Dražba pozemků, ostatní plocha, celková výměra 3.504 m², k. ú. Knovíz

Do začátku dražby zbývá: 5 dnů 21 hodin 30 minut 56 sekund

Informace o dražbě

Druh dražby Elektronická dražba
Číslo dražby 143 EX 00304/20-160
Nejnižší podání 73.333 Kč
Minimální příhoz 1.000 Kč

Přihlášení do dražby

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Přihlášení


Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Registrace


KrajStředočeský kraj
OkresKladno
Stav dražbyPřipravovaná
Typ dražbyExekuční dražba nedobrovolná
Číslo dražby143 EX 00304/20-160
Začátek dražby22.09.2021 09:30
Konec dražby22.09.2021 10:00

Dražebník

Exekutorský úřad Frýdek - Místek, JUDr. Jiří Trojanovský, LL.M
Potoční 1094, 738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba

Mg. Lukáš Biedrawa
telefon: 558 438 091 volba 92,
biedrawa@exekutorskyurad.net


Nejnižší podání73.333 Kč
Výsledná cena (odhadní)110.000 Kč
Minimální výše příhozu1.000 Kč
Dražební jistota20.000 Kč
Bankovní účet dražebníka222038979/0600
Variabilní symbol0030420
Specifický symbolRČ nebo IČ
  1. Dražební jistotu uhraďte bankovním převodem, nebo vložením hotovosti na bankovní účet dražebníka.
  2. Úhradu dražební jistoty na bankovní účet dražebníka oznamte na e-mail: info@okdrazby.cz.
  3. Lhůta k doplacení nejvyššího podání je uvedena v dražební vyhlášce.

Popis

Předmětem dražby jsou níže uvedené nemovité věci, a to:

- pozemek parcela č. 41/3, ostatní plocha o výměře 118 m²,

- pozemek parcela č. 42, ostatní plocha o výměře 197 m²,

- pozemek parcela č. 1056, ostatní plocha o výměře 2268 m²,

- pozemek parcela č. 1057, ostatní plocha o výměře 866 m²,

- pozemek parcela č. 1058, ostatní plocha o výměře 55 m²,

zapsané na listu vlastnictví č. 334 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný, pro obec Knovíz, katastrální území Knovíz.


Příslušenství nemovitých věcí tvoří:

Nezjištěny.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.


Popis dražených nemovitých věcí:

Dražené nemovité věci se nachází v okrese Kladno, v obci Knovíz, poblíž stavby č.p. 26. Pozemky parc.č. 41/3, 1056, 1057 a 1058 jsou pozemky zemědělské. Pozemek parc.č. 42 slouží jako účelová komunikace s nezpevněným povrchem.

Dle územního plánu se jedná o NS - Plochy smíšené nezastavěného území

Hlavní využití:

- Krajinotvorný prvek nebo součást ÚSES

Přípustné využití:

- travní porosty, dřeviny, skupinová, rozptýlená, solitérní a liniová zeleň a ekologicky kvalitní rostlinná společenstva

- nezbytná veřejná dopravní a technická infrastruktura

- stavby související s D7

Nepřípustné využití:

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

Podmíněně přípustné využití

stavby musí vyhovovat podmínce: V nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra.

Podmínky prostorového uspořádání:

platí ustanovení pod body Obecné zásady a Podmínky prostorového uspořádání v řešeném území Kapitoly F) STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ („REGULATIVY“)

Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.


Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.okdrazby.cz.


Termín prohlídky

Prohlídky nejsou organizovány.


Věcná břemena

Věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva, která prodejem nemovité věci v dražbě nezaniknou, nebyla zjištěna (§ 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.).


Rozhodnutí v průběhu dražbyAdresa místa předmětu

50°12'46.46"N 14°7'59.34"E, Poloha

Přejete si dostávat e-mailem jednou týdně nové nabídky?

Přihlaste si náš newsletter.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace