RD v obci Makov, č.p. 36

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 156 EX 2203/15-203
Nejnižší podání 2.320.000 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

966c66a5
2.320.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
966c66a5 2.320.000 Kč 15.11.2022 13:25:09.808524

KrajPardubický kraj
OkresSvitavy
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba dobrovolná
Číslo dražby156 EX 2203/15-203
Začátek dražby15.11.2022 13:00
Konec dražby15.11.2022 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání2.320.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.480.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka256752337/0300
Variabilní symbol220315
Specifický symbolRČ nebo IČ
 1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
 2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

  - parcela St. 98 o výměře 720 m2 - zastavěná plocha a nádvoří

  Součástí je stavba: Makov, č.p. 36, rod. dům

  Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 98

  - parcela č. 168 o výměře 108 m2 - zahrada

  vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy, pro obec 578363 Makov, katastrální území 690007 Makov u Litomyšle, na listu vlastnictví č. 39, se všemi součástmi, které tvoří např. stavba stodoly, která kolmo navazuje na dům a dále hospodářské stavení, zapsáno ve společném jmění manželů Vodehnal Libor a Vodehnalová Lucie.

  Příslušenství nemovitých věcí: tvoří např. přípojka el. energie, vodovod.


Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 36, včetně příslušenství a pozemků parc. St. 98 a parc. č. 168 v katastrálním území Makov u Litomyšle, v obci Makov. Rodinný dům. č.p. 36 se nachází v širším centru obce, je ve stavu před rekonstrukcí. Dům dvě nadzemní podlaží. Na dům kolmo navazuje stodola a dále do tvaru písmene U hospodářské stavení. Všechny objekty jsou ve zhoršeném technickém stavu s nutnou rekonstrukcí.
Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Do dražby nepřihlásil svou pohledávku žádný věřitel.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Makov 36, Adresa, Makov, Pardubický kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.