Podíl 1/2 zastavěná plocha a nádvoří (zbořeniště), v územní plánu plocha zeleně a zahrad

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 20897/21-IZ
Nejnižší podání 36.667 Kč
Minimální příhoz 5.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 8

Nejvyšší podání

8231d1fb
71.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8231d1fb 71.667 Kč 20.9.2022 13:30:14.208493
3d28b706 66.667 Kč 20.9.2022 13:29:11.089858
8231d1fb 61.667 Kč 20.9.2022 13:17:03.319416
3d28b706 56.667 Kč 20.9.2022 13:15:08.272889
8231d1fb 51.667 Kč 20.9.2022 13:15:00.115513
3d28b706 46.667 Kč 20.9.2022 13:12:02.455950
8231d1fb 41.667 Kč 20.9.2022 13:10:27.101959
3d28b706 36.667 Kč 20.9.2022 13:06:59.144277

KrajLiberecký kraj
OkresČeská Lípa
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 20897/21-IZ
Začátek dražby20.09.2022 13:00
Konec dražby20.09.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Iveta Zouharová
telefon: 544 508 311,
i.zouharova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání36.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)55.000 Kč
Minimální výše příhozu5.000 Kč
Dražební jistota15.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol2089721
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 k nemovitým věcem

sestávající z pozemku p.č. St. 284/1 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku p.č. St. 285 -

zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Kunratice u Cvikova, obec Kunratice u Cvikova, okres

Česká Lípa, které jsou situovány v okrajové části zastavěného území obce, v mírně sklonitém

terénu a netvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na

pozemku p.č. 2928/7 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a,

Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, po veřejné, nezpevněné komunikaci na pozemcích p.č.

3057 - ostatní plocha a p.č. 3058/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Kunratice u

Cvikova, č.p. 145, 471 55 Kunratice u Cvikova, a dále přes pozemek p.č. 1346/2 - zahrada,

který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup není právně zajištěn).

Dle platného územního plánu obce Kunratice u Cvikova (zveřejněného na aktuálních www

stránkách obce) jsou pozemky vedeny v plochách stávajících: „zatravněné plochy s

rozptýlenou zelení, zahrady.“ Na části pozemků se nachází náletové dřeviny plevelného

charakteru.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz oznámení o přihlášených pohledávkách, které bude zveřejněno po první dražbě na úřední desce soudního exekutora


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kunratice u Cvikova, Obec, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.