Pozemky v k.ú. Jílové u Děčína, okr. Děčín

Vydraženo

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 203EX17856/22
Nejnižší podání 436.667 Kč
Minimální příhoz 12.000 Kč
Počet účastníků 1
Počet podání 1

Nejvyšší podání

055f44c8
436.667 Kč

Historie podání

Uživatelské jméno Aktuální cena Datum a čas podání
055f44c8 436.667 Kč 8.3.2023 13:50:11.397538

KrajÚstecký kraj
OkresDěčín
Stav dražbyVydraženo
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby203EX17856/22
Začátek dražby08.03.2023 13:00
Konec dražby08.03.2023 14:00

Dražebník

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38, 750 00 Přerov

Kontaktní osoba

paní Zdeňka Zicháčková
telefon: 588 003 999, mobil: +420 773 903 493
drazby@eujicha.cz
Pro snadnější komunikaci prosím vždy nahlaste ID dražby.

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Úterý08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Středa08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Čtvrtek08:00 - 12:0013:00 - 16:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání436.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)655.000 Kč
Minimální výše příhozu12.000 Kč
Dražební jistota125.000 Kč
Bankovní účet dražebníka244793959/0300
Variabilní symbol1101785622
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Draženou nemovitostí je pozemek p.č. 3612/3 - trvalý travní porost a pozemek p.č. 3612/4 - trvalý travní porost, vše v k.ú. Jílové u Děčína, obec Jílové, okres Děčín, které jsou situovány v okrajové, zastavěné části města Jílové, v mírně sklonitém terénu a tvoří jednotný funkční celek s přístupem po nezpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 3235/2 - ostatní plocha a přes nezpevněný pozemek p.č. 3615 - trvalý travní porost, které jsou ve vlastnictví: Město Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, a dále přes pozemek p.č. 3614/2 - trvalý travní porost, který je ve vlastnictví jiného subjektu (přístup právně zajištěn věcným břemenem chůze a jízdy). Dle informací ČSÚ se ve městě Jílové nachází tyto IS: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod a plynové vedení. Dle platného územního plánu města Jílové (územně plánovací informace sdělena Magistrátem města Děčín) se pozemky nachází v nezastavěném (neurbanizovaném) území, na kterém není dovoleno umisťovat a povolovat stavby s výjimkou staveb, které jsou určeny pro funkční využití těchto ploch a dále staveb drah na dráze, pozemních komunikací, liniových staveb technického vybavení a úprav vodních toků. Na pozemku se nachází stavba - dřevěná kůlna v části pod sedlovou a v části pod pultovou střechou krytou plechovou krytinou, která je součástí pozemku.

203EX17856/22 www.eujicha.cz


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcné břemeno chůze a jízdy v rozsahu geometrického plánu č. 551-139/2002, které bylo zřízeno listinou: Smlouva o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 20.8.2003. Právní účinky zápisu ke dni 20.8.2003. Věcné břemeno bylo zřízeno ve prospěch: - Parcela: 3612/3 - Parcela: 3612/4 a vázne na: - Parcela: 3614/2 - Parcela: 3615


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Mírové nám. 280, Adresa, Jílové, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.