Dražba podílů na pozemcích, Halenkov, okr. Vsetín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 129 EX 2007/20-55
Nejnižší podání 9.840 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 8
Počet podání 23

Nejvyšší podání

cd962c3a
38.840 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
cd962c3a 38.840 Kč 10.1.2023 14:48:57.368895
fde05ba3 37.840 Kč 10.1.2023 14:48:29.880093
cd962c3a 36.840 Kč 10.1.2023 14:48:16.604421
fde05ba3 35.840 Kč 10.1.2023 14:46:52.621068
cd962c3a 34.840 Kč 10.1.2023 14:42:29.117763
fde05ba3 33.840 Kč 10.1.2023 14:41:00.922639
cd962c3a 32.840 Kč 10.1.2023 14:37:45.804807
fde05ba3 31.840 Kč 10.1.2023 14:36:58.962420
cd962c3a 30.840 Kč 10.1.2023 14:36:17.445299
fde05ba3 29.840 Kč 10.1.2023 14:34:48.812587
cd962c3a 28.840 Kč 10.1.2023 14:32:49.214105
228e08d6 27.840 Kč 10.1.2023 14:30:57.981028
cd962c3a 26.840 Kč 10.1.2023 14:28:04.906765
59b4dc16 25.840 Kč 10.1.2023 14:27:42.025364
228e08d6 24.840 Kč 10.1.2023 14:22:47.581644
3599ebd5 23.840 Kč 10.1.2023 14:10:03.280952
cd962c3a 22.840 Kč 10.1.2023 14:03:09.696706
59b4dc16 21.840 Kč 10.1.2023 14:02:39.807800
cd962c3a 17.840 Kč 10.1.2023 14:02:09.736834
fde05ba3 16.840 Kč 10.1.2023 14:01:47.078923
cd962c3a 11.840 Kč 10.1.2023 14:01:32.450119
fde05ba3 10.840 Kč 10.1.2023 14:01:17.468595
acfe85b3 9.840 Kč 10.1.2023 14:00:20.843459

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby129 EX 2007/20-55
Začátek dražby10.01.2023 14:00
Konec dražby10.01.2023 14:30

Dražebník

Exekutorský úřad Chrudim, Petr Jaroš, Mgr.
Škroupova 150, 537 01 Chrudim

Kontaktní osoba

Mgr. František Kotík
mobil: 774 622 103
kotik@exekucejaros.cz

Úřední hodiny

Pondělí09:00 - 15:00
Úterý09:00 - 15:00
Středa09:00 - 15:00
Čtvrtek09:00 - 15:00
Pátek09:00 - 14:00

Nejnižší podání9.840 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.760 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota1.000 Kč
Bankovní účet dražebníka205176843/0600
Variabilní symbol20072055
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Pozemky na LV č. 2537

Oceňované pozemky se nacházejí cca 500–700 m severně od okraje zastavěné části obce Halenkov. Jedná se o soubor nesousedících travnatých pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako trvalý travní porost a ostatní plocha o výměře 1 411 m2. Travnaté pozemky nejsou v terénu blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Pozemky jsou mírně svažité. V době oceňování byly pozemky neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5997, který je ve vlastnictví obce Halenkov.

 

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy krajinné zeleně a plocha zemědělská.

 

Pozemek na LV č. 2497

Oceňovaný pozemek se nachází cca 600 m severně od okraje zastavěné části obce Halenkov. Jedná se o travnatý pozemek nepravidelného tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako lesní pozemek o výměře 607 m2. Na části travnatého pozemku se nachází několik jehličnatých porostů. Pozemek je svažitý k severozápadní straně. V době oceňování byl pozemek neudržovaný a nevyužívaný. K pozemku je přístup přes okolní pozemky cizích vlastníků.

 

V územním plánu je pozemek vedený jako lesní pozemek.

 

Pozemek na LV č. 483

Oceňovaný pozemek se nachází cca 950 m severně od okraje zastavěné části obce Halenkov. Jedná se o travnatý pozemek tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 752 m2. Na pozemku se nachází nezpevněná cesta. V době oceňování byl pozemek využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 5996/2, který je ve vlastnictví obce Halenkov.

V územním plánu je pozemek vedený jako plocha krajinné zeleně a plocha lesní.

 

Pozemky se nacházejí v CHKO Beskydy.

 

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty. Tyto skutečnosti jsou zohledněny v celkové ceně obvyklé. 


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

V oznámení o přihlášených pohledávkách


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Halenkov, Obec, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.