Dražba spol. podílu 1/2 orné půdy k.ú. Kundratice u Žiželic nad Cidlinou

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 189 EX 2150/16-31
Nejnižší podání 206.667 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 8

Nejvyšší podání

795d10f0
276.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
795d10f0 276.667 Kč 22.6.2022 10:14:04.447170
96050b72 266.667 Kč 22.6.2022 10:13:49.750619
795d10f0 256.667 Kč 22.6.2022 10:13:41.744237
96050b72 246.667 Kč 22.6.2022 10:13:21.539072
795d10f0 236.667 Kč 22.6.2022 10:12:48.640779
96050b72 226.667 Kč 22.6.2022 10:02:12.994221
795d10f0 216.667 Kč 22.6.2022 10:01:43.841172
96050b72 206.667 Kč 22.6.2022 10:01:21.542642

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby189 EX 2150/16-31
Začátek dražby22.06.2022 10:00
Konec dražby22.06.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 4, JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
Školská 38, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba

JUDr. et Mgr. Jiří Leskovjan
telefon: +420 277 277 920,
leskovjan@eupraha4.cz
Soudní exekutor

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 12:0013:00 - 17:00
Středa09:00 - 12:0013:00 - 17:00

Nejnižší podání206.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)310.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota67.000 Kč
Bankovní účet dražebníka304525842/0300
Variabilní symbol215016
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu spol. podílu 1/2 parcelní číslo 67/5 a 104, evidovaných jako orná půda v katastrálním území Kundratice u Žiželic nad Cidlinou, obec Žiželice, okres Kolín. Jedná se o zemědělské pozemky v zemědělském hodnu na jižním okraji katastrálního území. Dle platného územního plánu obce leží parcely mimo zastavitelné území obce a jsou zařazeny do ploch zemědělských. Pozemky jsou obhospodařovány nájemním způsobem. Na pozemcích nebyly zjištěny trvalé porosty.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1/ Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno - město, přihlásil pohledávku zajištěnou ve výši 7.865,- Kč. V případě, že z rozdělované podstaty bude uspokojená pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce (ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 119/2001 Sb.), žádá soudní exekutor o zařazení pohledávky představované hotovými výdaji do 4. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm d) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem je datum zahájení námi vedeného exekučního řízení, tj. 21.12.2015. Soudní exekutor dále žádá, aby ve výše uvedeném případě byla pohledávka představující odměnu soudního exekutora zařazena do 8. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro pořadí pohledávky je den doručení této přihlášky Vašemu úřadu. V případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka shora uvedeného oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby byla celá pohledávka zařazena do 8. skupiny podle ustanovení § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro pořadí pohledávky je den doručení této přihlášky.

2/ AD IN s. r. o., IČO 27096785 sídlem Na Hubálce 707/10, 169 00 Praha 6 – Střešovice, právně zast.: JUDr. Josefem Kešnerem, advokátem, přihlásil pohledávku zajištěnou ve výši 14.176,94 Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy vzniklo exekutorské zástavní právo.


3/ Finanční úřad pro Středočeský kraj – územní pracoviště v Kolíně, přihlásil pohledávku ve výši 5.043,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka ve výši 3.759,- Kč byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 27.11.2019. A dále pohledávku ve výši 892,- Kč byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den vzniku zástavního práva, tj. 14.09.2021. A dále pohledávku ve výši 392,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do 6. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den podání přihlášky.

 4/ JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, přihlásila pohledávku ve výši 509,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 3. skupiny s tím, že pro pořadí přihlašované pohledávky je rozhodné datum vzniku zástavního práva, tedy den 13.02.2015, kdy byl exekuční příkaz doručen příslušnému katastrálnímu území.

 5/ InvestCapital LTD, reg. č.: C62911,se sídlem THE HUB, TRIQ SANT´ ANDRIJA, SGN 1612 San GWANN, právně zast.: JUDr. Jiří Šmída, advokát, přihlásil pohledávku ve výši 14.508,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, doručení návrhu na zahájení exekuce ze dne 12.06.2017.

 6/ Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, IČO: 471 14 321, přihlásil pohledávku zajištěnou ve výši 130.661,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka ve výši 68.291,- Kč byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den zahájení exekučního řízení, tj. 19.12.2017. A dále aby pohledávka ve výši 62.370,- Kč byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. f) OSŘ do 6. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky se řídí dnem doručení přihlášky.

 7/ Bc. Miloslav Krátký, dat. nar.: 31.01.1969, IČO: 411 68 526, se sídlem Křižíkova 1373/3, 289 22, Lysá nad Labem, právně zast.: Mgr. Luďkem Šrubařem, advokátem, přihlásil pohledávku ve výši 21.674,- Kč, přičemž žádá o to, aby pohledávka byla zařazena v souladu s § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do 4. skupiny s tím, že pro pořadí pohledávky je rozhodující den, kdy byl doručen návrh na nařízení exekuce soudnímu exekutorovi. tj. 21.12.2015. 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°6'12.2"N 15°25'20.62"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.