Podíl na rodinném domě a pozemcích v obci Železný Brod, okr. Jablonec nad Nisou

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX15354/22
Nejnižší podání 265.833 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajLiberecký kraj
OkresJablonec nad Nisou
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX15354/22
Začátek dražby25.01.2023 13:00
Konec dražby25.01.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání265.833 Kč
Výsledná cena (odhadní)398.750 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota90.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101535422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je:

I) Rodinný dům č.p. 15 s příslušenstvím a pozemky p.č. St. 6, p.č. St. 7, p.č. 14/4, p.č. 13/4 a p.č. 13/5, k.ú. Horská Kamenice

Jedná se o ocenění nemovitostního celku sestávajícího z: a) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 13/4 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 13/5 - ostatní plocha, LV 221; b) ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. St. 7 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Horská Kamenice, č.p. 15, rod. dům (stavba stojí na pozemku p.č. St. 7), objektu bez čp/če - jiná st., na pozemku p.č. St. 6, včetně pozemku p.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.) a pozemku p.č. 14/4 - trvalý travní porost, LV 273; vše v k.ú. Horská Kamenice, obec Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou.

Jedná se o přízemní rodinný dům ze smíšeného zdiva s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou šindelem. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části města Železný Brod, v místní části Horská Kamenice, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Horská Kamenice 15, 468 22 Železný Brod. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky leží v mírně sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1242 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, na pozemcích p.č. 1190 - ostatní plocha, p.č. 13/6 - ostatní plocha, p.č. 14/15 - ostatní plocha, p.č. 854/8 - ostatní plocha, p.č. 1218/1 - ostatní plocha a p.č. 43/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, a dále na pozemcích p.č. 14/8 - ostatní plocha, p.č. 14/5 - ostatní plocha, p.č. 14/6 - ostatní plocha, p.č. 14/2 - ostatní plocha a p.č. 13/3 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví nebo ve spoluvlastnickém podílu státu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Železný Brod nachází elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 100 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých i dlouhodobých životností, které měly vliv na celkové prodloužení životnosti objektu. V minulosti byla provedena izolace základových pasů, byla vyměněna část oken za nová dřevěná zdvojená a z části byla opravena fasáda (z důvodu neumožnění prohlídky nebylo možné přesně identifikovat jednotlivé prvky modernizace vnitřního vybavení). Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako zhoršenou. Na pozemku p.č. St. 6 - zastavěná plocha a nádvoří se nachází objekt bez čp/če - jiná st. Dle místního šetření se tato z části nachází i na pozemcích p.č. 13/4 a p.č. 13/5 a jedná se o dřevěnou stodolu se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace p.č. 13/3), navazuje přízemní, kamenná kůlna s pultovou střechou krytou krytinou Onduline.

II) Pozemky p.č. 851/1 a p.č. 852/1, k.ú. Horská Kamenice

Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/8 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 851/1 - trvalý travní porost a pozemku p.č. 852/1 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Horská Kamenice, obec Železný Brod, okres Jablonec nad Nisou, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Železný Brod, v místní části Horská Kamenice. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po veřejné zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1242 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec, na pozemcích p.č. 854/8 - ostatní plocha, p.č. 1218/1 - ostatní plocha a p.č. 43/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Město Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod, a dále na pozemcích p.č. 14/5 - ostatní plocha, p.č. 14/6 - ostatní plocha a p.č. 14/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví státu. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ se ve městě Železný Brod nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Železný Brod (zveřejněného na aktuálních www stránkách města) jsou pozemky zahrnuty v plochách: - p.č. 851/1 - stav - „plochy bydlení - městské individuální a venkovské“ - p.č. 852/1 - stav a návrh - „plochy bydlení - venkovské“ 

203EX15354/22, www.eujicha.czMožnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno (podle listiny) a) zřizování a provozování vedení zařízení distribuční soustavy, včetně umístění, b) zdržení se provádění činností ohrožujících spolehlivost a bezpečnost provozu a přístup vše v rozsahu GP 183- 199/2010, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 3.12.2010. Právní účinky vkladu práva ke dni 16.12.2010. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín a vázne na: - parcela: 14/4


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Horská Kamenice 15, Adresa, Železný Brod - Horská Kamenice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.