Dražba podílu 1/2 ovocného sadu k.ú. Bludovice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 13/14-88
Nejnižší podání 133.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 25

Nejvyšší podání

82a7d946
271.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
82a7d946 271.000 Kč 22.6.2022 10:24:29.002603
d1a0b0f9 270.000 Kč 22.6.2022 10:21:15.534799
82a7d946 260.000 Kč 22.6.2022 10:17:01.204490
d1a0b0f9 250.000 Kč 22.6.2022 10:16:38.823183
82a7d946 240.000 Kč 22.6.2022 10:16:30.705957
d1a0b0f9 230.000 Kč 22.6.2022 10:16:21.742040
82a7d946 220.000 Kč 22.6.2022 10:16:13.726434
d1a0b0f9 210.000 Kč 22.6.2022 10:15:55.119386
82a7d946 200.000 Kč 22.6.2022 10:15:48.630075
d1a0b0f9 190.000 Kč 22.6.2022 10:15:41.222973
82a7d946 180.000 Kč 22.6.2022 10:15:27.742833
d1a0b0f9 170.000 Kč 22.6.2022 10:15:19.908985
82a7d946 160.000 Kč 22.6.2022 10:15:13.285755
d1a0b0f9 155.000 Kč 22.6.2022 10:15:06.622049
82a7d946 150.000 Kč 22.6.2022 10:15:00.151130
d1a0b0f9 143.000 Kč 22.6.2022 10:14:15.298609
82a7d946 141.667 Kč 22.6.2022 10:14:00.081708
d1a0b0f9 140.667 Kč 22.6.2022 10:13:38.849021
82a7d946 139.667 Kč 22.6.2022 10:13:30.744685
d1a0b0f9 138.667 Kč 22.6.2022 10:12:49.249599
82a7d946 137.667 Kč 22.6.2022 10:12:45.194058
d1a0b0f9 136.667 Kč 22.6.2022 10:11:57.129741
82a7d946 135.667 Kč 22.6.2022 10:11:52.836205
d1a0b0f9 134.667 Kč 22.6.2022 10:10:56.623270
82a7d946 133.667 Kč 22.6.2022 10:04:53.980734

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 13/14-88
Začátek dražby22.06.2022 10:00
Konec dražby22.06.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání133.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)200.500 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota33.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol1314
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu podílu 1/2 parcelní číslo 2339/1 evidovaný jako ovocný sad v katastrálním území Bludovice, obec Havířov. Pozemek je užíván v souladu s evidenci jen částečně, jeho východní část je pokrytá ovocnými stromy, západní část je travnatá a stojí zde výše zmiňované sloupy nadzemního elektrického vedení. Výběžek plochy v jižní části směřující na východ je propojením parcely s přístupovou komunikací ve vlastnictví několika fyzických osob, komunikace ve vlastnictví státu přiléhá k ploše za západní strany. Dle platného územního plánu obce Havířov je parcela zařazena do ploch určených pro stavbu rozsáhlého dopravního uzlu, jen severní část parcely náleží do území zahrad.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1/ JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno - venkov, přihlásil pohledávku zajištěnou ve výši 6.045,- Kč. Soudní exekutor jako věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337 c odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., do 8. skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb., žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,- Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,- Kč v souladu s ust. § 337 c písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., do 4. skupiny. Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora v 8. skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této přihlášky. Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve 4. skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného, tj. 03.03.2015, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem.

 2/ Mgr. Lenka Černošková, Exekutorský úřad Prostějov, přihlásila pohledávku zajištěnou ve výši 6.655,- Kč. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 4.235,- Kč představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 19.01.2018, a pohledávka ve výši 2 000,00 Kč + DPH = 2 420,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do 8. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška pohledávky. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6.655,- Kč byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do 7. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla doručena přihláška do dražebního jednání.

 3/ JUDr. Pavla Nevěřilová, Exekutorský úřad Šumperk, přihlásila pohledávku ve výši 6.859,- Kč. V případě, kdy z výtěžku dražby bude uspokojována pohledávka oprávněného innogy Energie, s.r.o., z přerušené exekuce vedené u soudního exekutora JUDr. Pavly Nevěřilové sp.zn. 225 EX 01072/16, žádá soudní exekutor v souladu s ust. § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů, tj. částky 3 229,- Kč ve stejné skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného v přerušené exekuci. Nebude-li uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, žádá soudní exekutor o zařazení přihlášené pohledávky ve výši 6 859,00 Kč do skupiny osmé dle ust. § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.. Rozhodující den pro určení pořadí je den doručení této přihlášky.

 4/ CP Inkaso s.r.o., IČO: 29027241, se sídlem Opletalova 1603/57, Nové Město, 110 00 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 13.310,88 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 3. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy exekuční návrh oprávněného byl doručen soudnímu exekutorovi, tzn. 27.5.2015.

 5/ JUDr. Dalimil Mika, LL.M., Exekutorský úřad Klatovy, přihlásil pohledávku zajištěnou ve výši 7.865,- Kč. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 27.5.2015, a pohledávka představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do 8. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška.

V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka výše uvedená byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do 8. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi.

 6/ Heimstaden Czech s.r.o., IČ: 05253268, Gregorova 2582, Ostrava, 702 00, právně zast.: Mgr. Petr Kausta, advokát, přihlásil pohledávku ve výši 141.587,49 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do 8. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky se řídí dnem doručení přihlášky.

 7/ Balbec Invest III S.a r.l., reg. č. B214091, se sídlem 560A, rue de Neudorf, 2220, Lucemburské velkovévodství, právně zast.: Mgr. Petr Slepička, advokát, přihlásil pohledávku ve výši 124.745,22 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 3. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy soudnímu exekutorovi došel exekuční návrh.

 8/ innogy Energie, s.r.o., IČO 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, právně zast.: Mgr. Přemyslem Dubem, advokátem, č.j. 1893 C 03/2015, přihlásil pohledávku v celkové výši 9.891,62 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den zahájení exekučního řízení. tj. 21.03.2016.

 9/ innogy Energie, s.r.o., IČO 49903209, se sídlem Limuzská 3135/12, Strašnice, 108 00 Praha 10, právně zast.: Mgr. Přemyslem Dubem, advokátem, č.j. 5607 C 02/2013, přihlásil pohledávku v celkové výši 10.034,93 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den zahájení exekučního řízení. tj. 03.03.2015.

 10/ Pitambera s.r.o., se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1, IČ: 05569419, právně zast.: JUDr. Robertem Němcem, LL.M., advokátem, přihlásil pohledávku ve výši 185.033,32,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 3. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den zahájení exekučního řízení. tj. 17.09.2015.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°46'38.53"N 18°29'25.68"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.