ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Zahrada, obec Vyklantice, okres Pelhřimov

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 18345/09-306
Nejnižší podání 527.000 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajVysočina
OkresPelhřimov
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 18345/09-306
Začátek dražby11.08.2022 10:00
Konec dražby11.08.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání527.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)790.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota79.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol111834509
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek p.č. 313/2 – zahrada o výměře 1048 m2, na listu vlastnictví č. 442 v k.ú. Vyklantice, obec Vyklantice, okres Pelhřimov. 

 

Jedná se o ocenění nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 313/2 - zahrada, v k.ú. Vyklantice, obec Vyklantice, okres Pelhřimov, který je situován v odlehlé, zastavěné části obce Vyklantice, v místní části Kateřinky. Pozemek je situován v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 1876/8 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Vyklantice, Staré Vyklantice 24, 394 27 Vyklatnice, a dále po zpevněné komunikaci na pozemcích p.č. 1876/13 - ostatní plocha a p.č. 1876/12 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví jiného subjektu. Dle dostupných podkladových materiálů (mapa silniční sítě okres Pelhřimov) se jedná o silnici III. třídy č. 1282a. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ v obci Vyklantice je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace a obecní vodovod. Dle platného územního plánu obce Vyklantice (zveřejněného na aktuálních www stránkách obce) je pozemek zahrnut v plochách stabilizovaných: „BV - bydlení - v rodinných domech - venkovské.“

 

Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady. 


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°33'20.165"N 15°1'20.134"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.