id. 1/20 RD v Milešovicích, okr. Vyškov

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 137 EX 11550/22-MB
Nejnižší podání 86.667 Kč
Minimální příhoz 2.000 Kč
Počet účastníků 5
Počet podání 26

Nejvyšší podání

d38820da
138.000 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
d38820da 138.000 Kč 31.1.2023 10:57:30.271710
95ffe4d3 136.000 Kč 31.1.2023 10:56:15.482217
d38820da 134.000 Kč 31.1.2023 10:53:04.772269
95ffe4d3 132.000 Kč 31.1.2023 10:51:08.202405
d38820da 130.000 Kč 31.1.2023 10:50:30.589826
95ffe4d3 128.000 Kč 31.1.2023 10:48:40.480651
d38820da 126.000 Kč 31.1.2023 10:47:37.889394
95ffe4d3 124.000 Kč 31.1.2023 10:46:28.631321
d38820da 122.000 Kč 31.1.2023 10:45:57.330513
95ffe4d3 120.000 Kč 31.1.2023 10:44:03.199183
d38820da 118.000 Kč 31.1.2023 10:40:58.029432
95ffe4d3 116.000 Kč 31.1.2023 10:38:57.593558
d38820da 114.000 Kč 31.1.2023 10:36:27.928192
95ffe4d3 112.000 Kč 31.1.2023 10:34:34.075148
d38820da 110.000 Kč 31.1.2023 10:34:10.823402
95ffe4d3 108.000 Kč 31.1.2023 10:33:25.537998
d38820da 106.000 Kč 31.1.2023 10:29:36.258716
95ffe4d3 104.000 Kč 31.1.2023 10:28:13.060320
74177586 102.000 Kč 31.1.2023 10:26:31.847213
d38820da 100.000 Kč 31.1.2023 10:25:40.953745
95ffe4d3 98.000 Kč 31.1.2023 10:22:42.894026
74177586 96.000 Kč 31.1.2023 10:21:39.056847
d38820da 94.000 Kč 31.1.2023 10:21:17.493213
74177586 92.000 Kč 31.1.2023 10:13:37.325267
95ffe4d3 90.000 Kč 31.1.2023 10:10:08.754129
74177586 86.667 Kč 31.1.2023 10:07:20.222119

KrajJihomoravský kraj
OkresVyškov
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby137 EX 11550/22-MB
Začátek dražby31.01.2023 10:00
Konec dražby31.01.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián
Veveří 125, 616 45 Brno

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Blažková
telefon: +420 544 508 311,
m.blazkova@exekutorbrno.cz


Nejnižší podání86.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)130.000 Kč
Minimální výše příhozu2.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka307510275/0300
Variabilní symbol1155022
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Popis rodinného domu č.p. 162

Jedná se o řadový vnitřní rodinný dům, pravidelného půdorysného tvaru, pravděpodobně nepodsklepený s jedním nadzemním podlažím pod sedlovou střechou

Stavebně konstrukční charakteristika:

Základové konstrukce jsou betonové pravděpodobně s izolací proti zemní vlhkosti, svislé nosné konstrukce jsou zděné, stropy jsou rovné, krov je dřevěný, střecha je sedlová, krytina je tašková, fasáda je břizolitová, sokl je upraven, klempířské konstrukce jsou pozinkované. Okna jsou dřevěná, dveře jsou pravděpodobně dřevěné, vrata jsou plechové, vytápění se předpokládá ústřední plynové, je provedeno napojení na elektřinu (elektroinstalace je 230/400 V), vodovod a kanalizaci do jímky. Vnitřní hygienické vybavení a ostatní vybavení se předpokládá ve standardním provedení.

Dispoziční řešení:

Vzhledem k nepřístupnosti objektu se nepodařilo zjistit přesné dispoziční řešení.

Stáří a opotřebení:

Dle získaných informací pochází původní rodinný dům ze 50.-60 let. minulého století, rodinný dům je bez zásadních rekonstrukcí (provedeno vizuální prohlídkou). Současný stavebně technický stav objektu se jeví jako zhoršený (dle sdělení sousedů je cca 2 roky neobydlený), mimo běžnou údržbu (provedeno vizuální prohlídkou).

Příslušenství

Příslušenství rodinného domu nebylo zjištěno.

Popis pozemků

Jedná se o pozemky zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 278. Pozemek parc.č. 322 je zastavěn rodinným domem č.p. 162 s dvorní částí, pozemek parc.č. 323 tvoří zahradu s drobnými vedlejšími stavbami za domem, svažující se směrem od domu, která je přístupná i ze zadní strany po nezpevněné komunikaci (úvozem). Pozemky jsou z uliční části rovinaté se svažující se zahradou, přístupné po místní zpevněné komunikaci s napojením na veškeré dostupné inženýrské sítě v obci.

Příslušenství pozemků

Příslušenství pozemku nebylo zjištěno.

Součástí pozemků

Součástí pozemků jsou:

Drobné vedlejší stavby:

Jedná se o drobné vedlejší stavby nacházející se na zahradě za domem, pravděpodobně ve zhoršeném stavebně technickém stavu (provedeno vizuální prohlídkou).

Venkovní úpravy:

Jedná se zejména o zpevněné plochy, oplocení a přípojky inženýrských sítí.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

viz. oznámení o přihlášených pohledávkách, jenž bude zveřejněno na úřední desce soudního exekutora po konání 1. kola dražby.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo BYLO prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo BYLO prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Milešovice 162, Adresa, Milešovice, Česko


Poučení soudního exekutora a výzva: Soudní exekutor před zahájením dražby poučuje dražitele, že vydražitel, který zmařil předchozí dražbu, jakož i soudci, zaměstnanci soudů, soudní exekutoři, zaměstnanci soudních exekutorů, a ti, jimž v nabytí věci brání zvláštní právní předpis, nesmějí dražit. Soudní exekutor vyzývá osoby, které nemohou dražit, aby tuto skutečnost osobě provádějící dražbu neprodleně sdělily a dražby se neúčastnily. http://www.exekutorbrno.cz/cz/pouceni-vydrazitele/

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.