Dražba domu Skalice čp. 525, včetně rozsáhlého pozemku

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00656/22-036
Nejnižší podání 9.486.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00656/22-036
Začátek dražby06.03.2023 09:00
Konec dražby06.03.2023 09:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání9.486.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)14.230.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota4.000.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0065622
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. St. 1249, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 225 m². Součástí je stavba: Skalice, č.p. 525, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1249,

- pozemek parcela č. 274/13, orná půda o výměře 9772 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 982 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Frýdek-Místek, katastrální území Skalice u Frýdku-Místku.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

- přípojky inženýrských sítí (elektro, voda).

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Frýdek-Místek, části Skalice, jižně od souvisle zastavěného území. Vzdálenost k zastávce autobusu „Frýdek-Místek, Skalice, kostel“ je cca 1 km. Okolní zástavbu tvoří pouze jeden objekt individuálního bydlení. Nemovitá věc je situována na polosamotě. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 1470/45 (ve vlastnictví statutárního města Frýdek-Místek).

V okolí nemovité věci není k dispozici žádná občanská vybavenost. Ve statutárním městě Frýdek-Místek je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 10 km.

Pozemky jsou ve funkčním celku se zemědělskou stavbou č.p. 525, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou svažité k jihu a nachází se na nich zemědělská stavba č.p. 525, vedlejší stavby, studna, trvalé porosty a venkovní úpravy. Celková výměra pozemků ve funkčním celku činí 9 997 m².

Popis stavby:

Jedná se o zemědělskou stavbu určenou pro chov plemenných koní.

Oceňovaná stavba je samostatně stojící, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Svislé obvodové konstrukce jsou dřevěné, roubené. Střecha je sedlová, se střešní krytinou živičnou.

Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Znalec převzal pro další ocenění údaje uvedené ze znaleckého posudku Ing. Stanislava Smelíka:

Vodorovné konstrukce jsou trámové se záklopem. V sociální části jsou místnosti pro pobyt ošetřovatele a garáž pro hospodářské stroje.

Napojení na IS: elektro, voda ze studny, odkanalizování objektu je svedeno do žumpy.

Stavba byla kolaudována 3.7.2018, ale objekty jsou užívány již dříve.

Zastavěná plocha činí cca 225 m². Celkovou užitnou plochu stavby znalec odhaduje na cca 180 m².

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Skalice 525, Adresa, Frýdek-Místek - Skalice, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.