id. podíl o vel. 19/960 parc. č. 415/2 lesní pozemek v obci Lány u Dašic

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 156 EX 2602/14-117
Nejnižší podání 8.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Počet účastníků 3
Počet podání 6

Nejvyšší podání

33c10e6b
14.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
33c10e6b 14.000 Kč 23.1.2023 13:27:14.578508
54bd1645 12.000 Kč 23.1.2023 13:05:48.931731
33c10e6b 11.000 Kč 23.1.2023 13:05:41.492009
54bd1645 10.000 Kč 23.1.2023 13:05:04.947952
33c10e6b 9.000 Kč 23.1.2023 13:04:56.494388
5cc8311d 8.000 Kč 23.1.2023 13:02:12.861948

KrajPardubický kraj
OkresPardubice
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby156 EX 2602/14-117
Začátek dražby23.01.2023 13:00
Konec dražby23.01.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání8.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)12.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota2.000 Kč
Bankovní účet dražebníka256752337/0300
Variabilní symbol260214
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

ideální podíl o velikosti 19/960
- parcela č. 415/2 o výměře 17874 m2 – lesní pozemek
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Pardubický kraj, Katastrální
pracoviště Pardubice, pro obec 572845 Lány u Dašic, katastrální území 679101 Lány u Dašic, na
listu vlastnictví č. 84, se všemi součástmi.
Příslušenství nemovitých věcí: nebylo zjištěno.
Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém
posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Pozemek je rovinný s lesním smíšeným porostem.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Ing. Martin Štika, soudní exekutor, Exekutorský úřad Hradec Králové, IČ: 04906241
se sídlem Velké náměstí 162/5, 500 03 Hradec Králové, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,00 Kč.
Doloženo PÚNE č.j. 202 EX 1624/22-13 ze dne 04.05.2022. Právní moc ke dni 31.05.2022.
Požádal o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 04.05.2022. Doplnění přihlášky
doručeno dne 07.12.2022.
V případě, že z rozdělované podstaty bude v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 119/2001 Sb.,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí (dále jen „zákon
č. 119/2001 Sb.“) v plné výši uspokojena i pohledávka oprávněného z přerušené exekuce, soudní
exekutor žádá, aby pohledávka ve výši 3.500,00 Kč + DPH = 4.235,00 Kč představující náhradu
hotových výdajů byla zařazena v souladu s ustanovením § 337c odst. 1 písm. c) OSŘ do 3. skupiny
podle § 337c odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále
jen „o.s.ř.“) s tím, že rozhodující je den, kdy byl soudnímu exekutorovi doručen exekuční návrh
oprávněného z přerušené exekuce, tedy den 24.03.2022, a pohledávka ve výši 2.000,00 Kč + DPH =
2.420,00 Kč představující odměnu soudního exekutora byla zařazena v souladu s ustanovením §
337c odst. 1 písm. g) OSŘ do 7. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den,
kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání. V případě, že z rozdělované podstaty nebude
uspokojena pohledávka oprávněného z přerušené exekuce v plné výši, soudní exekutor žádá, aby
pohledávka ve výši 5.500,00 Kč + DPH = 6.655,00 Kč byla zařazena v souladu s ustanovením §
337c odst. 1 písm. g) OSŘ do 7. skupiny s tím, že pro pořadí této pohledávky je rozhodující den
04.05.2022, kdy byla přihláška doručena do dražebního jednání.


2) Obec Prachovice, IČ: 00270733
se sídlem Chrudimská 50, 538 04 Prachovice, právně zast. JUDr. Miroslavem Matoušem,
advokátem, se sídlem Topolská 745, 537 05 Chrudim, přihlásil svoji pohledávku ve výši 2.000,00
Kč na základě příkazu o přestupku ze dne 12.01.2022, doručeno dne 21.12.2022. Jedná se
o pohledávku 8. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. h) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí
pohledávky je den 21.12.2022, což je den, kdy byla přihláška pohledávky doručena soudnímu
exekutorovi.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Lány u Dašic 51, Adresa, Lány u Dašic, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.