Dražba pozemků v obci Kaňovice - orná půda, ostatní plocha, celková výměra 5 405 m², podíl 1/4

Odročená

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00771/19-073
Nejnižší podání 252.167 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Dražba se v uvedeném termínu nekoná z důvodu ODROČENÍ.

Pro více informací kontaktujte dražebníka.


KrajMoravskoslezský kraj
OkresFrýdek-Místek
Stav dražbyOdročená
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00771/19-073
Začátek dražby30.09.2020 10:30
Konec dražby30.09.2020 11:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání252.167 Kč
Výsledná cena (odhadní)378.250 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota30.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol222038979/0600
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby je id. spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 na nemovitých věcech a to:

- pozemek parcela č. 136/7, orná půda o výměře 1221 m²,

- pozemek parcela č. 136/8, orná půda o výměře 1222 m²,

- pozemek parcela č. 136/9, orná půda o výměře 2444 m²,

- pozemek parcela č. 143/7, ostatní plocha o výměře 131 m²,

- pozemek parcela č. 176/7, orná půda o výměře 387 m²,

zapsaných na listu vlastnictví 103 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Kaňovice, katastrální území Kaňovice.

Znalcem bylo zjištěno nadzemní vedení VVN, vedoucí v jižní části přes pozemky parc.č. 136/7, 136/8, 136/9. Právo odpovídající věcnému břemenu není ke dni vydání dražební vyhlášky zapsáno v Katastru nemovitostí ČR.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

- oplocení kolem pozemků parc.č. 143/7 a parc.č. 176/7. Oplocení je částečně dřevěné, částečně pletivo na ocelových sloupcích, povětšinou ve špatném stavu

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Jedná se o soubor pozemků situovaný v západní části zastavěného území obce Kaňovice, při hlavní komunikaci, pozemky parc.č. 136/7, 136/8, 136/9 jižně od této komunikace, z ní přístupny, pozemky parc.č. 143/7 a 176/7 severně od této komunikace. Pozemek parc.č. 143/7 je pás podél této komunikace, z ní přístupný, pozemek parc.č. 176/7 je pozemek bez příjezdu, s přístupem pouze po pozemcích jiných vlastníků, za domem čp.51, rovněž ve vlastnictví třetí osoby. Zástavba v okolí je tvořena objekty individuálního bydlení.

V platném ÚP jsou všechny pozemky vedeny v plochách SB- Plochy smíšené obytné, s hlavním a převládajícím využitím pozemky a stavby pro bydlení v rodinných domech. Pozemky p.č. 136/7, 136/8 a 136/9 jsou dále vymezeny v ploše změn Z32.

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

49°44'25.47"N 18°23'0.76"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace