou
znaleckého posudku. Přístup k nemovitosti je z jihovýchodu, přes okolní pozemek města, z poblíž
procházející výše uvedené ulice. V dané části města (skupině řadových garáží) je, dle zjištěných
informací, přímá možnost napojení pouze na veřejný rozvod elektro.
Město Sokolov čítá cca 23 033 obyvatel, má veškerou vyšší občanskou vybavenost, dobrou
možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití, jsou zde veškeré vyšší úřady a instituce.
Obec má velmi dobrou přímou dostupnost autobusovou i vlakovou dopravou, nachází se na
dálničním tahu dálnice D6 ve směru Karlovy Vary - Cheb. V dané lokalitě jsou poměrně omezené a
dostupné lukrativní pracovní možnosti. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a
institucemi, kulturním, sportovním a společenským vyžitím a lukrativnějšími pracovními
příležitostmi, je nutno cestovat do spádového krajského města Karlovy Vary, vzdáleného cca 20 km
do jeho centra.
Životní prostředí je v dané oblasti města poměrně nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu
škodlivého průmyslu, nebo provozu, skupina řadových garáží je situována v zástavbě okolních
rodinných domů. Dle platného územního plánu města, je dané území skupiny řadových garáží,
řešeno jako území dopravní infrastruktury - parkoviště.
Na oceňované pozemkové parcele - ostatní ploše číslo parcelní 702/65 v minulosti stála, dle
předložených podkladů a zjištěné skutečnosti, stavba garáže bez č.p/č.e a pozemek byl veden v
katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří. Ke dni ocenění je již stavba garáže zbourána,
na pozemku se nachází pouze torzo staticky zcela narušených základů bývalé stavby, které vlastní
pozemek zatěžují a dá se říci i znehodnocují. Torzo základových pasů by mělo být vlastníkem
rozbouráno a ekologicky zlikvidováno. Náklady na demolici, odvoz a likvidaci těchto staticky zcela
narušených základů bývalé stavby garáže, zcela jistě převýší jejich vlastní hodnotu, proto s nimi
není již dále ve znaleckém posudku uvažováno a počítáno. Oceňovanou pozemkovou parcelu je
možné, dle platného územního plánu, opět zastavět stavbou garáže. Jedná se tedy o stavební
pozemek určený pro stavu dopravní infrastruktury - parkoviště, garáž, atd.
Předmětem ocenění je tedy pozemková parcela - ostatní plocha číslo parcelní 702/65 o výměře 18
m2 se všemi součástmi, v katastrálním území obce Sokolov, okres Sokolov.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) soudní exekutor JUDr. Jiří Bulvas, Exekutorský úřad Praha 1,
se sídlem Jablonecká 322, 190 00 Praha 9, přihlásil pohledávku ve výši 8.417,57 Kč, doložen příkaz
k úhradě nákladů exekuce č.j. 146 EX 2527/15-74. Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 22.10.2021. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 146 EX 2527/15 (Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců
bank, pojišťoven a stavebnictví), aby pohledávka ve výši 3.956,67 Kč + DPH, byla uspokojena ve
stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. 4. skupině, podle § 337c odst. 1 písm. d)
zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.)., s rozhodným datem
zahájení exekuce, tj. 23.11.2015. Ostatní v 8. skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem
doručení přihlášky, tj. 22.10.2021.


2) soudní exekutor JUDr. Vendula Flajšhansová, Exekutorský úřad Plzeň sever,
se sídlem Divadelní 3a, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku ve výši 6.665,- Kč, doložen příkaz k
úhradě nákladů exekuce č.j. 121 EX 1355/20-12. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku
dražby, doručeno dne 22.10.2021. Věřitel žádá, pokud bude z rozdělované podstaty uspokojena
pohledávka oprávněného v exekuci 121 EX 1355/20 (VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., práv.zast.
Králová Alena, Mgr., advokát), aby pohledávka ve výši 4 235,- Kč představující náklady exekuce
vč. DPH, byla uspokojena ve stejné skupině a pořadí jako pohledávka oprávněného, tj. ve 4.
skupině dle §337c, písm. d) o.s.ř., s rozhodným datem zahájení exekuce, tj. 28.4.2020. Ostatní v 8.
skupině dle §337c, písm. h) o.s.ř. s rozhodným datem doručení přihlášky, tj. 22.10.2021.


3) Město Sokolov, IČ 00259586,
se sídlem Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, práv.zast. JUDr. Václav Krondl, advokát se sídlem
Jiráskova 2, Karlovy Vary, přihlásil svoji pohledávku ve výši 1.500,- s příslušenstvím
představujícím náklady oprávněného ve výši 2.541,- Kč. Pro pohledávku oprávněného byla
nařízena exekuce sp.zn. 099 EX 1289/16. Dále přihlášena pohledávka ve výši 2.541,- Kč. Pro
pohledávku oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 099 EX 7238/15. Jedná se o pohledávky 4.
skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 099
EX 1289/16 (25.4.2016) a ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 099 EX 7238/15 (30.11.2015).
Doručeno 26.10.2021.


4) Pražská správa sociálního zabezpečení,
se sídlem Olšanská 3, 130 00 Praha 3, přihlásila pohledávku v celkové výši 247.582,- Kč.
Požádala o zaplacení pohledávky, doručeno 1.11.2021. Pohledávka je zajištěna rozhodnutím
státního orgánu o zřízení zástavního práva na nemovitostech na celkovou částku 249.047,- Kč.
Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.


5) Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Sokolově,
se sídlem Růžové náměstí 1629, 356 01 Sokolov, přihlásil pohledávku v celkové výši 1.600,- Kč na
základě výkazu nedoplatků sestaveného ke dni 2.11.2021. Požádal o zaplacení pohledávky,
doručeno 2.11.2021. . Jedná se o pohledávku 6. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.


6) VODÁRNA SOKOLOVSKO s.r.o., IČ 08303088,
se sídlem Jiřího Dimitrova 1619, 356 01 Sokolov, práv.zast. Mgr. Alena Králová, advokát, se sídlem
Šafaříkovy sady 7, 301 00 Plzeň, přihlásila pohledávku v celkové výši 30.567,15 Kč. Požádala
o zaplacení pohledávky, doručeno 8.11.2021. Pro pohledávku oprávněného byla nařízena exekuce
sp.zn. 121 EX 1355/20. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s
pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 121 EX 1355/20 (28.4.2020).


7) innogy Energie s.r.o., IČ 49903209,
se sídlem Limuzská 3135/12 Strašnice, 108 00 Praha 10, práv.zast. Mgr. Přemysl Dub, advokát, se
sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, přihlásil pohledávku v celkové výši
57.098,89 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno 11.11.2021. Pro pohledávku
oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 099 EX 752/13. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle
§ 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 099 EX 752/13
(25.2.2013).


8) ČEZ Prodej, a.s., IČ 27232433,
se sídlem Duhová 1/425, Praha 4, 140 53, práv.zast. JUDr. Daniel Volopich, advokát, se sídlem
Vlastina 23, 323 00 Plzeň, přihlásil pohledávku v celkové výši 44.333,- Kč s příslušenstvím,
zákonný úrok z prodlení, jehož výše ke dni konání dražby, to je dne 25.11.2021, činí 80.955,- Kč,
náklady věřitele v nalézacím řízení ve výši 15.475,53 Kč, náklady věřitele v exekučním řízení ve
výši 4.235,- Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno 15.11.2021. Pro pohledávku
oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 120 EX 41108/13. Jedná se o pohledávku 4. skupiny,
podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. s pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 120 EX
41108/13 (26.11.2013).


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Fügnerova, Ulice, Sokolov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace