Přívěsný vozík Agados VZ 26 1200 kg - Velký TP a techn. údaje ve fotogalerii

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 206 EX 3841/20
Nejnižší podání 5.000 Kč
Minimální příhoz 200 Kč
Počet účastníků 139
Počet podání 28

Nejvyšší podání

d875b19f
33.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d875b19f 33.400 Kč 22.2.2022 13:29:10.143988
42d87a43 33.200 Kč 22.2.2022 13:05:16.909310
dec07925 33.000 Kč 22.2.2022 13:03:24.901278
6bc5a741 16.000 Kč 22.2.2022 13:03:19.680300
2fa2bcc3 15.800 Kč 22.2.2022 13:03:07.905068
6bc5a741 15.600 Kč 22.2.2022 13:02:58.018686
2fa2bcc3 15.400 Kč 22.2.2022 13:02:45.371005
6bc5a741 15.200 Kč 22.2.2022 13:02:38.395167
c5c3a476 15.000 Kč 22.2.2022 13:02:32.759919
f518f6f2 14.800 Kč 22.2.2022 13:02:24.282629
6bc5a741 13.600 Kč 22.2.2022 13:02:12.658940
b89e5232 13.400 Kč 22.2.2022 13:02:04.425454
6bc5a741 13.200 Kč 22.2.2022 13:02:00.260725
c5c3a476 13.000 Kč 22.2.2022 13:01:55.520083
6bc5a741 12.800 Kč 22.2.2022 13:01:48.255466
1c4872b3 12.600 Kč 22.2.2022 13:01:37.427083
6bc5a741 12.400 Kč 22.2.2022 13:01:27.399986
36dff5ed 12.200 Kč 22.2.2022 13:01:20.421213
2eedf9fb 10.200 Kč 22.2.2022 13:01:15.788780
464ad058 10.000 Kč 22.2.2022 13:01:10.356695
768f3ef1 9.800 Kč 22.2.2022 13:01:04.569865
b89e5232 9.600 Kč 22.2.2022 13:00:59.308098
36dff5ed 8.600 Kč 22.2.2022 13:00:49.928287
2fa2bcc3 6.100 Kč 22.2.2022 13:00:43.923790
768f3ef1 5.900 Kč 22.2.2022 13:00:38.369893
36dff5ed 5.700 Kč 22.2.2022 13:00:30.284465
4b8f4537 5.200 Kč 22.2.2022 13:00:22.963451
2fa2bcc3 5.000 Kč 22.2.2022 13:00:13.729006

KrajHlavní město Praha
OkresHlavní město Praha
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby206 EX 3841/20
Začátek dražby22.02.2022 13:00
Konec dražby22.02.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, Mgr. Jan Škarpa
Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Sekce dražební
telefon: 720 977 569,
drazebni@eupraha.cz


Nejnižší podání5.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)15.000 Kč
Minimální výše příhozu200 Kč
Dražební jistotanení uvedeno
Bankovní účet dražebníkanení uvedeno
Variabilní symbolnení uvedeno
Specifický symbolnení uvedeno

Popis

Dražba movitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb.

Podrobné informace naleznete v připojené dražební vyhlášce.

Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání do 6 kalendářních dnů ode dne udělení příklepu.
Nejvyšší podání zaplatí vydražitel buď po předchozí dohodě v hotovosti v pokladně soudního exekutora na
výše uvedené adrese exekutorského úřadu, nebo na účet soudního exekutora č. ú. 4356373359/0800 vedený
u České spořitelny, a.s. Platba musí být provedena pod variabilním symbolem V. S. 2003841045, a s
uvedením specifického symbolu S.S. rodného čísla nebo IČ vydražitele. Za řádné a včasné zaplacení se
považuje připsání nejvyššího podání na účet soudního exekutora nebo složení částky do pokladny v sídle
exekutorského úřadu. Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické
právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení
příklepu. Přechodem vlastnictví na vydražitele zanikají zástavní a zadržovací práva a další práva váznoucí na
věci. Přejde-li vlastnické právo na vydražitele, vydá soudní exekutor vydražiteli na základě žádosti potvrzení
o přechodu vlastnického práva k vydražené věci k okamžiku udělení příklepu.

Vydražitel je oprávněn převzít vydražené movité věci, jakmile se stane jejich vlastníkem, a to v místě
sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, dne 1.3.2022 od 9:00 hod do 15:00
hod., a to po předchozí telefonické domluvě se zaměstnancem exekutorského úřadu – tel. 725 804 048. Při
převzetí vydražených movitých věcí bude vydražiteli předáno potvrzení o příklepu.


Termín prohlídky

Možnost prohlédnout si dražené movité věci bude dne 15.2.2022 v místě sídla Exekutorského úřadu Praha 4, Šátalská 469/1, 142 00 Praha 4, a to v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin. Pro jakékoliv další dotazy týkající se technického stavu movitých věcí, případně jiného termínu prohlídky movitých věcí kontaktujte zaměstnance exekutorského úřadu – tel. 725 804 048.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení movitých věcí z exekuce. Dnešního dne byla provedena lustrace povinného v insolvenčním rejstříku a v evidenci úpadců, a to s negativním výsledkem.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Šátalská 469/1, Adresa, Praha-Libuš, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.