Pozemek v Kutné Hoře

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 412/14-246
Nejnižší podání 914.667 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

c53c9f97
914.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
c53c9f97 914.667 Kč 27.7.2022 12:15:15.462299

KrajStředočeský kraj
OkresKutná Hora
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 412/14-246
Začátek dražby27.07.2022 12:00
Konec dražby27.07.2022 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání914.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)1.372.000 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol41214
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o téměř rovinný pozemek lichoběžníkového tvaru o výměře 927 m2 evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku zahrada, v jehož východní části se nachází vložený pozemek zastavěné plochy a nádvoří se stavbou trafostanice. Pozemek je ze severní strany oplocený plotem ze strojového pletiva, z jižní strany je volně přístupný bez oplocení, přístup k pozemku je možný pouze přes pozemek ostatní komunikace ve vlastnictví soukromé společnosti, bez zajištění věcným břemenem. Pozemek se dle platného územního plánu nachází v plochách smíšených obytných městských, na pozemek však nebylo vydáno žádné územní rozhodnutí, společné povolení o umístění stavby, ani regulační plán či veřejnoprávní smlouva nebo územní souhlas ve smyslu §9 odst.2 písm.a) bod 2. zákona č. 151/1997 Sb., v platném znění. Východní část pozemku o výměře cca 200 m2 se nachází v ochranném pásmu trafostanice VN 22 kV (ochranné pásmo v šířce 2 m na všechny strany objektu), k celé výměře pozemku je zřízeno věcné břemeno chůze za účelem zajištění vstupu do shora uvedené trafostanice, a za účelem její údržby a provozu, k plnému zajištění účelu věcného břemena by však postačovalo věcné břemeno zřízené pouze na části tohoto pozemku o výměře cca 200 m2. Na pozemku se k datu ocenění nenachází žádné stavby, na pozemku se však nachází náletové a plevelné porosty zanedbatelné hodnoty.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, se sídlem Revoluční 48,
430 01 Chomutov, přihlašuje pohledávku specifikovanou v příkazu k úhradě nákladů
exekuce ze dne 26.04.2022, č.j. 135 EX 5388/14- 88 ve výši 7.865,00 Kč. Bude-li v souladu
s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně
probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce sp. zn. 135 EX 5388/14, soudní exekutor žádá, aby
pohledávka představující náhradu hotových výdajů soudního exekutora ve výši 3.500,00 Kč
+ DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do třetí skupiny. Pro
pořadí je určující den zahájení řízení, tj. den 25.09.2014, kdy byl soudnímu exekutorovi
doručen exekuční návrh/návrh na nařízení exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši
3.000,00 Kč + DPH, nechť je zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g) OSŘ do
sedmé skupiny s pořadím dle data zahájení řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z
rozdělované podstaty uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, nechť je
pohledávka soudního exekutora ve výši 6.500,00 Kč + DPH zařazena v souladu s ust. §
337c odst. 1 písm. g) OSŘ do sedmé skupiny s pořadím dle doručení této přihlášky do
dražebního jednání. Přihláška byla doručena dne 26.4.2022.
2) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Slavíček, se sídlem Exekutorského úřadu v Lounech, Pražská
83, 440 01 Louny přihlásil 6.655,00 Kč, náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 208 EX 2756/19-307. Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb.,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen
„zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn.
208 EX 2756/19, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových
výdajů soudního exekutora ve výši 3.500,00 Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. §
337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj.
den 15.12.2015, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení
exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 3.000,00 Kč + DPH, nechť je zařazena v
souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení
řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudní exekutor ve výši 6.500,00 Kč
+ DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím
dle doručení této přihlášky do dražebního jednání. Přihláška byla doručena dne 27.4.2022.
3) Soudní exekutor Mgr. Tomáš Slavíček, se sídlem Exekutorského úřadu v Lounech, Pražská
83, 440 01 Louny přihlásil 6.655,00 Kč, náklady exekuce podle příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 208 EX 2080/17-168. Bude-li v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb.,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen
„zákon č. 119/2001 Sb.“) uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce sp. zn.
