Dražba pozemku k.ú. Vlachovo Březí

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 147 DD 2/22 - 4
Nejnižší podání 234.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajJihočeský kraj
OkresPrachatice
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby147 DD 2/22 - 4
Začátek dražby23.08.2022 11:00
Konec dražby23.08.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 5, JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, Smíchov

Kontaktní osoba

JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D.
telefon: 251551860,
ondrej.hanak@eupraha5.cz


Nejnižší podání234.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)390.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota100.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2108394653/2700
Variabilní symbol222
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o dražbu pozemku o výměře 1166m2, druh pozemku trvale travní porost k.ú. Vlachovo Březí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby



Adresa místa předmětu

49°4'59.71"N 13°56'33.76"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.