id. 1/2 bytu 3+1 v Kamenickém Šenově, okr. Česká Lípa

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 4521/21-MB
Nejnižší podání 243.333 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

3260a960
243.333 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
3260a960 243.333 Kč 28.6.2022 9:52:16.202347

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 4521/21-MB
Začátek dražby28.06.2022 09:30
Konec dražby28.06.2022 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání243.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)365.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota70.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol452121
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 nemovité věci - jednotky

č. 165/3 v budově č.p. 165, příslušející k části obce Prácheň, na pozemku p.č. St. 16, včetně

spoluvlastnického podílu ke společným částem uvedeného domu a pozemku v rozsahu

63/264, vše zapsané na listu vlastnictví č. 301 a listu vlastnictví č. 294, vše v k.ú. Prácheň, obecKamenický Šenov, okres Česká Lípa, která se nachází ve II. nadzemním podlaží výše uvedeného

zděného a částečně dřevěného, podsklepeného, netypového, bytového domu celkem se

dvěma nadzemními podlažími. Objekt není vybaven žádným výtahem. Objekt je situován v

zastavěné, odlehlé, stavebně nesrostlé části města Kamenický Šenov s názvem Prácheň.

Bytový dům je napojen na elektro, veřejný vodovodní řad, hloubkovou kanalizaci a plynové

vedení. Objekt je přístupný z veřejné zpevněné komunikace na pozemku p.č. 560/1, který je ve

vlastnictví České republiky a dále po veřejné zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 560/3 a

p.č. 544/1, které jsou ve vlastnictví Města Kamenický Šenov. Parkování je možné na veřejné

komunikaci před objektem. Dle místního šetření a dle dostupných údajů byl objekt

pravděpodobně původně postaven před více jak 80-ti lety.

Bytová jednotka je dispozičně řešena jako 3+1 s kompletním sociálním zázemím. Sociální

zázemí (koupelna, WC) je situováno ve zděném bytovém jádru. Vytápění jednotky je

uvažováno jako lokální. Celkový stavebnětechnický stav a údržba je ke dni ocenění uvažována

jako průměrná.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po 1. kole dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

Prácheň, Část obce, Kamenický Šenov, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.