208 EX 2756/19, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových
výdajů soudního exekutora ve výši 3.500,00 Kč + DPH byla zařazena v souladu s ust. §
337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. do čtvrté skupiny. Pro pořadí je určující den zahájení řízení, tj.
den 18.12.2017, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh/návrh na nařízení
exekuce. Odměna soudního exekutora ve výši 3.000,00 Kč + DPH, nechť je zařazena v
souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím dle data zahájení
řízení (přerušené exekuce). Nebude-li z rozdělované podstaty uspokojena pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce, nechť je pohledávka soudní exekutor ve výši 6.500,00 Kč
+ DPH zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s pořadím
dle doručení této přihlášky do dražebního jednání. Přihláška byla doručena dne 27.4.2022.
4) ZZN Polabí, a.s. se sídlem K Vinici 1304, 280 02 Kolín V, IČO 45148210, přihlásil
pohledávku 172.716,00 Kč na základě rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 3, č.j. 17 C
356/2014-24 ze dne 29.4.2015. Ve věci je vedena exekuce u soudního exekutora Mgr.
Marcel Kubis sp.zn. 139 EX 11216/15, exekuce je zajištěna zástavním právem
exekutorským č.j. 139 EX 11216/15-013 ze dne 25.6.2015, právní účinky vkladu
26.06.2015. Věřitel přihlašuje pohledávku jako oprávněný z exekuce v níž bylo řízení
přerušeno podle § 14 zákona č. 119/2001 sb. s odkazem na ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb.
a s použitím § 336f odst. 2 a odst. 3 o.s.ř. Přihláška byla doručena dne 9.5.2022.
5) Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo, se sídlem Rooseveltova 2,
Znojmo, přihlašuje pohledávku ve výši 7.865,00 Kč. O nákladech exekuce bylo rozhodnuto
příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 28.04.2022, č.j. 133 EX 1919/14-79. Uvedená
pohledávka je zajištěna exekutorským zástavním právem zřízeným na nemovitých věcech
povinného exekučním příkazem ze dne 18.12.2014, č.j. 133 EX 1919/14-9, který nabyl
právní moci dne 22.01.2015. Rozhodným dnem pro určení pořadí je den doručení
exekučního příkazu katastrálnímu úřadu, tedy 19.12.2014. V souladu s ustanovením § 336f
občanského soudního řádu přihlašuje věřitel svoji pohledávku ve výši 7.865,- Kč do
exekučního řízení sp. zn. 099 EX 412/14 a navrhuje její uspokojení v rámci rozvrhového
řízení ve třetí skupině dle § 337c odst. 1 písm. c) o.s.ř., přičemž rozhodným dnem pro určení
pořadí je den doručení exekučního příkazu k provedení exekuce zřízením exekutorského
zástavního práva katastrálnímu úřadu. Pro určení pořadí pohledávky oprávněného vymáhané
ve shora uvedeném exekučním řízení sp.zn. 133 EX 1919/14 soudní exekutor dodává, že
exekuční návrh byl podán dne 10.12.2014. Přihláška byla doručena dne 28.4.2022.
6) Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38,
75002 Přerov, přihlásil pohledávku ve výši 8.168,00 Kč které jsou určeny příkazem k
úhradě nákladů exekuce č.j. 203 Ex 11148/15-83 ze dne 28.4.2022, soudní exekutor žádá o
uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové skupině (IV. skupině dle
novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití exekučního návrhu oprávněného
10.3.2015. Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona č.
119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001
Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.538,-Kč včetně DPH) v pořadí přihlášky
oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj. dle § 337c odst.
1 písm. c) a odměny ve výši 3.630,- Kč včetně DPH ve VI./VII skupině (respektive VIII.
skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka
soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III. skupiny (respektive IV. skupině
dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části pohledávky odměny soudního
exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017
Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky. Přihláška byla doručena dne 2.5.2022.
