ELEKTRONICKÁ DRAŽBA OPAKOVANÁ! Objekt obč. vyb., podíl 1/2, obec Havířov, okres Karviná

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 081 EX 10809 / 17 - 237
Nejnižší podání 37.500 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

4b1a977d
37.500 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
4b1a977d 37.500 Kč 1.12.2022 10:00:34.952656

KrajMoravskoslezský kraj
OkresKarviná
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby081 EX 10809 / 17 - 237
Začátek dražby01.12.2022 10:00
Konec dražby01.12.2022 10:15

Dražebník

Exekutorský úřad Praha – východ, JUDr. Marcel Smékal
Michelská 1326/62, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba

Mgr. Veronika Mrízová
telefon: 236034048,
mrizova@exsmekal.cz


Nejnižší podání37.500 Kč
Výsledná cena (odhadní)75.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota8.000 Kč
Bankovní účet dražebníka51-1014430217/0100
Variabilní symbol111080917
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ k nemovité věci - objektu č.p. 522, obč.vyb., příslušející k části obce Šumbark, na pozemku p.č. 692/8 (LV č. 324 - Pozemek pod stavbou p.č. 692/8 je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění.), vše na listu vlastnictví 1441 v k.ú. Šumbark, obec Havířov, okres Karviná. 

 

Jedná se o přízemní objekt bez využitého podkroví pod střechou krytou plechovou krytinou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné okrajové části obce Havířov, jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese ulice Lidická 522/41a, 736 01 Havířov. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace, parkoviště). Pozemek pod stavbou p.č. 692/8 je ve vlastnictví jiného subjektu, proto není předmětem ocenění. Objekt je přístupný po zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 692/104 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví jiného subjektu (právně není zajištěn přístup). Objekt je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle informací ČSÚ v obci Havířov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle účastníka místního šetření přes 25 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zřejmě zanedbaná. S ohledem na celkový technický stav, stáří, provedení a výše uvedené skutečnosti je opotřebení stanoveno odborným odhadem zpracovatele. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako průměrnou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.


Znalecký posudek neobsahuje informaci o velikosti zastavěné plochy. Jelikož se jedná o povinnou položku, kterou je pro realizaci inzerce nutno vyplnit nenulovou číselnou hodnotou byla do položky zadána hodnota 1.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lidická 522/41a, Adresa, Havířov - Šumbark, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.