Dražba pozemku, obec Václavovice, celková výměra 6 232 m² (z toho 3 842 m² zařazeno mezi plochy k bydlení)

Do začátku dražby zbývá: 1 měsíc 10 dnů 18 hodin 57 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00853/21-043
Nejnižší podání 1.691.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajMoravskoslezský kraj
OkresOstrava-město
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00853/21-043
Začátek dražby15.03.2023 10:00
Konec dražby15.03.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání1.691.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)3.382.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota150.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0085321
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je níže uvedená nemovitá věc, a to:

- pozemek parcela č. 423/1, trvalý travní porost o výměře 6232 m²,

zapsaná na listu vlastnictví č. 788 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Václavovice, katastrální území Václavovice u Frýdku-Místku.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Ostrava-město, v obci Václavovice, poblíž ul. K Sosní a ul. V Kopci, cca 100 m jihovýchodně od rodinného domu č.p. 174. Přístup na pozemek je přes pozemek parc.č. 422/1 (ve vlastnictví povinné, paní Hlubkové – LV 487: tento pozemek není předmětem dražby) a pozemky parc.č. 414, 411/12 a 411/1 (ve vlastnictví obce Václavovice).

Možnost napojení na inženýrské sítě: plyn, elektřina a kanalizace. Přípojka vody je k dispozici cca 120 m od pozemku.

Na pozemku se nenachází žádné stavby, trvalé porosty, ani venkovní úpravy.

Pozemek je dle Územního plánu obce zařazen z části (cca 3 842 m²) v plochách změn bydlení B Z108 a z části (cca 2 390 m²) v plochách Z – plochy zemědělské. Ke způsobu využití pozemku v jednotlivých plochách viz znalecký posudek, ve kterém je možné nalézt Výřez z Územního plánu.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Soudní exekutor upozorňuje případné dražitele na dražbu přilehlého pozemku parc. č. 423/2, jež tvoří spolu s draženým pozemkem funkční celek. Dražba bude provedena zde.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná práva sloužící ve prospěch nemovité věci: Věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu GP č. 1464-79/2010; oprávnění pro: Parcela: 423/1, povinnost k: Parcela: 414. Na základě listiny – Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 23.02.2011 (V-3028/2011-807). Věcná práva zatěžující nemovitou věc: Věcné břemeno chůze a jízdy; oprávnění pro: Parcela: 409, Parcela: 428/7, povinnost k: Parcela: 423/1. Na základě listiny – Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 16.04.2003 (V-1646/2003-802). Věcné břemeno vedení kanalizace; oprávnění pro: Obec Václavovice, Obecní 130, 73934 Václavovice, IČO: 00297330, povinnost k: Parcela: 423/1. Na základě listiny – Smlouva o věcném břemeni V3 2646/1995 (POLVZ:241/1995, Z-10600241/1995-802). Věcné břemeno (podle listiny), - zřídit a provozovat plynárenské zařízení, - vstupu a vjezdu v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční/přepravní soustavy a plynovodních přípojek dle článku II. smlouvy v rozsahu GP č. 1219-59/2008; oprávnění pro: GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČO: 27295567, povinnost k: Parcela: 423/1. Na základě listiny – Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná ze dne 01.12.2008 (V-562/2009-807).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°45'20.58"N 18°22'36.36"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.