Dražba rodinného domu Ježená č.p. 30, včetně pozemků, podíl 1/2

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00612/19-106
Nejnižší podání 200.000 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajVysočina
OkresJihlava
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00612/19-106
Začátek dražby10.08.2020 11:00
Konec dražby10.08.2020 11:30

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání200.000 Kč
Výsledná cena (odhadní)300.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota50.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0061219
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na nemovitých věcech a to:

- pozemek parcela č. St. 43, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 326 m². Součástí je stavba: Ježená, č.p. 30, rod.dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43,

- pozemek parcela č. 2/10, zahrada o výměře 233 m²,

- pozemek parcela č. 10/4, zahrada o výměře 138 m²,

zapsaných na listu vlastnictví č. 160 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava, pro obec Ježená, katastrální území Ježená.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Venkovní úpravy – přípojky IS (voda, elektro a kanalizace).


Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Jihlava, v obci Ježená, cca 300 m od zastávky bus „Ježená“ a cca 350 m od Obecního úřadu. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. Parkovací možnosti jsou dobré na vlastním pozemku. V obci Ježená je k dispozici pouze omezená občanská vybavenost, kompletní občanská vybavenost je k dispozici v Jihlavě, ve vzdálenosti cca 10 km od nemovité věci. Přístup k nemovité věci je z pozemku parc.č. 496/1 který je ve vlastnictví obce Ježená.

Rodinný dům je řadový krajní, zřejmě nepodsklepený, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou betonové. Svislé obvodové konstrukce jsou zděné z cihel. Střecha je sedlová (v havarijní stavu), s krytinou z osinkocementových šablon. Fasádní omítky jsou vápenné, vnitřní omítky vápenné hladké. Okna v 1.NP jsou plastová. Znalci nebyl umožněn vstup do nemovité věci, znalec pro další ocenění uvažuje se špatným technickým stavem domu, s nutností dalších investic do oprav a údržby. Dle sdělení sousedů je dům dlouhodobě opuštěný.

Napojení na IS: voda, elektro a kanalizace (k datu ocenění odpojeno).

Zastavěná plocha domu činí cca 100 m². Užitnou plochu domu znalec odhaduje na cca 75 m².


Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Uplatnění spoluvlastnického práva

Spoluvlastnické právo nebylo prokázáno.


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

Ježená 30, Ježená, okres Jihlava, Kraj Vysočina, Česko

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace