Pozemky v obci Hostivice

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 099 EX 11388/11-94
Nejnižší podání 3.364.376 Kč
Minimální příhoz 10.000 Kč
Počet účastníků 2

KrajStředočeský kraj
OkresPraha-západ
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby099 EX 11388/11-94
Začátek dražby12.09.2019 12:00
Konec dražby12.09.2019 12:30

Dražebník

Exekutorský úřad Praha 1, Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2

Kontaktní osoba

Mgr. Jiří Ornst
mobil: 731 508 538
ornst@exekutori.com

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 15:00
Úterý08:00 - 15:00
Středa08:00 - 15:00
Čtvrtek08:00 - 15:00
Pátek08:00 - 15:00

Nejnižší podání3.364.376 Kč
Výsledná cena (odhadní)5.046.564 Kč
Minimální výše příhozu10.000 Kč
Dražební jistota300.000 Kč
Bankovní účet dražebníka27-9183490217/0100
Variabilní symbol1138811
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Pozemek parc.č. 518/59:
Jedná se o nezastavěný pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako pozemek orné půdy, který se dle platného územního plánu města nachází v plochách sportu a rekreace určených pro krytá a otevřená zařízení pro sport, rekreaci a zábavu, pro doprovodné služby (veřejné stravování, obchod) a vybavenost (parkoviště). Jako nepřípustné využití tohoto území je uvedeno bydlení (s výjimkou bytu správce), zařízení sociální péče, lůžková zdravotnická zařízení, plochy a zařízení pro individuální rekreaci, průmyslová výroba, sklady, velkoobchod.

Pozemek parc.č. 518/1:
Jedná se o pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako pozemek orné půdy, který se dle platného územního plánu města nachází v plochách ostatních obslužných místních komunikací a v plochách hlavních pěších zón.
Pozemek je zčásti rovinný a zčásti mírně sklonitý všemi směry, má nepravidelný převážně podélný tvar, na ploše o výměře cca 3.500 m2 se nachází stavba tělesa místní obslužné komunikace se zpevněným povrchem ze zámkové dlažby ve standardním vrstvení štěrkopísek 15 cm, vibrovaný štěrk 30 cm, výsivka 3-5 cm a zámková dlažba šedá tl. 80 cm. Ze všech stran je komunikace ohraničena silničními obrubníky do betonového lože.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

