Byt 2+1 v obci Sušice, okr. Klatovy

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX18396/21-73
Nejnižší podání 1.772.273 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPlzeňský kraj
OkresKlatovy
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX18396/21-73
Začátek dražby22.06.2022 13:00
Konec dražby22.06.2022 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání1.772.273 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.658.410 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota440.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101839621
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je jednotka č. 41/4, v budově č.p. 41, příslušející k části obce Sušice I, na pozemku p.č. St. 109/2, včetně spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemkům p.č. St. 109/2, p.č. St. 3854, p.č. 35 a p.č. 2820 v rozsahu 384/2408, vše zapsané na listu vlastnictví č. 6617 a listu vlastnictví č. 321, vše v k.ú. Sušice nad Otavou, obec Sušice, okres Klatovy, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného pravděpodobně zděného (nebylo možné ověřit), nepodsklepeného, netypového objektu bydlení celkem se dvěma nadzemními podlažími a obytným podkrovím. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v zastavěné části města, a to na ulici náměstí Svobody, v druhé řadě za uliční zástavbou. Objekt bydlení je pravděpodobně napojen na elektro, veřejný vodovodní řad a hloubkovou kanalizaci. Ve městě Sušice se nacházejí kompletní inženýrské sítě. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 2256/1, který je ve vlastnictví města Sušice a dále přes pozemky p.č. St. 109/1 a p.č. 2821, které jsou ve vlastnictví jiných subjektů (přístup po právní stránce zajištěn věcným břemenem služebnosti stezky). Parkování je možné na veřejné komunikaci a na veřejném parkovišti v lokalitě uliční zástavby. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt pravděpodobně původně postaven před více jak 60-ti lety. Dle dostupných podkladových materiálů a provedeného místního šetření objekt v posledních letech prošel kompletní rekonstrukcí, která zahrnovala i přestavbu původních půdních prostor na obytné podkroví. Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 2+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální zázemí (koupelna, WC) je uvažováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je uvažováno jako standardní ústřední. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována jako velmi dobrá. S vlastnictvím jednotky je spojeno právo spoluužívání předsíně u schodiště v 2.NP spolu s vlastníkem jednotky 41/3.

203EX18396/21-73 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno: - umístění kanalizační a vodovodní přípojky včetně šachty s právem vstupu za účelem oprav a údržby v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 3217-4919/2014, - umístění elektrické přípojky-kabelu NN včetně skříňky s právem vstupu za účelem oprav a údržby v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 3207-4919/2014, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 109/2 a p.č. 35, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou k parcelám St. 109/1 a p.č. 2821, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou. Věcné břemeno služebnost stezky (s možností dopravovat na oprávněné pozemky břemena) v rozsahu vymezeném v geometrickém plánu č. 3295-193/2015, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 109/2 a p.č. 35, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou k parcelám St. 109/1 a p.č. 2821, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou. Věcné břemeno užívání celého pozemku za účelem nouzového úniku a dočasného shromažďování osob, které bylo zřízeno ve prospěch parcely St. 127 a St. 129, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou k parcele p.č. 35, kód k.ú. 759601 Sušice nad Otavou. Doložena nájemní smlouva ze dne 31.7.2018, smlouva je sjednána na dobu neurčitou, dražbou nezanikne.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

náměstí Svobody 41, Adresa, Sušice I, Plzeňský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.