Pozemek orné půdy evidovaný v ploše individuálního bydlení v obci Tišice, okres Mělník

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 204 EX 20664/22-339
Nejnižší podání 3.082.600 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč
Maximální příhoz neomezený
Počet účastníků 0
Počet podání 0

KrajStředočeský kraj
OkresMělník
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby204 EX 20664/22-339
Začátek dražby18.07.2023 10:00
Konec dražby18.07.2023 11:00

Dražebník

Exekutorský Úřad Praha 8, Mgr. Pavel Preus
,

Kontaktní osoba

Mgr. Pavel Preus
telefon: +420 224 262 828-9,
eupraha8@eupraha8.cz


Nejnižší podání3.082.600 Kč
Výsledná cena (odhadní)4.623.900 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota480.000 Kč
Bankovní účet dražebníka2113340553/2700
Variabilní symbol2066422
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby je pozemek orné půdy evidovaný v ploše individuálního bydlení v obci Tišice, okres Mělník. Jedná se o rovinatý pozemek, který je oplocen pletivovým plotem. Na pozemku je již základová deska o výměře cca 150,00 m2. Na pozemku se rovněž nachází plechová kolna s jedním nadzemním podlažím, o zastavěné ploše cca 15,00 m2. Výměry jsou odhadnuty na základě provedeného místního šetření, náhledu do katastru nemovitostí, veřejně dostupných informací a odborného odhadu znalce. Pozemek je dostupný z obecní komunikace, vstup je pomocí dřevěných dvoukřídlích vrat. Pozemek je napojen na elektřinu. Na základě poskytnutých informací z obecního úřadu Tišice, byl k pozemku udělen společný souhlas se stavbou “Přístavba a změna užívání kolny na RD“ ze dne 20. 01. 2020, č. j. MĚÚN/006064/2020, vydaný MěÚ Neratovice. Tento souhlas je platný dva roky po vydání, tudíž k datu ocenění pozbývá platnosti. Dle územního plánu obce je pozemek evidovaný v ploše individuálního bydlení. Tišice se rozkládají asi 11,00 km jihovýchodně od Mělníka a 3,00 km severovýchodně od města Neratovice. Leží na pravém břehu řeky Labe, při silnici Mělník – Stará Boleslav. Obec se skládá ze tří částí: Tišice, Chrást a Kozly. Obcí prochází silnice II/331 Nymburk – Lysá n. L. – Tišice – Záboří – Mělník. Obec také leží na železniční trati 070 Praha – Mladá Boleslav – Turnov, v úseku z Neratovic do Všetat. Jedná se o jednokolejnou celostátní trať. Kozly jsou velká vesnice, nacházející se asi dva kilometry jižně od Tišic. Kozly leží v katastrálním území Kozly u Tišic o rozloze 5,37 km2. Veškerá občanská vybavenost je dostupná ve městě Neratovice. Předmětná nemovitá věc se nachází na okraji zastavěné části obce, u ulice Kostelecká. Autobusová zastávka se nachází cca 1 000 m od předmětné nemovité věci. Bližší informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Kostelecká 229, Tišice - Kozly, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.