Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ rekreačního objektu v obci Vsetín okres Rokytnice u Vsetína

Nebylo podání

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 196EX 3525/10-89
Nejnižší podání 307.733 Kč
Minimální příhoz 3.000 Kč
Počet účastníků 1

KrajZlínský kraj
OkresVsetín
Stav dražbyNebylo podání
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby196EX 3525/10-89
Začátek dražby14.08.2019 08:30
Konec dražby14.08.2019 09:00

Dražebník

Exekutorský úřad Olomouc, Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc

Kontaktní osoba

Mgr. Ivana Krčová
mobil: +420 775 178 774
podatelna@exekuce.org

Úřední hodiny

Pondělí08:00 - 12:00
Úterý08:00 - 12:00
Středa08:00 - 12:00
Čtvrtek08:00 - 12:00
Pátek08:00 - 12:00

Nejnižší podání307.733 Kč
Výsledná cena (odhadní)461.600 Kč
Minimální výše příhozu3.000 Kč
Dražební jistota80.000 Kč
Bankovní účet dražebníka4200202203/6800
Variabilní symbol3525105555
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Jedná se o rekreační objekt je vystavěn jako samostatná stavba a má celkem 2 nadzemní podlaží. 1 nadzemní podlaží je částečně zabudováno do svahu a dle vnější obhlídky jsou zde patrně prostory technické. Stavba nemá podsklepení, není zde půda a disponuje patrně vybudovaným obytným podkrovím. Letopočet na objektu uvádí, že objekt byl postaven v roce 1927. Základy jsou betonové izolované, objekt je dřevěné konstrukce. Tvar střechy je sedlový, střešní krytinu tvoří dřevěné šindele a klempířské prvky jsou pozinkované. Podlahová plocha činí odhadem 162 m2 a podlahová plocha vč. příslušenství činí odhadem 242 m2 . Jsou zde dřevěná okny s trojsklem, jako příslušenství oken jsou okenice v části objektu, ve spodních oknech mříže. Obytné prostory jsou orientovány na jih a východ. Vchodové dveře jsou dřevěné. V rekreačním objektu je zavedena elektřina o napětí 230 a 400V a je napojen na rozvodnou síť elektrického proudu. Vodovod není zaveden, není patrný zdroj vody a řešení odpadů a rozvod zemního plynu není připojen. Rekreační objekt nebyl při prohlídce zpřístupněn a dle vnější obhlídky lze předpokládat zanedbanou údržbu, která je patrná i ze zanedbané údržby vnějšího okolí rekreačního objektu. Stěny vykazují známky poškození, střecha je bez vady, okna jsou poškozena, Rekreační objekt je před rekonstrukcí. Na pozemku se nachází okrasné dřeviny a pozemek je bez oplocení. Samotný pozemek je svažitý. Přístup k objektu je po nezpevněné obecní cestě, která svou kvalitou a povrchem neumožňuje příjezd autem k objektu. Parkovací možnosti jsou ve vzdálenějším okolí objektu. Součástí ocenění jsou dle LV č. 10 tyto venkovní stavby: zemědělská stavba bez č. p. na parcele 389 o výměře 85 m2, která je dle pořízené fotodokumentace zcela zřícená a je v územním plánu vedená jako plocha bydlení. Další součástí ocenění jsou tyto parcely: 1092/12 ostatní plocha, výměra 277 m2, v územním plánu vedená jako zeleň, parcela č 1100/2 zahrada o výměře 949 m2 v UP vedená jako plocha bydlení, 1101/2 o výměře 2208 m2 lesní pozemek, tato parcela tvoří funkční celek s rekreačním objektem, prochází jím lesní cesta k objektu a v UP je veden jako plocha lesní. Parcela č. 1123/6 lesní pozemek o výměře 969 m2, zde jsou porosty převážně vykáceny, dle pořízené fotodokumentace těžba proběhla na základě přírodní kalamity, kdy byly vzrostlé stromy vyvráceny i s kořeny, v UP plocha lesní. Parcela č. 1123/7 o výměře 236 m2 lesní pozemek, taky převážně vykácen, v UP plocha lesní. Parcela č. 1134/13 o výměře 1986 m2 zahrada, která tvoří funkční celek s parcelou stav. č. 389, kde se měla původně nacházet zemědělská stavba, tato parcela je vedená v UP jako plocha bydlení. Parcela 1134/52 o výměře 1514 m2 trvalý travní porost, sousedí s parcelou 1134/13, v UP plocha krajinné zeleně. Všechny parcely jsou dostupné po komunikaci parc. č. 1989/1, která je ve vlastnictví města a je bez zpevněného povrchu a neudržovaná, neumožňuje příjezd k objektu. 4 Objekt je postaven na západním okraji obce a charakter okolí odpovídá rekreační lokalitě. Dostupnost obchodů je dostačující - vybavenost obchodními středisky a specializovanými obchody. V místě jsou dostupné základní a střední školy včetně specializovaných zařízení a je zde kompletní vybavenost z hlediska kulturních zařízení. Je zde kompletní vybavenost z hlediska sportovního vyžití, v okolí je kompletní sestava úřadů a v obci je pobočka České pošty. Rekreační objekt je postaven v klidné lokalitě bez zdraví ohrožujících vlivů a zeleň v podobě lesů a luk v bezprostřední blízkosti. Objekt se nachází v lokalitě se zanedbatelným nebezpečím výskytu záplav. V místě je zastávka MHD a zastávka dálkových spojů je v docházkové vzdálenosti. Vlastník objektu není v kontaktu se sousedy a v místě není zvýšená kriminalita, zločiny jsou zde výjimečné.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

1) Město Vsetín, výše přihlášené pohledávky 2.423,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

2) Dopravní podnik hlavního města Prahy, akciová společnost, právně zast. JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 1.358,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

3) Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, výše přihlášené pohledávky 346.297,07 Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

4) Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Vsetíně, výše přihlášené pohledávky 517,- Kč, věřitel žádá zaplacení pohledávky, 

5) České dráhy, a.s., právně zast. JUDr. Pavlem Novákem, advokátem, výše přihlášené pohledávky 899,- Kč s přísl., věřitel žádá zaplacení pohledávky 


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění předkupního práva

Předkupní právo nebylo prokázáno.


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Do zahájení dražby nebylo zjištěno, že by byla podána žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce.


Výhrada zpětné koupě

Výhrada zpětné koupě nebyla prokázána.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°19'9.66"N 17°58'32.58"E

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace