ELEKTRONICKÁ DRAŽBA! Rodinný dům, podíl 1/6, obec Beroun, okres Beroun

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 06465 / 10 - 163
Nejnižší podání 500.000 Kč
Minimální příhoz 7.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresBeroun
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 06465 / 10 - 163
Začátek dražby24.11.2022 11:00
Konec dražby24.11.2022 11:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání500.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)750.000 Kč
Minimální výše příhozu7.000 Kč
Dražební jistota75.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol110646510
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 1062 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je stavba: Beroun-Zavadilka, č.p. 33, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 1062), na listu vlastnictví 938 v k.ú. Beroun, obec Beroun, okres Beroun. 

 

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Beroun, v místní části Beroun-Zavadilka, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Hájka z Libočan 33, Beroun-Zavadilka, 266 01 Beroun. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemek leží v mírně sklonitém a je přístupný po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemcích p.č. 2396 - ostatní plocha a p.č. 2411 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod, plynové vedení. Objekt sestává ze dvou bytových jednotek o velikosti 2+1 a z garsonky, každá s kompletním sociálním zařízením. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení vlastníka z roku 1936. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností. V roce 2012 byla vyměněna střešní krytina za novou, včetně některých střešních latí a klempířských konstrukcí. Dále byla vyměněna okna za nová plastová, byly provedeny nové rozvody vody a elektra a bylo modernizováno sociálního zázemí. V roce 2014 byla provedena přístavba dvorního vstupu do bytové jednotky 2+1. V roce 2017 byla provedena vestavba obytného podkroví. Dále objekt procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav).


Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: přízemní, zděná vedlejší stavba s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem; b) venkovní úpravy: oplocení - dřevěné latě na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrátka z ocelové konstrukce, zpevněné plochy, venkovní schody, skleník, studna, přípojky IS. 


Znalecký posudek neobsahuje informaci o velikosti užitné plochy. S ohledem na skutečnost, že se jedná o povinnou položku kterou  je nutné pro realizaci inzerce vyplnit  nenulovou hodnotou . Položka byla vyplněna hodnotou 1.  


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hájka z Libočan 33, Adresa, Beroun-Zavadilka, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.