Co znamená ...

Co je to dražba?

 • Dražbou se rozumí takový prodej, kdy v určený den se nabízí určitá věc ke koupi neurčitému počtu zájemců a prodá se pak tomu, kdo nabídne nejvyšší částku. Z výtěžku dražby je uspokojena pohledávka věřitele, případně více věřitelů.
 • Předmětem dražebního jednání (dražby) mohou být jak nemovitosti, tak věci movité, ale např. i podnik. Novým vlastníkem dražené věci se stává vydražitel, tedy zájemce, který při dražebním jednání učinil nejvyšší nabídku.
 • Předmětem dražby nemovitostí mohou být pozemky a dále stavby spojené se zemí pevným základem (domy, budovy, garáže atd.), rovněž byty a nebytové prostory.

Kdo určuje cenu a podle čeho?

 • Výsledná cena je cena dražené nemovitosti stanovena soudním znalcem.
 • Má-li být přistoupeno k dražbě nemovitosti, je dražebníkem vždy ustanoven znalec, jemuž je usnesením uloženo, aby zjistil obvyklou cenu nemovitosti, včetně jejího příslušenství a jednotlivých práv a závad s nemovitostí spojených. Znalec vypracuje posudek, který musí zahrnovat všechny skutečnosti, na základě kterých ke stanovené ceně dospěl. Dražebník pak cenu nemovitosti určí na základě znaleckého posudku, který má k dispozici.
 • Od takto určené ceny je odvozeno nejnižší podání, které je stanoveno dražební vyhláškou a případná minimální výše příhozů při dražbě samotné. Jedná se o minimální částku, za kterou je možno předmět dražby vydražit, v případě dražby nemovitostí ve výši 2/3 výsledné ceny nemovitosti. Pokud při prvním dražebním jednání není nemovitost vydražena, je při opětovné dražbě nejnižší podání sníženo na ½ výsledné ceny (novela e.ř. snižuje tuto hranici až na 25 %).
 • Dražební jistota představuje částku, jejíž výši stanovuje dražebník dražební vyhláškou, přičemž její zaplacení je nezbytnou podmínkou pro účast v dražbě. Zájemce o koupi dražené nemovitosti, je povinen složit dražební jistotu před zahájením dražby buď v hotovosti do pokladny dražebníka, nebo platbou na jeho bankovní účet. Dražební jistota je vyžadována jednak pro případ nezaplacení nejvyššího podání jako určitá pojistka, aby byly uhrazeny alespoň náklady spojené se zmařenou dražbou a jednak jako prostředek, který zamezí tomu, aby se dražby účastnily osoby, které nemají o předmět dražby opravdový zájem.

Kdo se může dražby zúčastnit?

 • Dražby se může zúčastnit fyzická nebo právnická osoba splňující všeobecné podmínky portálu www.okdrazby.cz. Za právnickou osobu, obec, kraj nebo stát mohou dražit fyzické osoby, které jsou oprávněny za ně jednat, kteří prokáží své oprávnění dražit úředně ověřenou listinou či plnou mocí.
 • Dražitel (zájemce o koupi) musí být registrovaný a ověřený uživatel portálu www.okdrazby.cz, který se do zahájení dražebního jednání přihlásí do příslušné dražby v jejím detailu (nejpozději hodinu před zahájením), aby ho dražebník mohl a stihl do dražby připustit.
 • Dražby se může jako dražitel (zájemce o koupi) zúčastnit pouze ten, kdo do zahájení dražebního jednání zaplatí tzv. dražební jistotu, což je určitá finanční částka, jejíž výši stanovuje dražebník. (U prodeje movitých věcí se povinnost složit jistotu požaduje pouze u věci, jejíž hodnota převyšuje ekvivalent částky 45.000,- EUR.)

Kdo se nemůže dražby zúčastnit?

Dražitelem nemůže být:
 • povinný (dlužník), tedy osoba, jejíž věc má být dražena a manžel povinného
 • dražiteli rovněž nemohou být dražebníci, jejich zaměstnanci, soudci, zaměstnanci soudů a dále osoby, které jsou vyloučeny z nabývání majetku podle zvláštního předpisu.
 • tzv „obmeškaný vydražitel“ (vydražitel, který v dražbě nemovitostí nedoplatil přes výzvu nejvyšší podání a zmařil tak dražbu)

Co je to dražební vyhláška?

 • Dražební vyhláška k prodeji nemovitosti je rozhodnutím dražebníka, kde jsou uvedeny skutečnosti jako čas a místo dražebního roku, označení předmětu dražby a příslušenství, výsledná cena, nejnižší podání apod. Dražební vyhláška je kromě povinného (osoby, jejíž nemovitost je předmětem dražby) doručována i jeho manželovi, a dalším subjektům dle typu dražby (např. katastrální, obecní a finanční úřad). Dražební vyhláška se zveřejňuje na úřední desce dražebníka, případně v místě obvyklým způsobem prostřednictvím obecního úřadu. V případě nedobrovolných exekučních dražeb je rovněž zveřejněna na webových stránkách elektronických dražeb, (www.okdrazby.cz), Portálu dražeb (www.portaldrazeb.cz) a v Centrální evidenci exekucí (www.ceecr.cz).

Jaké další kroky následují, pokud získám v dražbě nemovitost

 • Vydražitel je oprávněn převzít nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po vydání usnesení o příklepu, o čemž je povinen dražebníka vyrozumět. Toto platí pouze pro řízení exekučních dražeb do 31.12.2012.
 • následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty podle § 336ja odst. 1; byl-li však podán takový návrh, nemovitost s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku. Toto platí pouze pro řízení exekučních dražeb od 1.1.2013.
 • usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
 • Vydražitel je povinen zaplatit nejvyšší podání učiněné při dražbě ve lhůtě, kterou mu k tomu určí dražebník, přičemž tato lhůt nesmí být delší než dva měsíce. Lhůta začíná běžet dnem, jež následuje po dni, kdy usnesení o příklepu nabylo právní moci. Na nejvyšší podání se započítá vydražitelem složená dražební jistota.
 • Po právní moci usnesení o příklepu a doplacení nejvyššího podánídražebník vyrozumí příslušný katastrální úřad a požádá o zapsání změny vlastnického práva k nemovitosti, která byla předmětem dražby.

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.