zahrada Plzeň Újezd o výměře 11m2

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 121 EX 4066/15-50
Nejnižší podání 16.134 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajPlzeňský kraj
OkresPlzeň-město
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby121 EX 4066/15-50
Začátek dražby03.08.2022 13:00
Konec dražby03.08.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Plzeň - sever, Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
telefon: 910 803 228,
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání16.134 Kč
Výsledná cena (odhadní)24.200 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota5.000 Kč
Bankovní účet dražebníka6108442/0800
Variabilní symbol406615
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Oceňovaná nemovitost, stavební pozemková parcela - zahrada číslo parcelní 1255/145 bez
jakýchkoliv součástí a příslušenství, je situována ve východní okrajové části intravilánu města
Plzně, katastrálním území Újezd, městské části Červený Hrádek, v ulici Jižní. Zahrada číslo
parcelní 1255/145 o výměře 11 m2 je užívána v jednotném oploceném funkčním celku s rodinným
domem č.p. 771. Situování předmětné nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000
a leteckých snímků katastrální mapy v měř. 1:250 a 1:1000, jenž jsou přílohou znaleckého posudku.
Přístup k oceňované nemovitosti je možný ze západu, z výše uvedené zpevněné ulice Jižní. V dané
části města je, dle zjištěných informací a skutečností, možnost přímého napojení na veškeré inženýrské sítě.


Krajské město Plzeň čítající cca 175 220 obyvatel, má dostupnou veškerou vyšší občanskou
vybavenost, velmi dobrou možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití. V dané lokalitě
a nejbližším okolí je velmi dobrá dostupnost lukrativních pracovních možnosti. Město má velmi
dobré spojení autobusovou i vlakovou dopravou, nachází se v těsné blízkosti dálnice D5.
Životní prostředí je v dané oblasti části města nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu
škodlivého průmyslu.


Předmětem ocenění je tedy stavební pozemková parcela - zahrada číslo parcelní 1255/145 o výměře
11 m2 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, v katastrálním území Újezd, obec Plzeň, okres
Plzeň-město.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) VODÁRNA PLZEŇ a.s., IČ 25205625,
se sídlem Malostranská 143/2, 317 68 Plzeň, práv.zast. Mgr. Alena Králová, advokát se sídlem v
Plzni, Šafaříkovy sady 7, přihlásil pohledávku ve výši 5.334,- Kč s úrokem z prodlení ke dni
3.8.2022 ve výši 3.551,56 Kč, náklady nalézacího řízení ve výši 2.089,- Kč, náklady oprávněného
ve výši 484,- Kč. Pro pohledávku oprávněného byla nařízena exekuce sp.zn. 121 EX 4066/15
(jedná se o pohledávku oprávněného v tomto exekučním řízení). Požádal o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 27.7.2022. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle §
337c odst. 1 písm. d) zákona 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen „o.s.ř.). s
pořadím ke dni zahájení exekučního řízení sp.zn. 121 EX 4066/15 dne 2.6.2015.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Jižní, Ulice, Plzeň, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.