Id.1/8 garáže v Miřeticích u Klášterce nad Ohří

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 4041/15-89
Nejnižší podání 14.400 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 1

Nejvyšší podání

2a2def0b
14.400 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
2a2def0b [priorita 1] 14.400 Kč 28.7.2022 12:00:25.781677

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 4041/15-89
Začátek dražby28.07.2022 12:00
Konec dražby28.07.2022 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání14.400 Kč
Výsledná cena (odhadní)21.600 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol404115
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Ideální 1/8:

pozemková parcela - zastavěná plocha číslo parcelní 561/4, jejíž součástí je stavba samostatné garáže bez č.p./č.e. se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v jižní okrajové části intravilánu města Klášterec nad Ohří, v ulici Žižkova. Přístup k nemovitosti je umožněn ze severu, z přilehlé výše uvedené zpevněné ulice. V dané části města je, dle zjištěných informací, možnost přímého napojení na veřejný rozvod elektro.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlašuje pohledávku - náklady exekuce v celkové výši
6.655,00 Kč na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 134 EX 182/18-901 ze dne
30.5.2022. Žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského
soudního řádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 10.01.2018, což je den, kdy bylo
zahájeno exekuční řízení. Přihláška byla doručena dne 30.5.2022.
2) Soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, se sídlem
Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň, přihlašuje pohledávku - náklady exekuce v celkové výši
6.655,00 Kč na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 134 EX 3180/18-790 ze dne
30.5.2022. Žádá o zařazení do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. c) občanského
soudního řádu jako další oprávněný, s rozhodným dnem 10.01.2018, což je den, kdy bylo
zahájeno exekuční řízení. Přihláška byla doručena dne 30.5.2022.
3) Okresní správa sociálního zabezpečení Chomutov se sídlem Roháčova 4183, 430 03
Chomutov v souladu s ustanovením § 336f zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "OSŘ") přihlásila svou pohledávku v celkové výši
47.286,00 Kč:
1. vykonatelný platební výměr čj. 45003/130/8014/12.3.2015/65/FN ze dne 12.03.2015
vykazující aktuální zůstatek 24.265,00 Kč; pohledávku přihlašuje OSSZ Chomutov jako
zajištěnou zástavním právem zřízeným rozhodnutím OSSZ Chomutov čj. 45003-
220/8030/27.11.2015-04119/KER - 1 ze dne 27.11.2015, jehož pořadí se řídí dnem
30.11.2015.
2. vykonatelný platební výměr čj. 45003/130/8014/16.3.2016/130/DO ze dne 16.03.2016
vykazující aktuální zůstatek 18.940,00 Kč; pohledávku přihlašuje OSSZ Chomutov jako
zajištěnou zástavním právem zřízeným rozhodnutím OSSZ Chomutov čj. 45003-
220/8030/13.05.2016-01701/KER - 1 ze dne 13.05.2016, jehož pořadí se řídí dnem
17.05.2016.
3. vykonatelný platební výměr čj. 45003/130/8014/29.11.2016/2064/DO ze dne 29.11.2016
vykazující aktuální zůstatek 1.881,00 Kč; pohledávku přihlašuje OSSZ Chomutov jako
zajištěnou zástavním právem zřízeným rozhodnutím OSSZ Chomutov čj. 45003-
220/8030/20.02.2017-00525/KER - 1 ze dne 20.02.2017, jehož pořadí se řídí dnem
22.02.2017.
4. vykonatelné rozhodnutí o pokutě čj. 45003/039450/14/130/CEC ze dne 13.10.2014
vykazující aktuální zůstatek 1.000,00 Kč; pohledávku přihlašuje OSSZ Chomutov jako
zajištěnou zástavním právem zřízeným rozhodnutím OSSZ Chomutov čj. 45003-
220/8070/07.10.2020-01938/JAN - 1 ze dne 07.10.2020, jehož pořadí se řídí dnem
08.10.2020.
5. vykonatelné rozhodnutí o pokutě čj. 45003/042325/15/130/FN ze dne 29.10.2015
vykazující aktuální zůstatek 1.200,00 Kč; pohledávku přihlašuje OSSZ Chomutov jako
zajištěnou zástavním právem zřízeným rozhodnutím OSSZ Chomutov čj. 45003-
220/8070/07.10.2020-01939/JAN - 1 ze dne 07.10.2020, jehož pořadí se řídí dnem
08.10.2020.
Věřitel žádá o zaplacení pohledávky ve výši 47.286,00 Kč, která je v souladu s ustanovením
§ 337c odst. 1 písm. d) OSŘ pohledávkou čtvrté skupiny. Přihláška byla doručena dne
29.4.2022.
4) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem v Praze 3, Orlická 4/2020, PSČ
130 00, IČ 41197518, Regionální pobočka Ústí nad Labem. Věřitel v souladu s ustanovením
§ 336f zák. č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen o.s.ř.), přihlašuje do exekučního
řízení pohledávku o celkové výši 115.743, 00 Kč. Oprávněnost přihlášení pohledávek do
dražby věřitel dokládá vykonatelným platebním výměrem VZP ČR, ze dne 16.11.2009
(právní moc dne 11.12.2009) č. 4240902337, 2140902336. Žádá, aby pohledávka byla
uspokojena v rámci rozvrhového usnesení podle § 337c odst. 1 písm. d) občanského
soudního řádu v platném znění. V souvislosti s pořadím pohledávky dle ust. § 337c odst. 5
o.s.ř. odkazuje na písm. a) citovaného ustanovení, konkrétně den, kdy došel exekuční návrh
soudnímu exekutorovi, který v rámci exekuce vydal exekuční příkaz na prodej předmětné
nemovitosti, což dokládá kopií exekučního příkazu č.j. 110 Ex 3102/10 – 513 ze dne
03.06.2022 pro pohledávku ve výši 115.743,00Kč, vydaným Exekutorským úřadem v
Teplicích a dále návrhem na exekuci, Usnesení o nařízení exekuce dne 24.06.2022.
Přihláška byla doručena dne 8.6.2022.
5) Město Klášterec nad Ohří, IČ 00261939, se sídlem nám. Dr. Eduarda Beneše 85, 431 51
Klášterec nad Ohří, přihlásil svou pohledávku ve výši 4.100,00 Kč:
1. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyměřenou rozhodnutím – hromadným předpisným
seznamem čj. EC 02741/2016, S EC 02670/2016, ze dne 29.02.2016, vykonatelný
17.05.2016, právní moc dne 30.04.2016, za období roku 2013 s navýšením v částce 500 Kč
(poplatek částečně uhrazen, zbývá 400 Kč + 100 Kč zvýšení).
2. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyměřenou rozhodnutím – hromadným předpisným
seznamem čj. EC 02743/2017, S EC 02728/2017, ze dne 24.02.2017, vykonatelný
16.05.2017, právní moc dne 30.04.2017, za období roku 2014 s navýšením v částce 600 Kč.
3. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyměřenou rozhodnutím – hromadným předpisným
seznamem čj. EC 02806/2017, S EC 02728/2017, ze dne 27.02.2017, vykonatelný
19.05.2017, právní moc dne 03.05.2017, za období roku 2015 s navýšením v částce 600 Kč.
4. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyměřenou rozhodnutím – hromadným předpisným
seznamem čj. EC 02575/2019, S EC 02356/2019, ze dne 15.02.2019, vykonatelný
04.05.2019, právní moc dne 18.04.2019, za období roku 2016 s navýšením v částce 600 Kč.
5. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyměřenou rozhodnutím – hromadným předpisným
seznamem čj. EC 03161/2019, S EC 02356/2019, ze dne 26.02.2019, vykonatelný
16.05.2019, právní moc dne 30.04.2019, za období roku 2017 s navýšením v částce 600 Kč.
6. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyměřenou rozhodnutím – hromadným předpisným
seznamem čj. EC 12904/2020, S EC 11920/2020, ze dne 08.09.2020, vykonatelný
24.11.2020, právní moc dne 08.11.2020, za období roku 2018 s navýšením v částce 600 Kč.
7. místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů vyměřenou rozhodnutím – hromadným předpisným
seznamem čj. EC 13094/2020, S EC 11920/2020, ze dne 10.09.2020, vykonatelný
26.11.2020, právní moc dne 10.11.2020, za období roku 2019 s navýšením v částce 600 Kč.
Pohledávky jsou zařazeny do skupiny pohledávek dle § 337c odst. 1 písm. f) – pohledávky
daní a poplatků. Usnesením Okresního soudu v Chomutově k provedení exekuce pověřen
soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, exekutorský úřad Plzeň – Město, se sídlem
Rychtaříkova 1, 32600 Plzeň. Rozhodným dnem při případném rozvrhu je den doručení
exekučního návrhu, v tomto případě u bodu 1 až 3 tedy 10.01.2018, u bodu 4 až 7 den
27.12.2021.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo spoluvlastnické bylo prokázáno a uplatněno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Předkupní právo spoluvlastnické bylo prokázáno a uplatněno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Miřetice u Klášterce nad Ohří, Část obce, Klášterec nad Ohří, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.