7) Soudní exekutor Mgr. Jan Svoboda, Exekutorský úřad Olomouc, se sídlem Dvořákova 32,
779 00 Olomouc, přihlásil na úhradu nákladů exekuce, které byly na základě Příkazu k
úhradě nákladů exekuce č.j. 164 EX 6971/14-66 ze dne 3. 5. 2022 vyčísleny na částku
4.874,00 Kč. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zák. č.
119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce 164
EX 6971/14, tj. Energie AG Kolín a.s., Legerova 21, 28002, Kolín III, IČ 47538457, zast.
JUDr. Boris Jančák, advokát, Mostní 77, 28002, Kolín IV, žádá soudní exekutor, aby
pohledávka představující náhradu hotových výdajů ve výši 1.028,10 Kč a 21% DPH ve výši
215,90 Kč (tj. v celkové výši 1.244,00 Kč) byla zařazena do 4. skupiny dle § 337c odst. 1,
písm. d) OSŘ s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh na
nařízení exekuce, tj. den 3. 11. 2014 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora
ve výši 3.000,00 Kč a 21% DPH ve výši 630,00 Kč (tj. v celkové výši 3.630,00 Kč) byla
zařazena do 8. skupiny dle §337c odst. 1, písm. h) OSŘ s tím, že pro pořadí pohledávky je
rozhodující den doručení přihlášky pohledávky. Přihláška byla doručena dne 3.5.2022.
8) Finanční úřad pro Středočeský kraj, Hoře Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 PRAHA 4,
Územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, 284 01 KUTNÁ HORA, přihlásili podle
vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací: 2860199/22/2113-00540-204056
pohledávku 10.523.00 Kč. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu: Do
čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit pohledávky s tím, že pro pořadí je
rozhodující den vzniku zástavního práva: v celkové výši (Kč) 3.576.00. Zajištěné zástavním
právem č.j.3318431/15/2113-00540-204056. Den vzniku zástavního práva 29.07.2015. Do
šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř., zařadit pohledávky s tím, že pro pořadí je
rozhodující den podání přihlášky v celkové výši (Kč) 6.947.00. Přihláška byla doručena dne
3.5.2022.
9) Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov, se sídlem Komenského 38,
75002 Přerov, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,00 Kč na náklady exekuce, které jsou
určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 203 Ex 20221/17-47 ze dne 28.4.2022.
soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky na nákladech exekuce v III. rozvrhové
skupině (IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím pohledávky ke dni dojití
exekučního návrhu oprávněného 25.4.2017. Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení
§ 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.235,00 Kč
včetně DPH) v pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu
exekutorovi, tj. dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,00 Kč včetně DPH ve
VI./VII skupině (respektive VIII. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s
tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na hotových výdajích zařazena do III.
skupiny (respektive IV. skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) nechť je zařazena v pořadí části
pohledávky odměny soudního exekutora v VI. respektive VII. skupině (respektive VIII.
skupině dle novely č. 291/2017 Sb.) s pořadím ke dni dojití přihlášky. Přihláška byla
doručena dne 4.5.2022.
10) Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví se sídlem:
Praha 4, Roškotova 1225/1 IČ: 47114321 přihlásili pohledávku v celkové výši 18.224,00
Kč. Povinnost k úhradě pohledávky v celkové výši 18.224,00 Kč byla povinnému stanovena
na základě vykonatelných rozhodnutí – platebních výměrů č. j. 1441015711/PVDP1/2014 a
č. j. 1441015711/PVPE1/2014, oba ze dne 04. 09. 2014, kterými byla povinnému uložena
povinnost zaplatit věřiteli dlužné pojistné ve výši 13.770,- Kč a penále ve výši 4.454,- Kč.
Na základě shora uvedených skutečností přihlašuje věřitel do dražby svoji pohledávku v
celkové výši 18.224,- Kč a žádá, aby přihlášená pohledávka byla v následném rozvrhovém
řízení byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. f) o. s. ř. do šesté skupiny.
