id. podíl o vel. 1/6 parc. č. 57/1 (orná půda) v obci Svojšice

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 156 EX 4062/13-131
Nejnižší podání 31.334 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 2
Počet podání 4

Nejvyšší podání

8ca6a256
33.334 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
8ca6a256 [priorita 1] 33.334 Kč 1.2.2023 13:29:22.652287
a2273416 33.334 Kč 1.2.2023 13:28:14.000692
8ca6a256 [priorita 1] 31.334 Kč 1.2.2023 13:26:15.988079
a2273416 31.334 Kč 1.2.2023 13:12:29.661126

KrajStředočeský kraj
OkresKolín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby156 EX 4062/13-131
Začátek dražby01.02.2023 13:00
Konec dražby01.02.2023 13:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání31.334 Kč
Výsledná cena (odhadní)47.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota10.000 Kč
Bankovní účet dražebníka256752337/0300
Variabilní symbol406213
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

ideální podíl o velikosti 1/6
- parcela č. 57/1 o výměře 5762 m2 - orná půda
zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kolín, pro obec 533726 Svojšice, katastrální území 761249 Bošice u Kouřimi, na listu
vlastnictví č. 203, se všemi součástmi.
Příslušenství nemovitých věcí: nebylo zjištěno.

Jedná se o mírně svažitý, zemědělsky obhospodařovaný pozemek parc. č. 57/1, který leží v katastrálním území Bošice u Kouřimi, obec Svojšice

Platný nájem či pacht se tedy nepodařilo prokázat.Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídka dražené nemovité věci není organizována. Bližší informace je možné zjistit ve znaleckém posudku, který je zveřejněn na portálech www.okdrazby.cz a www.portaldrazeb.cz.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) JUDr. Lukáš Jícha, soudní exekutor, Exekutorský úřad Přerov, IČ: 04886674
se sídlem Komenského 38, 750 02 Přerov, přihlásil pohledávku ve výši 6.655,00 Kč. Doloženo
PÚNE č.j. 203 EX 8994/22-18 ze dne 13.12.2022. (V PM ke dni 05.01.2023). Požádal o zaplacení
pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 16.12.2022. Doplnění přihlášky doručeno dne
11.01.2023. S ohledem na výše uvedené proto soudní exekutor žádá o uspokojení své pohledávky
na nákladech exekuce ve 4. skupině dle novely č. 291/2017 Sb. s pořadím pohledávky ke dni dojití
exekučního návrhu oprávněného 14.04.2022. Přihlásí-li si oprávněný přihlášku ve smyslu
ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 119/2001 Sb., žádá soudní exekutor ve smyslu ustanovení § 15
odst. 2 zákona č. 119/2001 Sb. o uspokojení hotových výdajů ve výši 4.235,-Kč včetně DPH) v
pořadí přihlášky oprávněného, tj. ke dni dojití exekučního návrhu soudnímu exekutorovi, tj.
14.04.2022 dle § 337c odst. 1 písm. c) a odměny ve výši 2.420,- Kč včetně DPH v 8. skupině dle
novely č. 291/2017 Sb.) dle § 337c odst. 1, s tím, že nebude-li pohledávka soudního exekutora na
hotových výdajích zařazena do 4. skupiny dle novely č. 291/2017 Sb. nechť je zařazena v pořadí
části pohledávky odměny soudního exekutora v 8. skupině s pořadím ke dni 16.12.2022, kdy byla
přihláška doručena do dražebního jednání.


2) Městská policie hlavního města Prahy,
se sídlem Korunní 98, 101 00 Praha 10, přihlásila pohledávku ve výši 2.100,- Kč. Požádala
o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby, doručeno dne 21.12.2022 . Jedná se o pohledávku 4.
skupiny, podle § 337c odst. 5 písm. c) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den
13.02.2017, kdy byl exekuční návrh doručen pověřenému soudnímu exekutorovi.


3) InvestCapital LTD, reg. č. C 62911
se sídlem THE HUB, TRIQ SANT´ ANDRIJA, SGN 1612 San GWANN, Malta, právně zastoupen
JUDr. Jiřím Šmídou, advokátem, se sídlem Eliščino nábřeží 280/23, 50003 Hradec Králové,
přihlásil pohledávku ve výši 10.572,45 Kč. Požádal o zaplacení pohledávky, doručeno dne
04.01.2023. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. Rozhodné datum
pro pořadí pohledávky je den 12.04.2022, kdy byl doručen návrh oprávněného z přerušené exekuce
soudnímu exekutorovi.


4) Okresní soud Praha - západ, IČ: 00024589
se sídlem Karmelitská 19/377, 118 15 Praha 1, přihlásil pohledávku ve výši 2.000,00 Kč. Požádal
o zaplacení pohledávky, doručeno dne 16.01.2023. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c
odst. 1 písm. d) o.s.ř. Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 11.11.2013, kdy byl doručen
návrh oprávněného z přerušené exekuce soudnímu exekutorovi. Jedná se o přihlášku oprávněného v
tomto exekučním řízení vedeného pod sp. zn. 156 EX 4062/13

5) Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, RP Praha, pobočka pro Hl. město Prahu a
Středočeský kraj, IČ: 41197518,
se sídlem Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1, přihlásila pohledávku ve výši 83.715,00 Kč na
základě výkazu nedoplatků č. 1941405173. Požádala o zaplacení pohledávky z výtěžku dražby,
doručeno dne 30.01.2023. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř.
Rozhodné datum pro pořadí pohledávky je den 28.08.2014, kdy byl podán návrh oprávněného z
přerušené exekuce soudnímu exekutorovi.

6) Český inkasní kapitál, a.s., IČ: 27646751
se sídlem Václavské nám. 808/66, 110 00 Praha 1, právně zast. JUDr. Romanem Majerem,
advokátem, se sídlem Úslavská 33, Plzeň 326 00 Plzeň, přihlásil pohledávku ve výši 313.651,62
Kč. Jedná se o pohledávku 4. skupiny, podle § 337c odst. 1 písm. d) o.s.ř. Rozhodné datum pro
pořadí pohledávky je den 05.03.2012, kdy byl podán návrh oprávněného z přerušené exekuce
soudnímu exekutorovi.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Svojšice, Obec, okres Kolín, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.