 1) Mgr. Kamil Košina, soudní exekutor, Exekutorský úřad Prachatice, sesídlem Zdíkov 79, 384
73 Stachy, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč, na základě Příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 040 EX 2257/15-14. Přihláška byla doručena 27.8.2018, vč. žádosti o zaplacení z
výtěžku dražby.
2) Superboard s.r.o., IČ 28477227, se sídlem Perucká 2525/21b, 120 00 Praha 2, právně
zastoupen: Mgr. Tomáš Krejčí, advokát se sídlem: Praha 1, Josefov, Pařížská 204/21, přihlásili
pohledávku o celkové výši 123.868,49 Kč na základě rozhodnutí které vydal Obvodní soud
pro Prahu 2 ze dne 19.9.2014, č.j.27 EC 333/2010-137. Dále přihlásili pohledávku o celkové
výši 1.508.195,50 Kč na základě rozhodnutí které vydal Městský soud v Praze, č.j. 63
ECmRo 322/2010-8 ze dne 9. 12. 2010, ve věci je vedena exekuce u Soudního exekutora
JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1 pod č.j. 099 EX 2997/11.Pohledávka je zajištěna
zástavním právem exekutorským č.j. 099 EX 2997/11-23. Přihláška byla doručena 4.9.2018.
Přihláška byla doplněna dne 27.8.2019. Věřitel nepožádal o zaplacení z výtěžku dražby.
3) Česká republika – Městský soud v Praze, Spálená 2, 112 16 Praha 2, IČ: 00215660, přihlásili
pohledávku o celkové výši 5.000,00 Kč na základě rozhodnutí Měst. soudu v Praze č.j. C
117759/RD50/MSPH ze dne 6.2.2015. Ve věci je vedena exekuce u soudního exekutora Mgr.
Kamil Košina, Exekutorský úřad Prachatice pod č.j. 040 EX 2257/15. Přihláška byla doručena
17.9.2018, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
4) Bohumír Jurkovič, nar. 30.6.1981, bytem Velká Dobrá Družecká 280, zast. Mgr. T.
Výborčíkem, advokátem se sídlem Kladno, Huťská 1383, přihlásili pohledávku 71.186,80 Kč
s přísl. na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, č.j. 118 C 11/2012-36 ze dne
20.11.2012. Ve věci je vedena exekuce u soudního exekutora soudního exekutora Mgr. Jan
Vedral, Exekutorský úřad Praha 3 pod č.j. 140 EX 121/13. Přihláška byla doručena 23.1.2019,
vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
5) Stella Regnerová Ifeyinva., bytem Unhošťská 1620, 253 01 Hostivice, právně zastoupena
JUDr. Klára Kořínková, Ph.D., advokát se sídlem Füngerovo nám. 1808/3, Praha 2, přihlásili
pohledávku o celkové výši 933.731,44 Kč, na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně
č.j. 12 C 10/2010-517 ze dne 21.9.2017. Ve věci je vedena exekuce u soudního exekutora
soudního exekutora JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3 pod č.j. 091 EX 454/18.
Přihláška byla doručena 24.5.2019. Přihláška byla doplněna dne 12.7.2019. Věřitel
nepožádal o zaplacení z výtěžku dražby.
6) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská
174, 130 00 Praha 3, přihlásila pohledávku ve výši 6.655,00 Kč, na základě Příkazu k úhradě
nákladů exekuce č.j. 091 EX 454/18-29. Přihláška byla doručena 11.7.2019, vč. žádosti
o zaplacení z výtěžku dražby.
7) Finanční úřad pro Středočeský kraj V Kladně, Na Pankráci 1685/17, 140 21 PRAHA 4,
Územní pracoviště v Kladně, Osvoboz. pol. Vězňů 3181, 272 80 KLADNO, přihlásili
pohledávku na základě výkazu nedoplatků č.j. 3760311/19/2110-00540-209564, z toho
pohledávka ve výši 11.916,00 Kč, je zajištěna zástavním právem č. 3277394/13/2110-25200-
203941, a dále přihlásili pohledávku ve výši 1.688,00 Kč nezajištěnou. Přihláška byla
doručena 10.7.2019, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
8) JUDr. Ing. Petr Kučera, soudní exekutor, Exekutorský úřad Kladno, nám. Starosty Pavla 5,
272 01 Kladno, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě Příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 150 EX 482/13-40. Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským čj.
150 EX 482/13-13. Přihláška byla doručena 11.7.2019, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku
dražby.
9) Soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 5, se
sídlem Malátova 645/18, 150 00 Praha-Smíchov, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na
základě Příkazu k úhradě nákladů exekuce č.j. 147 EX 1590/12-85. Pohledávka je zajištěna
zástavním právem exekutorským č.j. 147 EX 1590/12-25. Přihláška byla doručena 12.7.2019,
vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
10) Mgr. Pavel Dolanský, soudní exekutor, Exekutorský úřad Beroun, Palackého čp. 31/2, 266 01
Beroun 1, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě Příkazu k úhradě nákladů
exekuce č.j. 015 EX 1042/12-43. Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským č.j.
015 EX 1042/2012-4. Přihláška byla doručena 12.7.2019, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku
dražby.
11) JUDr. Ivan Erben, soudní exekutor, Exekutorský úřad Praha 8, se sídlem Staré náměstí 13/7,
161 00 Praha 6, přihlásil pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě usnesení o nařízení
exekuce č.j. 53 EXE 1155/2012-20, vyd. Okresním soudem v Kladně dne 4.10.2012.
Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským č.j. 021 EX 5369/12-9. Přihláška
byla doručena 15.7.2019, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
12) JUDr. Ingrid Švecová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Vinohradská
174, 130 00 Praha 3, přihlásila pohledávku ve výši 7.865,00 Kč na základě Příkazu k úhradě
nákladů exekuce č.j. 091 EX 830/13-47. Pohledávka je zajištěna zástavním právem
exekutorským č.j. 091 EX 830/13-8. Přihláška byla doručena 16.7.2019, vč. žádosti
o zaplacení z výtěžku dražby.
13) Komerční banka, a. s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, č. p. 969, IČ: 45317054, přihlásila
pohledávku ve výši 9.972.330,88 Kč na základě smlouvy o úvěru reg. č. 99001235018
pohledávka je zajištěna zástavním právem smluvním na základě smlouvy o zástavě
nemovitostí reg. č. 10000245594 k parcele č. 518/59. Pohledávka je zajištěna zástavním
právem exekutorským č.j. 150 EX 482/13-13, exekuce je vedena u Exekutorského úřadu
Kladno, řízení vedeno pod sp. zn.: 150 EX 482/13. Přihláška byla doručena 29.7.2019, vč.
žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
14) Jiřina Šetková, bytem U Stanice 660/2, 162 00 Praha 6-Liboc, právně zastoupena Mgr.
Ondřej Surga, advokát AK Surga, Tejrovský, Oškrdal, sdružení advokátů se sídlem Štefánikova
