Dražba podíl o velikosti 21/24, rodinný dům

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 180 DD 68/22-5
Nejnižší podání 950.000 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajÚstecký kraj
OkresChomutov
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby180 DD 68/22-5
Začátek dražby29.09.2022 11:00
Konec dražby29.09.2022 12:00

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 6, Mgr. Zuzana Grosamová
Evropská 2588/33A, 160 00 Praha 6

Kontaktní osoba

Petr Šimeček
mobil: 606 710 393
petr.simecek@exekutorsky-urad.cz


Nejnižší podání950.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)950.000 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4602590237/0100
Variabilní symbol20920166
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 21/24 k těmto nemovitostem:

-parc.č. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 131 m2,součástí je stavba č.p. 49,rod.dům.

-parc.č. 200 ostatní plocha o výměře 94 m2

-parc.č. 201/3 zahrada o výměře 106 m2

Jedná se o spoluvlastnický podíl k rodinnému domu s jedním nadzemním podlažím a volným půdním prostorem. Dům není podsklepený. Je zděný a se sedlovou střechou. Ze západní strany je přistavěná zděná kolna. Stavba je napojena na přípojku vodovodu, elektřiny a kanalizace je svedená do žumpy.

Příjezd k pozemku je po zpevněné komunikaci.

Příslušenství nemovité věci není předmětem dražby.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražby


Adresa místa předmětu

Výsluní 49, Adresa, Výsluní, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.