Přihláška byla doručena dne 5.5.2022.
11) Soudní exekutor Mgr. Lucie Valentová, Exekutorský úřad Brno-město se sídlem Cejl
494/25, 602 00 Brno, přihlásila pohledávku ve výši 6.655,00 Kč. Náklady exekuce byly
určeny příkazem k úhradě nákladů exekuce č.j. 169 EX 1972/18-84. Soudní exekutor jako
věřitel žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. g)
zákona č. 99/1963 Sb., do sedmé skupiny, nicméně s ohledem na ust. § 15 odst. 2 zákona č.
119/2001 Sb., žádáme, aby v případě uspokojení pohledávky oprávněného byly hotové
výdaje soudního exekutora ve výši 3.500,00 Kč, spolu s 21 % DPH uspokojeny ve stejné
skupině, v níž je uspokojována pohledávka oprávněného. V takovém případě žádá soudní
exekutor o zařazení pohledávky ve výši 4.235,00 Kč v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. c)
zákona č. 99/1963 Sb., do třetí skupiny. Pro případ uspokojení pohledávky soudního
exekutora v sedmé skupině, je pro pořadí pohledávky rozhodující den doručení této
přihlášky. Pro případ uspokojení pohledávky soudního exekutora ve třetí skupině, je pro
pořadí pohledávky rozhodující den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh
oprávněného, tj.16.04.2018, když předmětné nemovité věci povinného byly postiženy
exekučním příkazem k provedení exekuce jejich prodejem. Přihláška byla doručena dne
9.5.2022.
12) Soudní exekutor Mgr. Jan Peroutka, Exekutorský úřad Chomutov, adresa: Revoluční 48,
Chomutov, přihlásil pohledávku 7.865,00 Kč na základě pověření ze dne 14. 9. 2015, č. j. 15
EXE 8960/2015-10, které vydal Obvodní soud pro Prahu 8. Soudní exekutor na základě níže
uvedeného ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. přihlašuje svou
pohledávku na náhradě hotových výdajů ve výši 4.235,00 Kč včetně DPH do exekuce
prodejem nemovitých věcí povinného, přičemž žádá, aby tato byla uspokojena v rozvrhu ve
stejné skupině, v níž bude uspokojována pohledávka oprávněného z níže uvedené přerušené
exekuce prodejem nemovitých věcí. V takovém případě soudní exekutor žádá, aby jeho
pohledávka byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. ve spojení s
§ 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující den je den, kdy
byl podepsanému soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené
exekuce, tedy den 8. 9. 2015. Nedojde-li k uspokojení pohledávky oprávněného z přerušené
exekuce v plné výši, žádá soudní exekutor, aby byla jeho pohledávka na náhradě hotových
výdajů ve výši 4.235,00 Kč včetně DPH zařazena ve smyslu § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř.
do VIII. skupiny, přičemž pro pořadí této pohledávky je ve smyslu § 337c odst. 5 písm. c)
o.s.ř. rozhodující den, kdy byla přihláška doručena nadepsanému soudnímu exekutorovi.
Přihláška byla doručena dne 10.5.2022.
13) Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350
02 Cheb, přihlásil pohledávku 7,865,00 Kč na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce ze
dne 28.4.2022, č.j. 074 EX 03726/15-077. V případě, že z rozdělované podstaty bude v
souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby pohledávka představující
náhradu hotových výdajů + 21% DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d)
OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen
exekuční návrh oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 3.4.2015 a pohledávka
představující odměnu soudního exekutora + 21% DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c
odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující
den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena přihláška. V případě, že z rozdělované
podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši,
soudní exekutor žádá, aby přihlášená pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst.
1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den,
kdy byla přihláška doručena soudnímu exekutorovi. Přihláška byla doručena dne 11.5.2022.
14) Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem
Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5 – Zličín, přihlásil pohledávku 6.655,00 Kč ve smyslu
ust. § 336f OSŘ, kdy přihlašovaná pohledávka je vyčíslena ke dni konání dražby. V případě,
že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č. 119/2001 Sb. v plné výši
uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní exekutor žádá, aby
pohledávka ve výši 3.500,00 Kč + DPH = 4.235,00 Kč představující náhradu hotových
výdajů byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do IV. skupiny s tím, že
rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na exekuci z
přerušené exekuce, tedy den 04.05.2017, a pohledávka ve výši 2.000,- Kč + DPH = 2.420,00
Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1
písm. h) OSŘ do VIII. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy
byl soudnímu exekutorovi doručen návrh oprávněného na exekuci z přerušené exekuce. V
případě, že z rozdělované podstaty nebude uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené
exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 6.655,00 Kč byla
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do VIII. skupiny s tím, že pro pořadí
této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.
Přihláška byla doručena dne 11.5.2022.
15) Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350
02 Cheb, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,00 Kč, náhradě nákladů exekuce bylo soudním
exekutorem rozhodnuto příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 28.4.2022, č.j. 074 EX
14128/17-056. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č.
119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní
exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů + 21% DPH byla
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující
je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené
exekuce, tedy den 6.12.2017 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora + 21%
DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že
pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena
přihláška. V případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená
pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s
tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena
soudnímu exekutorovi. Přihláška byla doručena dne 12.5.2022.
16) Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 28, 111 21 PRAHA 1, Územní pracoviště
pro Prahu 5, Peroutkova 263/61, 150 00 PRAHA 5, přihlásili na základě vykonatelného
výkazu nedoplatků číslo jednací: 5056206/22/2005-80542-110272 pohledávku celkem
682.248,89 Kč. Do čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., navrhují zařadit
pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva v celkové výši
(Kč) 514.448.89 Kč, zajištěné zástavním právem č.j. 6174619/14/2003-25200-108441. Den
vzniku zástavního práva 30.10.2014. Do šesté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř.,
navrhují zařadit pohledávky s tím, že pro pořadí je rozhodující den podání přihlášky v
celkové výši (Kč) 167.800,00 Kč. Přihláška byla doručena dne 27.5.2022.
17) Okresní správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, Lorecká č. 667, PSČ 284 01 Kutná
Hora, přihlásili celkem 160.296,00 Kč. Celková výše přihlášené pohledávky se skládá z
jistiny ve výši 159.796,00 Kč a exekučních nákladů ve výši 500,00 Kč. K přihlášce OSSZ
Kutná Hora připojuje vykonatelné exekuční tituly, rozhodnutí OSSZ Kutná Hora o zřízení
zástavního práva a vykonatelný exekuční příkaz přikázáním pohledávky z účtu, kde došlo k
vyčíslení exekučních nákladů. Pohledávky vyčíslené výkazy nedoplatků v celkové výši
159.796,00 Kč patří do skupiny dle ustanovení §337c odst. 1 písm. d) OSŘ a exekuční
náklady v celkové výši 500,00 Kč patří do skupiny dle ustanovení §337c odst. 1 písm. f)
OSŘ. Skutečnosti významné pro pořadí pohledávky OSSZ Kutná Hora vyčíslené výkazy
nedoplatků v celkové výši 159.796,00 Kč patří dle ustanovení § 337c odst. 5 písm. d) OSŘ a
pro exekuční náklady v celkové výši 500,00 Kč patří dle ustanovení § 337c odst. 5 písm. c)
OSŘ. Přihláška byla doručena dne 27.5.2022.
18) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3,
IČ 41197518, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. m. Prahu a Středočeský kraj, Na
Perštýně 6, 110 01 Praha 1, přihlásili celkem 56.499,00 Kč. Věřitel žádá, aby jeho
pohledávka ve výši 56.499,00 Kč byla zařazena, v souladu s ustanovením § 337c odst. 1
písm. d), § 337c odst. 5 písm. a) o.s.ř., a § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., do čtvrté
skupiny (§ 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.). Jedná se o pohledávku z přerušeného exekučního
řízení (§14 zákona č. 119/2001 Sb.) Rozhodný den (den podání návrhu na nařízení exekuce
ve věci přihlášené pohledávky Výkaz nedoplatků č. 2441400172) 28.8.2014. Rozhodný den
(den podání návrhu na nařízení exekuce ve věci přihlášené pohledávky Výkaz nedoplatků č.
2441500150) 27.10.2015. Rozhodný den (den podání návrhu na nařízení exekuce ve věci
přihlášené pohledávky Výkaz nedoplatků č. 2441700110) 11.9.2017. Rozhodný den (den
podání návrhu na nařízení exekuce ve věci přihlášené pohledávky výkaz nedoplatků č.
2442100190) 12.1.2022. Přihláška byla doručena dne 27.5.2022.
19) Energie AG Kolín a.s., IČ: 47538457, se sídlem Orebitská 885, Kolín IV, 280 02 Kolín,
přihlásili pohledávku 8.659,00 Kč. Nárok věřitele byl přiznán Rozsudkem Obvodního soudu
pro Prahu 3, č. j. 5 C 155/2014, ze dne 21.8.2014 s právní mocí 9.10.2014 a vykonatelností
14.10.2014. Toto rozhodnutí se stalo exekučním titulem. K vymožení pohledávky bylo
rovněž zahájeno exekuční řízení vedené Mgr. Janem Svobodou, exekutorem v Olomouci, sp.
zn. 164 EX 6971/14. Soudní exekutor vyčíslil náklady příkazem k úhradě nákladů exekuce
č. j. 164 EX 6971/14-66 dne 3.5.2022. Pohledávka věřitele ve výši 8 659,00 Kč patří do
skupiny dle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. –ostatní pohledávka. Přihláška byla doručena dne
31.5.2022.
20) První novinová společnost a.s., IČO: 45795533, se sídlem Praha 9 - Horní Počernice,
Paceřická 1/2773, PSČ 193 00, zastoupen: Mgr. Markem Dolečkem, advokátem, se sídlem
Ostrovní 126/30, 110 00 Praha 1, přihlásili pohledávku ve výši 39.428,02 Kč. Pohledávka je
zajištěna exekutorským zástavním právem na nemovitých věcech, zřízeným na základě
exekučního příkazu vydaného Mgr. Vojtěchem Jarošem, soudním exekutorem, Exekutorský
úřad Znojmo čj. 133 EX 1919/14-9 ze dne 18. 12. 2014. Věřitel přihlašuje v souladu s §
336f zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Přihláška byla doručena dne 1.6.2022.
21) ANTALIS s.r.o., Office Park Nové Butovice, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, Praha 5, IČO:
15502775, právně zast. JUDr. Janou Bambasovou, advokátkou, se sídlem Hranice, Teplická
602, PSČ 753 01, přihlásili celkem 217.754,02 Kč. Jedná se o pohledávku vykonatelnou
podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 30.10.2014, č.j. 9C 152/2014-27, který
nabyl právní moci dne 17.12.2014 a vykonatelnosti dne 23.12.2014. Na základě tohoto
exekučního titulu vydal Obvodní soud pro Prahu 8 usnesení o nařízení exekuce a pověření
soudního exekutora ze dne 13.4.2015, č.j. 15 EXE 3819/2015-12. Exekuční řízení je vedeno
Exekutorským úřadem Přerov, soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou pod sp. zn. 203
Ex 11148/15. Jedná se o pohledávku splatnou, vykonatelnou, nezajištěnou. Věřitel
ANTALIS s.r.o. je oprávněným z přerušené exekuce prodejem nemovitostí povinného a jeho
pohledávka tak náleží do 4. skupiny, dle § 337, písm. c), odst. 1, písm. d) o.s.ř. Rozhodným
dnem při případném rozvrhu je den doručení exekučního návrhu ve věci sp. zn. 203 Ex
11148/15, tedy 10.03.2015. Přihláška byla doručena dne 1.6.2022.