1/65, Praha 5, přihlásila pohledávku ve výši 50.000,00 Kč s příslušenstvím na základě na
základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, č.j. 116 EC 367/2010-46 ze dne 30.5.2011. Ve
věci je vedena exekuce u soudního exekutora JUDr. Ondřej Hanák, Exekutorský úřad Praha 5
pod č.j. 147 EX 1590/12. Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským, č.j. 147 EX
1590/12-25. Přihláška byla doručena 7.8.2019. Věřitel nepožádal o zaplacení z výtěžku
dražby.
15) Václav Havelka, nar. 16.3.1946, Nová Ves pod Pleší 239, 262 04, zastoupený JUDr. Jana
Marečková, advokátkou se sídlem Ondříčkova 16, Praha 3 – Vinohrady, přihlásili pohledávku ve
výši 89.000,00 Kč na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, č.j. 125 C 172/2009-16 ze dne
21.12.2011. Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským č.j 021 EX 5369/12-9.
Přihláška byla doručena 7.8.2019. Věřitel nepožádal o zaplacení z výtěžku dražby.
16) Obvodní soud pro Prahu 2, Francouzská 19, 120 00 Praha 2, přihlásili pohledávku ve výši
2.997,00 Kč na základě rozhodnutí Obv. Soudu pro Prahu 2 č.j. 27 EC 333/2010-137 ze dne
20.3.2014. Exekuci ve věci vede soudní exekutor Mgr. Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brnoměsto,
pod. sp.zn. 030 EX 2194/16. Přihláška byla doručena 9.8.2019, vč. žádosti o zaplacení z
výtěžku dražby.
17) ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí,
Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 530 02 IČ: 455 34 306, zastoupená: advokátem JUDr. Michalem
Bendou, Adresa pro doručování (pobočka AK JUDr. Michal Benda): JUDr. Michal Benda
Masarykovo nám. 1346/15 790 01 Jeseník, přihlásili pohledávku 100.030,00 Kč s přísl. na základě
rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, č.j.108 EC 65/2012-60. Exekuci ve věci vede soudní exekutor
Mgr. JUDr. Antonín Dohnal, Exekutorský úřad Jeseník, pod. sp.zn. 014 EX 88647/13, pohledávka je
zajištěna zástavním právem exekutorským č.j 014 EX 88647/13-11. Přihláška byla doručena
26.8.2019, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
18) Ing. Otakar Krámský, se sídlem Jilemnice, Čsl. Legií 308, IČ 12986836, právně zastoupen
JUDr. Vlastimil Marhan, advokát se sídlem Střelecká 672, Hradec Králové, přihlásili pohledávku
52.345,00 Kč s přísl. na základě rozhodnutí Krajského soudu Hradec Králové č.j. 37 Cm 19/2012-71
ze dne 14.1.2013. Exekuci ve věci vede soudní exekutor Mgr. Jaromír Franc, Exekutorský úřad Jičín,
pod. sp.zn. 023 EX 1088/13, pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským č.j 023 EX
088/13-33. Přihláška byla doručena 30.8.2019, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
19) JUDr. Dagmar Kuželová, soudní exekutorka, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem
Novodvorská 1010, 142 00 Praha 4, přihlásila pohledávku ve výši 336.732,00 Kč na základě Příkazu
k úhradě nákladů exekuce č.j. 046 EX 370/12-21. Pohledávka oprávněného je zajištěna zástavním
právem exekutorským č.j. 046 EX 370/12-8. Přihláška byla doručena 17.12.2012, vč. žádosti
o zaplacení z výtěžku dražby. Doplněna dne 15.7.2019 a 9.9.2019. V současnosti je tato exekuce
vedena u soudního exekutora Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Šátalská 469/1,
Praha 4 pod č.j. 206 EX 370/12.
20) Thamir Al-Adhami, nar.: 7. 7. 1941, bytem: Flat 8, The Willows, Slade Road Ryde, I.O.W.,
PO 33 1HF, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, právně zastoupen: Mgr. Petr
Lešetický, advokát se sídlem: Na Poříčí 1071/17, 110 00 Praha 1, přihlásili pohledávku 50.000,00 Kč
s přísl. na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně, č.j. 125 C 125/2009-92 ze dne 7. 2. 2011 ve
spojení s usnesením Okresního soudu v Kladně, č.j. 125 C 125/2009-102 ze dne 20.4. 2011.
Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským č.j. 015 EX 1042/2012-4, exekuce je
vedena u soudního exekutora Mgr. Pavel Dolanský Exekutorský úřad Beroun pod č.j. 015 EX
1042/12. Přihláška byla doručena 25.4.2013, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby, doplněna dne
10.9.2019.
21) Město Hostivice, IČ 00241237, se sídlem úřadu Hostivice, Husovo náměstí 13, PSČ 253 01,
právně zast.: Mgr. Viktorem Pavlíkem, advokátem se sídlem Praha 1, Opatovická 4, přihlásili
pohledávku o celkové výši 2.642.428,20 Kč na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně č.j.
Okresního soudu v Kladně, č.j. 10 C 144/2011-69 ze dne 30.4.2012 ve spojení s rozhodnutím
Okresního sodu v Kladně, č.j.10 C 144/2011-73 ze dne 16.5.2012. Exekuci ve věci vede soudní
exekutor Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský úřad Praha 4 se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4 pod č.j. 206
EX 370/12, (dříve exekuci vedla soudní exekutorka, JUDr. Dagmar Kuželová). Pohledávka je
zajištěna zástavním právem exekutorským č.j 046 EX 370/12-8. Přihláška byla doručena 10.9.2019,
vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
22) Město Hostivice, IČ 00241237, se sídlem úřadu Hostivice, Husovo náměstí 13, PSČ 253 01,
právně zast.: JUDr. Mojmír Ježek, Ph.D., advokátem ECOVIS ježek, advokátní kancelář s.r.o., ČAK
10301, se sídlem Betlémské náměstí 351/6, 110 00 Praha, přihlásili pohledávku o celkové výši
2.979.478,70 Kč na základě rozhodnutí Okresního soudu v Kladně č.j. Okresního soudu v Kladně, č.j.
10 C 144/2011-69 ze dne 30.4.2012 ve spojení s rozhodnutím Okresního sodu v Kladně, č.j.10 C
144/2011-73 ze dne 16.5.2012. Exekuci ve věci vede soudní exekutor Mgr. Jan Škarpa, Exekutorský
úřad Praha 4 se sídlem Šátalská 469/1, Praha 4 pod č.j. 206 EX 370/12, (dříve exekuci vedla soudní
exekutorka, JUDr. Dagmar Kuželová). Pohledávka je zajištěna zástavním právem exekutorským č.j
046 EX 370/12-8. Přihláška byla doručena 10.9.2019, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby.
23) Jiří Rousek, Plavecká 399/11 Praha 2, Monika Rousková, Unhošťská 1619, Hostivice právně
zastoupeni Mgr. Michal Bedrna, advokát se sídlem Praha 6, Eliášova 922/21, přihlásili pohledávku
30.000,00 Kč s přísl. na základě rozhodnutí Krajského soudu v Praze č.j. 72 Co 225/ 2012-178 ze
dne31.1.2013 a rozhodnuté Okresního soudu v Kldně č.j. 125 C 162/2009-56 ze dne 11.10.2010.
Přihláška byla doručena 27.5.2013, vč. žádosti o zaplacení z výtěžku dražby. Přihláška byla doplněna
11.9.2019.


Věcná břemena

Věcná břemena váznoucí na pozemku parc.č. 518/1: 1. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro ČEZ Distribuce, a.s. 2. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 3. Věcné břemeno zřizování a provozování vedení pro Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 4. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1298 a 518/36. 5. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1275 a 518/46. 6. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1438 a 518/51. 7. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1278 a 518/47. 8. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1302, st.1357 a 518/43. 9. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 518/56. 10. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1289 a 518/57. 11. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1288, st.1445 a 518/35. 12. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1369 a 518/40. 13. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1299 a 518/39. 14. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1370 a 518/54. 15. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1419, st.1420 a 518/41. 16. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 518/34. 17. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1500, 518/15 a 518/78. 18. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1373 a 518/50. 19. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 518/37. 20. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1304 a 518/20. 21. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1305 a 518/21. 22. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1306 a 518/22. 23. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1307 a 518/23. 24. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1308 a 518/24. 25. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1308 a 518/25. 26. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1314 a 518/26. 27. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1315 a 518/27. 28. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1310 a 518/28. 29. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1311 a 518/29. 30. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1312 a 518/30. 31. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1313 a 518/31. 32. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1364 a 518/53. 33. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. 518/42. 34. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1380, st.1381 a 518/44. 35. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1387 a 518/33. 36. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1449 a 518/45. 37. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1367 a 518/32. 38. Věcné břemeno chůze a jízdy pro parc.č. st.1368 a 518/38.


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Hostivice, okres Praha-západ, Středočeský kraj, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace