Dražba rodinného domu, Ohýřov 854, 755 01 Vsetín, včetně pozemků o výměře 11 031 m²

Do začátku dražby zbývá: 14 dnů 8 hodin 36 minut 30 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00246/23-074
Nejnižší podání 4.436.667 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00246/23-074
Začátek dražby14.12.2023 10:00
Konec dražby14.12.2023 10:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mgr. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání4.436.667 Kč
Výsledná cena (odhadní)6.655.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota400.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0024623
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Lhůta k doplacení nejvyššího podání bude stanovena usnesením o příklepu.

Popis

Předmětem dražby jsou nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 11155, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 92 m². Součástí je stavba: Vsetín, č.p. 854, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: 11155,

- pozemek parcela č. 11156, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m². Součástí je stavba: bez čp/če, garáž. Stavba stojí na pozemku p.č.: 11156,

- pozemek parcela č. 11157, orná půda o výměře 4925 m²,

- pozemek parcela č. 11160, ostatní plocha o výměře 3378 m²,

- pozemek parcela č. 2620, zahrada o výměře 2620 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 362 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín, pro obec Vsetín, katastrální území Vsetín,

Rozestavěná stavba (nezapsaná a nezakreslená v Katastru nemovitostí), součást pozemku parc. č. 11157:

Jedná se o rozestavěnou stavbu rodinného domu. Stavba je samostatně stojící, nepodsklepená, přízemní, pod valbovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Nosné obvodové konstrukce jsou zděné z tvárnic. Střecha je valbová, se střešní krytinou z tašek. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou instalována plastová (částečně), částečně chybí.

Dle sdělení Městského úřadu Vsetín, odbor územního plánování, stavebního úřadu a dopravy ze dne 08.09.2023, na stavbu, která se nachází na pozemku parc. č. 11157 nebylo vydáno územní rozhodnutí na umístění stavby nebo využití území, stavební povolení, ohlášení stavby, společné povolení nebo společný souhlas. Stavební úřad nemá informace o dokončení stavby, stavba nebyla kolaudována.

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojka elektro.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vsetín, v okrajové části zastavěného území města Vsetín, při ul. Ohýřov, cca 650 m od zastávky MHD autobusu „Vsetín, Lázky“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Přístup a příjezd k nemovitým věcem je přes pozemek parc.č. 14817 (ve vlastnictví města Vsetín) a pozemek parc.č. 11231 (ve vlastnictví třetí osoby – neošetřeno věcným břemenem). V okolí nemovité věci je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost. Ve městě Vsetín je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra města je cca 3 km od nemovitých věcí.


Pozemky:

Pozemky parc.č. 11155, 11156, 11157 a 11161 jsou v jednotném funkčním celku se stavbou rodinného domu, garáží bez čp/če, součástmi a příslušenstvím. Pozemky jsou svažité a nachází se na nich rodinný dům, garáž bez čp/če, rozestavěná stavba, trvalé porosty a venkovní úpravy.

Pozemky parc.č. 11155, 11156, 11157 a 11161 jsou pozemky stavební (viz obr. č. 1). Celková výměra stavebních pozemků činí cca 7 653 m².

Pozemek parc.č. 11160 je pozemkem ostatní plochy. Jedná se o nelesní pozemek s lesním porostem. Dle ÚP se jedná o pozemek přírodní plochy, porostlý trvalými porosty (viz obr. č. 1). Celková výměra pozemku činí 3 378 m².

Celková výměra pozemků činí 11 031 m².


Stavby:

Rodinný dům č.p. 854, součást pozemku parc.č. 11155

Stavba je samostatně stojící, přízemní s půdou pod sedlovou střechou. Stavba je zděné konstrukce, střecha je sedlová s krytinou plechovou.

Jedná se o původní rodinný dům, který je v užívání více jak 70 let. Stavba se k datu ocenění nachází v horším stavu.

Zastavěná plocha domu činí cca 65 m².

- Garáž bez čp/če, součást pozemku parc.č. 11156

Jedná se o přízemní stavbu, dřevěné konstrukce s pultovou střechou, krytinou IPA. Vrata dřevěná.

Zastavěná plocha činí 16 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ohýřov 854, Vsetín, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.