Ideální 1/2 zahrady v Kosmonosech

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 2906/17-67
Nejnižší podání 1.866.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresMladá Boleslav
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 2906/17-67
Začátek dražby29.09.2022 12:00
Konec dražby29.09.2022 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání1.866.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)2.800.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota500.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol290617
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draží se id. 1/2 pozemku. Pozemek je dle katastru nemovitostí definována jako zahrada. V připravovaném územním plánu města Kosmonosy, je pozemek regul. jako stavební BI – bydlení v rodinných domech, městské a příměstské. Dle stanoviska stavebního úřadu města Kosmonosy, je pozemek určen k zastavění. V současné době je přístup zabezpečen nezpevněnou komunikací parc. č. 512, o šířce cca. 3m, která je v majetku města Kosmonosy. Z výše uvedeného  plyne nutnost rozšíření příjezdové komunikace. Na hranici pozemku se nachází  inženýrské sítě – vodovod, rozvod el. energie. Ve vzdálenosti cca.70m od pozemku senachází nízkotlaký plynovod a kanalizace. Na pozemku jsou okrasné a ovocné dřeviny a je oplocen pletivem do ocelových sloupků. Na pozemku se dále nachází  stavby: dřevěná stodola se zděnou podezdívkou, dřevěná kůlna a skleník.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Soudní exekutor Mgr. David Koncz, Exekutorský úřad Cheb, se sídlem 26. dubna 10, 350 02
Cheb, přihlásil pohledávku ve výši 6.692,51 Kč. O náhradě nákladů exekuce bylo soudním
exekutorem rozhodnuto příkazem k úhradě nákladů exekuce ze dne 18.8.2022, č.j. 074 EX
06415/20-035. V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ust. § 15 zákona č.
119/2001 Sb. v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní
exekutor žádá, aby pohledávka představující náhradu hotových výdajů + 21% DPH byla
zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. d) OSŘ do čtvrté skupiny s tím, že rozhodující
je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh oprávněného z přerušené
exekuce, tedy den 11.3.2021 a pohledávka představující odměnu soudního exekutora + 21%
DPH byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím, že pro
pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla soudnímu exekutorovi doručena
přihláška. V případě, že z rozdělované podstaty nebyla plně uspokojena pohledávka
oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby přihlášená
pohledávka byla zařazena v souladu s ust. § 337c odst. 1 písm. h) OSŘ do osmé skupiny s tím,
že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den, kdy byla přihláška doručena soudnímu
exekutorovi. Přihláška byla doručena dne 19. 8. 2022.
2) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav II zastoupena: JUDr.
Lukáš Eichinger, MBA, advokát, Veleslavínova 8, 110 00 Praha 1, přihlásili pohledávku
79.037,20 Kč. Pohledávka spadá do třetí skupiny dle ust. § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ.
skutečnost významnou pro pořadí vyčíslené pohledávky je den, kdy byl soudnímu exekutorovi
Mgr. Davidu Konczovi doručen návrh oprávněné z přerušené exekuce, tedy den 8.12.2020.
Přihláška byla doručena dne 25. 8. 2022.
3) Finanční úřad pro Středočeský kraj, Na Pankráci 1685/17, 19, 140 21 PRAHA 4, Územní
pracoviště v Mladé Boleslavi, Štefánikova 1406/III, 293 01 MLADÁ BOLESLAV, přihlásili
pohledávku 2.814.00 Kč podle vykonatelného výkazu nedoplatků číslo jednací:
4092619/22/2115-00540-203913. Návrh na uspokojení přihlášených pohledávek v rozvrhu:
Do čtvrté skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř., zařadit následující pohledávky s tím, že
pro pořadí je rozhodující den vzniku zástavního práva č.j.4396889/20/2115-00540-203913.
Den vzniku zástavního práva 11.09.2020. Přihláška byla doručena dne 25. 8. 2022.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kosmonosy, Město, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.