22) Česká kancelář pojistitelů, IČO: 70099618, se sídlem Milevská 2095/5, 140 00 Praha 4,
Zastoupen: Mgr. Zuzanou Kyovskou, advokátkou, se sídlem Novodvorská 994/138, Braník,
142 00 Praha 4, přihlásili celkem 33.574,55 Kč podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu
3 ze dne 28.04.2016, č. j. 5 C 467/2014 - 125, který nabyl právní moci dne 01.06.2016.
Věřitel podal vůči povinnému k soudnímu exekutorovi JUDr. Miloslavu Zwiefelhoferovi,
Exekutorský úřad Praha 3, exekuční návrh k vymožení výše uvedené povinnosti. Soudním
exekutorem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem, Exekutorský úřad Praha 3 byla v řízení sp.
zn. 144 EX 5086/17 rovněž nařízena exekuce prodejem dražené nemovitosti. Skupina a
pořadí pohledávky, které by věřitel měl v jím vedené exekuci, mu zůstává v dříve nařízené
exekuci ve smyslu § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb. při rozvrhu rozdělované podstaty
zachováno. Pohledávka věřitele tedy náleží do skupiny čtvrté ve smyslu § 337c odst. 1 písm.
d) OSŘ a pro pořadí pohledávky je pak ve smyslu § 337c odst. 5 písm. a) OSŘ rozhodující
den, kdy bylo exekuční řízení vedené věřitelem zahájeno, tj. 30.05.2017. Přihláška byla
doručena dne 6.6.2022.
23) UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 492 40 480, se sídlem Evropská 810/136, 160 00 Praha 6,
zastoupená: Mgr. Radkem Kocourkem, advokátem, KOCOUREK & partneři, advokátní
kancelář, s.r.o.,se sídlem Havlíčkova 11, 110 00 Praha 1, přihlásili celkem 25.539,79 Kč
podle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 25. 10. 2016, č. j. 24 C 281/2016 - 34,
který nabyl právní moci dne 21. 12. 2016. Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne
13. 12. 2017, č.j. 15 EXE 7336/2017 -17, byl provedením exekuce pověřen soudní exekutor
Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb. Dne 2. 1. 2018 bylo vydáno vyrozumění o
zahájení exekuce č. j. 074 EX 05167/21-007. Pohledávka oprávněné patří do čtvrté skupiny
podle ustanovení § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ. 2.5. Pořadí pohledávky se řídí dnem podání
návrhu na nařízení exekuce, tj. 28. 11. 2017 (usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 7.
2012, sp. zn. 20 Cdo 3755/2011). Přihláška byla doručena dne 5.6.2022.
24) Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, se sídlem v Ostravě - Vítkovicích, Jeremenkova
161/11, přihlašuje pohledávkou vůči povinnému v celkové výši 349.250,00 Kč z titulu
dlužného pojistného na veřejné zdravotní pojištění a penále dle zákona č. 592/1992 Sb., o
pojistném na veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Přihlášená
pohledávka na dlužné pojistné a penále patří mezi pohledávky uvedené v ustanovení § 337c
odst. 1 písm. d) o.s.ř. a skutečnosti významné pro pořadí pohledávky se stanoví podle § 337c
odst. 5 písm. a) o.s.ř. Podle § 18 odst. 6 zákona č. 592/1992 Sb., se pro účely zvláštních
právních předpisů považuje dlužné pojistné i dlužné penále dle vykonatelného výkazu
nedoplatků ze dne 3.8.2016, č.j. FPVZ/FIA/ VN / 2012_KZ/231931 / 1 a nákladů
oprávněného ve výši 300,00 Kč. Přihlášená pohledávka na dlužné pojistné a penále patří
mezi pohledávky uvedené v ustanovení § 337c odst. 1 písm. f) o.s.ř. a skutečnosti významné
pro pořadí pohledávky se stanoví podle § 337c odst. 5 písm. c) o.s.ř. Podle § 18 odst. 6
zákona č. 592/1992 Sb., se pro účely zvláštních právních předpisů považuje dlužné pojistné i
dlužné penále. Přihláška byla doručena dne 8.6.2022.
25) Generali Česká pojišťovna a.s., dříve Česká pojišťovna a.s., IČO 45272956, Spálená 75/16,
Nové Město, PSČ 110 00 Praha 1, právně zastoupen: Mgr. Hanou Štefanovou, advokátem,
Kodaňská 1441/46, Praha 10 – Vršovice, 101 00. Pohledávka č. 1: věřitel vyčísluje svou
pohledávku ke dni konání dražby na částku 16.493,00 Kč podle rozhodnutí Obvodního
soudu pro Prahu 8 ze dne 29.12.2017 pod č.j. 26 C 182/2017-27. Věřitel již v této věci podal
exekuční návrh na majetek povinného k vymožení této pohledávky dne 16.04.2018. K
vymožení povinnosti povinného z exekučního titulu probíhá pod sp. zn. 169 EX 1972/18,
exekuce kterou byl pověřen Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor. Věřitel tímto žádá, aby
jeho pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.. Pro pořadí této
pohledávky je rozhodující den, který se považuje za přistoupení k řízení. Pohledávka č. 2:
věřitel vyčísluje svou pohledávku ke dni konání dražby na částku 25.586,00 Kč podle
rozhodnutí ze dne 03.10.2017 č.j. 24C 186/2017 – 26, které vydal Obvodní soud pro Prahu
8. Věřitel již v této věci podal exekuční návrh na majetek povinného k vymožení této
pohledávky dne 18.12.2017. Provedením exekuce byl pověřen Mgr. Tomáš Slavíček, soudní
exekutor, když exekuční řízení k vymožení povinnosti povinného z exekučního titulu
probíhá pod sp. zn. 208 EX 2080/17. Věřitel tímto žádá, aby jeho pohledávka byla zařazena
v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.. Pro pořadí této pohledávky je rozhodující den,
který se považuje za přistoupení k řízení. Přihláška byla doručena dne 8.6.2022.


Věcná břemena

1) Věcné břemeno chůze zatěžující parcelu č. 2147/11, zřízené za účelem vstupu do trafostanice, k její údržbě a provozu, která je umístěna na parcele č. 2147/14 o výměře 114 m2 – zastavěná plocha, dříve zapsané na listu vlastnictví č. 13527 jako součást parcely č. 2147/11 pro parcelu č. 2147/14 nyní ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín IV - Podmokly na základě Smlouvy o zřízení věcného břemene – bezúplatná ze dne 23.10.2012 s právními účinky ke dni 17.12.2012, zapsané v části C listu vlastnictví č. 13527 pro obec a katastrální území Kutná Hora, pod zn. V-5307/2012-205. 2) Dne 12. 6. 2022, tedy po vydání dražební vyhlášky, bylo soudnímu exekutorovi doručeno společností ČEZ Distribuce, a. s. Oznámení o existenci věcných práv nezapsaných do katastru nemovitostí, a to: a) věcné břemeno umístění a provozování podzemního NN vzniklé dle § 22 a násl. zákona č. 79/1957 Sb. elektrizačního zákona, kdy trasa tohoto vedení, k němuž se věcné břemeno váže, je vyznačena v přiloženém situačním snímku zelenou barvou, vedení bylo vybudováno v r. 1978. b) věcné břemeno umístění a provozování podzemního VN/22kV vzniklé dle § 22 a násl. zákona č. 79/1957 Sb. elektrizačního zákona, kdy trasa tohoto vedení, k němuž se věcné břemeno váže, je vyznačena v přiloženém situačním snímku červenou barvou , vedení bylo vybudováno v r.1980. Celý text tohoto oznámení je přiložen v dokumentech této dražby. Situační snímek je zařazen mezi fotografie.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°57'29.19"N 15°16'27.63"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.