Pozemky v obci Starovičky, okres Břeclav

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 13456/13-KH
Nejnižší podání 56.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

8fd45895
56.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8fd45895 56.667 Kč 22.6.2022 9:29:38.413405

KrajJihomoravský kraj
OkresBřeclav
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 13456/13-KH
Začátek dražby22.06.2022 09:00
Konec dražby22.06.2022 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Kamil Hladký

k.hladky@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání56.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)85.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1345613
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o mírně svažité pozemky, nacházející se v severovýchodní okrajové části katastrálního území (přes dálnici D2), v lokalitě zemědělských pozemků a vinohradů. Dle platného územního plánu obce se pozemek parc.č. 4571 nachází v ploše Z - zemědělské prvovýrobní plochy orné půdy s možností změny na trvalé kultury a pozemek parc.č. 4572 v ploše Úses - plochy s režimem územního systému ekologické stability.

K datu ocenění je pozemek parc.č. 4571 využívaný jako zemědělský, orná půda a pozemek parc.č. 4572 je využívaný jako zemědělský, orná půda a z větší části jako trvalý travní porost s náletovými dřevinami.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Starovičky, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.