Dražba lesního pozemku o výměře 433 m², Hradec nad Moravicí, katastrální území Bohučovice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 DC 00005/22-003
Nejnižší podání 30.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajMoravskoslezský kraj
OkresOpava
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby143 DC 00005/22-003
Začátek dražby03.08.2022 11:00
Konec dražby03.08.2022 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání30.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)30.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol8880000522
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Dražba byla odročena na 03.08.2022.

Jedná se o dražbu na návrh vlastníka a osoby oprávněné disponovat s věcí, a to: Marek Brož, nar. 16.02.1971, bytem Třebovická 5527/88, 722 00 Ostrava - Třebovice.

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 924, lesní pozemek o výměře 433 m²,


zapsané na listu vlastnictví č. 6 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro obec Hradec nad Moravicí, katastrální území Bohučovice.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Opava. Jedná se o pozemek lesa.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°51'25.38"N 17°54'5.57"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.